Др Јелена Радовановић

Др Јелена Радовановић

Др Јелена Радовановић је рођена 1973. године у Београду, где је завршила основну школу и XIV београдску гимназију (као ђак генерације). Дипломирала је 1997. године на Електротехничком факултету у Београду. Магистрирала је и докторирала на Електротехничком факултету у Београду 1999. и 2001. године. У периоду од 1997. до 1999. године је била истраживач на Електротехничком факултету у Београду, као стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије и била је запослена на Катедри за микроелектронику и техничку физику. Од 2000. до 2005. године била је запослена као истраживач на Институту за физику у Земуну, у Центру за физику чврстог стања и нове материјале, где је 2002. године изабрана у звање научног сарадника. Године 2001. изабрана је у звање доцента на Електротехничком факултету у Београду, и ангажована је хонорарно на Катедри за микроелектронику и техничку физику за извођење наставе на неколико предмета. У току 2003. и 2004. године, била је ангажована као Visiting Academic Staff, на Institute of Microwaves and Photonics, School of Electronic and Electrical Engineering, University of Leeds, UK. Од 2005. године стално је запослена на Електротехничком факултета у Београду, прво у звању доцента, затим од 2010. године у звању ванредног професора, а од 2015. године у звању редовног професора, имајући у том тренутку само 42 године.

Била је на десетак краћих студијских боравака и усавршавања на међународним академским институцијама, где је држала семинаре и предавања по позиву: гостујући истраживач на Texas A&M University at Qatar, Science Program, у новембру 2010. године и децембру 2011, гостујући професор на School of Electronic and Electrical Engineering, University of Leeds, 2012., 2014., 2015. и 2017 године. Од 2004. године је експерт Европске Комисије (EC) и до сада је ангажована више десетина пута за рецензирање пројеката у оквиру FP7 и Horizon2020. Била је учесник бројних експертских панела EC, а ангажована је и као независни рецензент за надзор финансираних пројеката. Члан је IEEE и један од оснивача Оптичког друштва Србије, где је од 2016. године била заменик председника, а од 2018. је председник друштва. Године 2015. изабрана је за заменика шефа Катедре за Микроелектронику и техничку физику и заменика шефа Одсека за Физичку електронику на Електротехничком факултету у Београду за период 1. октобар 2015. – 1. октобар 2018. Од 2016. године члан је Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду.

Учествовала је у руковођењу израде већег броја дипломских и мастер радова и била ментор 11 докторских дисертација. Поред тога је учествовала у великом броју комисија за одбрану докторских, магистарских, мастер и дипломских радова, а била је и члан комисија за одбрану докторских дисертације одбрањених на страним универзитетима. Тренутно је ангажована у извођењу наставе на три предмета на основним студијама (Квантна механика, Физичка електроника чврстог тела, Полупроводничке квантне наноструктуре), два предмета на мастер студијама (Дизајн наноелектронских квантних структура, Методологија научног рада) и два предмета на докторским студијама (Оптичке особине полупроводничких хетероструктура, Оптимизација и инжењеринг наноструктурних параметара). Аутор је уџбеника „Физичка електроника чврстог тела“ и „Квантна механика I део“.

Одржала је више предавања по позиву на међународним и домаћим научним конференцијама, као и гостујућих предавања и семинара на страним научно-истраживачким установама. Члан је научних одбора више међународних и домаћих конференција и рецензент у врхунским међународним научним часописима. Члан је Уређивачког одбора часописа Optical and Quantum Electronics, Springer.

Учесник је већег броја међународних и домаћих научних пројеката: „Ultrafast Infrared Emitter on a Quantum Cascade – FastIQ“, Swiss National Science Foundation -SCOPES, Joint Research Projects – руководилац пројекта за Србију; „European Network for Skin Cancer Detection using Laser Imaging“ – COST action BM1205 – члан ужег менаџмента Акције и STSM координатор; Erasmus+ KA1 пројекат 2015-2-ES01-KA107-022648 између Universidad Politécnica de Madrid и Универзитета у Београду – академски координатор за Електротехнички факултет; „Multiscale in modelling and validation for solar photovoltaics (MultiscaleSolar)“ – COST Action MP1406 – члан ужег менаџмента Акције и STSM координатор; TERA-MIR Radiation: Materials, Generation, Detection and Applications“ – COST action MP1204 – представник Србије у MC; “Trace-Gas Sensor Monitoring, – Science for Peace and Security – кодиректор пројекта, “ High operating temperature lasers for chemical and security sensing” – Science for Peace and Security – руководилац пројекта за Србију; EPSRC Research Grant (Engineering and Physical Sciences Research Council, UK), „Developing new optimization techniques for design and realization of mid- and far -infrared quantum cascade lasers“ – Visiting Research Fellow; Joint Project Grant (The Royal Society: „Computational methods for the design optimization of quantum optoelectronic devices“, Интегрални и Интердисциплинарни Пројекат Министарства за просвету, науку и технолошки развој, „Фотоника микро и нано структурних материјала“ (ев. бр. ИИИ45010) – руководилац потпројекта, Пројекат Министарства за науку и заштиту животне средине: „Наноструктуре и нанокомпоненте у физичкој електроници“ (ев. бр 141006); Пројекат Министарства за науку и заштиту животне средине: „Физика нискодимензионих и нанометарских структура и материјала“ (ев. бр 1469); Пројекат Савезног Министарства за развој, науку и животну средину под називом „Теоријска и експериментална истраживања полупроводничких микроструктура“; Пројекат Министарства за науку и технологију Републике Србије: „Микроелектроника, оптоелектроника и микросистемске технологије“ (Ев. бр. 10Е05).

Научни рад др Јелене Радовановић припада ужој научној области Физичка електроника и обухвата линеарне и нелинеарне оптичке ефекте базиране на унутарзонским прелазима у полупроводничким квантним наноструктурама, електронску структуру и транспортне особине савремених полупроводничких направа базираних на GaAlAs и GaAlN једињењима, анализу спински-зависних особина наноструктура. као и временских параметара везаних за тунеловање у наноструктурама, али и у дисперзивним и апсорпционим фотонским хетероструктурама, а такође и метаматеријале базиране на полупроводничим наноструктурама. Посебан нагласак стављен је на побољшање постојећих и развијање нових метода и алгоритама за оптимизацију електронских и оптичких параметара квантних јама, пертурбованих полупроводничких суперрешетака, диода са резонантним тунеловањем и квантних каскадних ласера.

Др Јелена Радовановић је била ментор и коаутор награђеног најбољег студентског рада у секцији Микроелектроника и Оптоелектроника на конференцији IcETRAN 2015; ментор најбољег студентског рада у области техничких наука на Универзитету у Београду 2012. године; добитник стипендије OSHS за боравак на Универзитету у Оxфорд-у 2007. године; добитник награде за најбољи усмено презентован рад на Конференцији YUCOMAT 2005. године; добитник награде Министарства за науку, технологију и развој за најбоље младе научнике 2002. и 2003. године.

Аутор је преко 200 научних радова, х-индекс износи 12, број цитата 264 (без аутоцитата, извор Web of Science). 91 рад је публиковала у међународним часописима са SCI листе. Објавила је две монографије националног значаја и поглавље у монографији међународног значаја. Рецензент је у угледним међународним часописима као што су Physical Review B, J. Applied Physics, Optics Express, ACS Photonics, Nanoscale Research Letters, J. Renewable and Sustainable Energy, IEEE J. of Photovoltaics, Optical Materials и др.