Проф. др Татјана Атанасијевић

Проф. др Татјана Атанасијевић

Медицински факултет

Проф. др Татјана Атанасијевић (редовни професорна предмету Судска медицина, Медицински факултет, Унивезитет у Београду)
Адреса установе:Институт за судску медицину, Делиградска 31а; Београд

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име, средње име и презиме: Татјана (Чедомир) Атанасијевић
Датум и место рођења: 19. март 1963. године, Београд
Установа где је запослен: Медицински факутет УниверзитетауБеограду,
Институт за судску медицину
Звање : Редовнипрофесор
Научна област: Судска медицина

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије
Назив установе: Медицински факултет Универзитета у Београду
Место и година завршетка Београд, 1987.
Просечна оцена 8,43

Магистеријум:
Назив установе: Медицински факултет Универзитета у Београду
Место и година завршетка Београд, 1995.
Ужа научна област Судска медицина

Докторат:
Назив установе: Медицински факултет Универзитета у Београду
Место и година завршетка Београд, 2003.
Ужа научна област Судска медицина

Специјализација:
Специјалистички испит из судске медицине положила је 1993. са одличном оценом.

Редовни професор: од 2015.