Циљеви

Основни циљеви Научног друштва Србије су:

1. Слобода научног рада, у складу са важећим законима и научним стандардима;
2. Развијање и унапређење научног рада и мисли;
3. Развијање и неговање научне критике;
4. Развијање и проверавање метода научног рада;
5. Прилагођавање научног рада, посебно на универзитетима, новим сазнањима научне мисли и потребама праксе;
6. Анализирање научних открића и испитивање могућности и последица њихове примене;
7. Ширење и популарисање научних сазнања;
8. Остваривање других циљева од интереса за Научно друштво Србије и његове чланове.

За остварење наведених циљева Научно Друштво Србије користи следеће:

 • опште научне расправе на седницама Пленума Научног друштва Србије;
 • специјализоване научне расправе у оквиру Оделења Научног друштва Србије;
 • организовање научних скупова (симпозијума, саветовања, јавних расправа);
 • израда научних пројеката, стручних елабората и анализа;
 • обрада и класификација грађе и документације;
 • одржавање јавних предавања и организовање семинара, курсева и других облика иновације знања;
 • организовање издавачке делатности, путем сталних и повремених публикација;
 • давање иницијатива, предлога и мишљења државним органима и другим организацијама ради унапређења научног, стручног и истраживачког рада;
 • сарадња са другим научним и стручним организацијама, установама и лицима у земљи и иностранству;
 • учествовање у утврђивању општих смерница и програма развоја научно-истраживачког рада;
 • другим облицима организовања, рада и ангажовања ради остваривања циљева, утврђених статутом.