Проф. др Зоран Огњановић

Проф. др Зоран Огњановић

Математички институт САНУ

Зоран Огњановић рођен је 27.02.1964. године у Београду, од оца Драгослава и мајке Марије, девојачко Калогјера. Основну и средњу школу је завршио у Београду. Студирао је на Математичком факултету Београдског од 1983. до 1987. године, са просечном оценом 9,28. По завршетку редовних студија уписао је магистарске студије је на истом факултету. Магистарски рад под називом „Доказивач теорема у модалном рачуну С4 заснован на методи дуалних таблоа“ одбранио је 1993. Докторске студије уписао је 1995. на Универзитету у Крагујевцу где је одбранио докторску дисертацију под називом „Нека вероватносне логике и њихове примене у рачунарству“. Ментор његове докторске дисертације био је професор др Миодраг Рашковић. Одмах по одбрани докторске дисертације изабран је за научног сарадника. За вишег научног сарадника изабран је 2003. године, а за научног саветника 2008. године. У Институту Михаило Пупин је радио од 1988. до 1989. године, након чега се запослио у Математичком институту САНУ, где ради и данас. Од 2015. године директор је Математичког института САНУ.

На Математичком факултету биран је најпре за доцента, потом за ванредног професора. Тамо је предавао предмете из математичке логике и дискретне математике дужи низ година. Предавао је од 1999. до 2008. на Природно-математичком факултету у Крагујевцу предмет Алгебра и логика у рачунарству. Предавач је на докторским студијама на Факултету техничких наука у Новом Саду и на Економском факултету у Београду.

Главна област научног рада др Зорана Огњановића је математичка логика и њене примене. Има већи број радова из вероватносне логике где се посебно занима за теореме потпуности и одлучивости разних варијанти ових логика. Радови су му објављени у водећим међународним часописима. До сада је аутор и/или коаутор следеће објављене публикације: Једна монографија на енглеском језику (Springer), две монографије на српском језику, девет поглавља у међународним монографијама, 56 радова у међународним часописима (на SCI листи), 71 радова публикованих у зборницима међународних конференција. Међу најзначајније публикације спаадју: Zoran Ognjanović, Miodrag Rašković, Some first order probability logics, Theoretical Computer Science, 247, 191 – 212, 2000; Zoran Ognjanović, Discrete Linear-time Probabilistic Logics: Completeness, Decidability and Complexity, Journal of Logic Computation, Vol. 16, No. 2, 257-285, 2006; Zoran Marković, Miodrag Rašković, Zoran Ognjanović, A Logic with Approximate Conditional Probabilities that can Model Default Reasoning, International Journal of Approximate Reasoning Volume 49, Issue 1, 52-66, 2008; Zoran Ognjanović, Miodrag Rašković, Zoran Marković, Probability Logics: Probability-Based Formalization of Uncertain Reasoning, Springer, 2016.

Такође се занима за дигитализацију културно-научног наслеђа. Заслужан је за увођење стандарда у овој области у нашој земљи и повезивање водећих установа из области науке и културе: САНУ, Народна библотека у Београду, Народни музеј, Математички институт САНУ и друге.

Добитник је следећих награда: 1. Награда Српске академије наука и уметности из области математике и сродних наука за 2013. 2. Годишња награда Министарства за науку Републике Србије за 2004. годину за постигнуте резултате у основним истраживањима. 3. Годишња награда Народне технике за 1994. годину. 4. Награда за најбољи рад у Секцији за роботику, Југословенска конференција ЕТАН-а, Сарајево, 1988.

Члан је Јужнословенске академија нелинеарних наука, ЈАНН. American Mathematical Society, AMS, и Association for Computing Machinery, ACM.

До сада је био ментор следећих докторских дисертација: 1. Драган Додер у изради докторске дисертације „Примене инфинитарних логика у вероватносно-темпоралном резоновању и теорији модела“, Математички факултет, Универзитет у Београду, одбрањена 2011. године. 2. Ангелине Илић Степић у изради докторске дисертације „О формализацији п-адских, квалитативних и условних вероватноћа“, Математички факултет, Универзитет у Београду, одбрањена 2012. 3. Бојана Маринковића у изради докторске дисертације „Interconnection of Heterogeneous Overlay Networks: Definition, Formalization and Applications“, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, одбрањена 2014. 4. Татјане Стојановић у изради докторске дисертације „Развој и анализа метахеуристичких метода за испитивање задовољивости“, Природноматематички факултет, Универзитет у Крагујевцу, одбрањена 2016. 5. Ко-ментор (са проф. Горданом Одаловић) Дејана Масликовића у изради докторске дисертације „Капацитет дигиталне технологије за развој инклузивног друштва“, Универзитет у Београду, одбрањена 2016. године.

Руководио је следећим националним научним пројектима: 2002. – 2005. Пројекат основних истраживања 1379 (Методе математичке логике у подршци закључивању у реалним ситуацијама). 2006. – 2010. Пројекат основних истраживања 144013 (Репрезентације логичких структура и примене у рачунарству). 2011 – 2018. Пројекат интегралних ии нтердисциплинарних истраживања ИИИ 44006, Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању

Учествовао је следећим у пројектима међународне сарадње: 2004. – 2007. DAAD project Multimedia Technology for Mathematics and Computer Science Education. 2004 – 2007, Digitization and Electronic Presentation of Medieval Serbian Monasteries, UNESCO Participation Programme. 2006. – 2007. ADHOCSYS, Wireless Ad-Hoc Broadband Monitoring System, Sixth Framework Programme Priority FP6-2004-IST-4, Contract no.: 026548. 2007. – 2009. SWEB, Secure, interoperable, cross border m-services contributing towards a trustful European cooperation with the non-EU member Western Balkan countries, Sixth Framework Programme FP6-2005-IST-6, Information Society Technologies Contract no.: 044979. 2007. – 2009. DEUKS, Doctoral School towards European Knowledge Society, Tempus Project JEP – 41099 – 2006. 2012. – 2016. Collaborative EuropeaN Digital/Archival Infrastructure (CENDARI), FP7-INFRA-2011-1.1.3. 2012. – 2014 Visuality & Mathematics: Experiential Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities , Tempus Project 530394-TEMPUS-1-2012-1-HU-TEMPUS-JPHES. 2013. – 2015. Medieval Europe – Medieval Cultures and Technological Resources, ISCH COST Action IS1005. 2013. – 2016. Colour and Space in Cultural Heritage (COSCH) MPNS COST Action TD1201.