Ciljevi

Osnovni ciljevi Naučnog društva Srbije su:

1. Sloboda naučnog rada, u skladu sa važećim zakonima i naučnim standardima;
2. Razvijanje i unapređenje naučnog rada i misli;
3. Razvijanje i negovanje naučne kritike;
4. Razvijanje i proveravanje metoda naučnog rada;
5. Prilagođavanje naučnog rada, posebno na univerzitetima, novim saznanjima naučne misli i potrebama prakse;
6. Analiziranje naučnih otkrića i ispitivanje mogućnosti i posledica njihove primene;
7. Širenje i popularisanje naučnih saznanja;
8. Ostvarivanje drugih ciljeva od interesa za Naučno društvo Srbije i njegove članove.

Za ostvarenje navedenih ciljeva Naučno Društvo Srbije koristi sledeće:

 • opšte naučne rasprave na sednicama Plenuma Naučnog društva Srbije;
 • specijalizovane naučne rasprave u okviru Odelenja Naučnog društva Srbije;
 • organizovanje naučnih skupova (simpozijuma, savetovanja, javnih rasprava);
 • izrada naučnih projekata, stručnih elaborata i analiza;
 • obrada i klasifikacija građe i dokumentacije;
 • održavanje javnih predavanja i organizovanje seminara, kurseva i drugih oblika inovacije znanja;
 • organizovanje izdavačke delatnosti, putem stalnih i povremenih publikacija;
 • davanje inicijativa, predloga i mišljenja državnim organima i drugim organizacijama radi unapređenja naučnog, stručnog i istraživačkog rada;
 • saradnja sa drugim naučnim i stručnim organizacijama, ustanovama i licima u zemlji i inostranstvu;
 • učestvovanje u utvrđivanju opštih smernica i programa razvoja naučno-istraživačkog rada;
 • drugim oblicima organizovanja, rada i angažovanja radi ostvarivanja ciljeva, utvrđenih statutom.