Проф. др Снежана Б. Пајовић

Проф. др Снежана Б. Пајовић

Мединциску факултет у Нишу

Проф. др Снежана Б. Пајовић (рођ. Тодоровић, од оца Бошка и мајке Верице) рођена је 2.09.1961.год.  у Чачку. Мајка је два сина, Владислава и Стефана. После завршене Гимназије уписала се на Природно-математички факултет Универзитета у Београду где је дипломирала на Одсеку за биолошке науке на Групи за молекуларну биологију и физиологију (смер експериментална биомедицина).  Даље образовање и усавршавање наставила је на националном и међународном нивоу у области молекуларне биомедицине и молекуларне генетике.

Магистарску тезу урадила је у Лабораторији за молекуларну биологију и ендокринологију Института за нуклеарне науке „Винча“, и одбранила фебруара 1992.године на матичном факултету. Докторску дисертацију под називом: “Хормонска регулација активности антиоксидативних ензима у мозгу пацова”, одбранила je 11.маја 1995 године, такође на Биолошком факултету.       

Имала је неколико студијских боравака и то: 1996 године на Међунаро­дном Институту за постдокторске студије у Трсту, 1998 године у Центру за Биотех­нолошка истраживања Универзитета у Болоњи и Националном институту за нуклеарну физику у Катанији. Почетком 1999 године изабрана је за гостујућег истраживача у Националном Институту за Бионауке и Хуману Технологију у Тсукуби, Токију, у оквиру “The Foreign Researcher Invitation Program”.

Члан је међународних и националних стручних и научних удружења: European Society of Radiation Biology, European Society for Comparative Endocrinology, Euro Mediterranean Association on Biotehnology and Genetics – UNESCO, Биоетичког Комитета UNESCO-ве Комисије Републике Србије, Педијатријске секције Србије, Друштва биофизичара Србије, Српског биолошког друштва, Друштва физиолога Србије, Друштва за неуронауке Србије, Српског друштва за молекуларну биологију, Српског удружења за митохондријалну и слободно-радикалску физиологију, Научног друштва Србије.

Научноистраживачка делатност др Снежане Пајовић представљена је, поред магистарског и докторског рада, са преко 140 библиографских јединица, коаутор је више научних књига, 4 поглавља у књигама и монографија. Кандидат је објавила преко 80 радова у научним часописима ( 71 у часописима међународног значаја  и 11 у часописима националног значаја). У библиографском списку налази се и 2 нове методе, 1 међународни патент  и 1 национални патент. С. Пајовић је 2007.год била добитница Златне медаље са ликом Николе Тесле, на Интернационалном Конгресу Савеза проналазача и техничких унапређења. У звање научног сарадника изабрана је 1995 год., вишег научног сарадника 2000 год.,а научног саветника 2005 године. У звање ванредног професора изабрана је 2007.год., а редовног професора 2012.год. на Медицинском факултету, Универзитета у Нишу. Предаје на основним и докторским академским студијама (Биологија са хуманом генетиком, Медицинска генетика, Молекуларна биомедицина). Члан је жирија Привредне коморе Србије за доделу Годишње награде за најбоље докторске дисертације.

У оквиру научно-истраживачке области којом руководи др Снежана Пајовић урађено је 5 дипломских радова, 4 магистарске тезе и 14 докторских дисертација .

Међународна сарадња: У оквиру протокола о научно-технолошкој сарадњи са Италијом, др Снежана Пајовић је били координатор научне сарадње, која је потписана између Универзитета у Болоњи и Универзитета у Београду у периоду од 1. децембра 1997.год до 1. фебруара 1999.год.

 Од 10.марта 1999.год. кандидат је успоставила сарадњу са “Националним Институтом за Бионауке и Хуману Технологију” у Тсукуби, Токио, Јапан.

Руководила је међународним пројектом “Modulation of biological response – possibilities of clinical application“, који је реализован у оквиру научно-техничке сарадње са Словачком Републиком.

Рецензент је међународних часописа: Acta Physiologica Hungarica,  Brain Research,  International Journal on the Biology of Stress,  Archives of Biological Science,  као и неколико књига (Екофизиологија и екотоксикологија животиња; Основни принципи експерименталне биохемије; Основни принципи  експерименталне биохемије II и др.).

Руковођење и учешће на пројектима

1985-1990 “Molekularno – biološki mehanizmi endokrine i neuroendokrine regulacije ćelijskih  funkcija”; ev. br.P.30

1990-1995 “Dejstvo hormona na aktivnost ćelija centralnog nervnog sistema”;ev. br. 0303

1996-2000 “Molekularna osnova transdukcije hormonskih signala”, ev.br. 03E24      

1996-1999 “Istraživanja i stvaranje integralnog sistema proizvodnje hrane i poljoprivrednih sirovina od primarnih do visokovrednih proizvoda viših faza prerade – kontrola kvaliteta hrane” ev.br. 03E  

1996-2000 rukovodilac podprojekta 2: “Hormonska regulacija ćelijskih procesa” u okviru projekta ”Molekularna osnova transdukcije hormonskih signala” ev. br. 03E24    

1996-1999 –rukovodilac podprojekta 3: “Enzimi antioksidativnog sistema – pokazatelj kvaliteta hrane” u okviru projekta: “Istraživanja i stvaranje integralnog sistema proizvodnje hrane i poljoprivrednih sirovina od primarnih do visokovrednih proizvoda viših faza prerade – kontrola kvaliteta hrane” ev.br. 03E23          

2000-2005- rukovodilac “Biomedicinska istraživanja sa jonskim snopovima” , ev. br.1247-2.4

2003-2007 –rukovodilac međunarodnog projekta “Modulation of biological response – possibilities of clinical applications“, koji se realizuje u okviru naučno-tehničke saradnje sa Slovačkom Republikom.

2000 – 2005  “Molekularni mehanizmi biološkog odgovora na hemijske i fizičke faktore sredine “ ev.br.1953

2006 -2010 “Proučavanje poremećaja homeostaze i određivanje biomarkera oksidacionog stresa kod aerobnih organizama, ev.br. 143035 B

2006 –2010 „Signalni putevi delovanja steroidnih hormona i uticaj endogenih i egzogenih faktora na modulaciju procesa u ćelijama sisara”, ev.br. 143044 B

2011- 2019„Ćelijske i molekulske osnove malignih i kardiovaskularnih oboljenja – kliničke implikacije, ev .br 41027 (biomedicina)

2011 –2019 „Molekularno fiziološki biomonitoring aerobnih organizama zasnovan na određivanju biohemijskih biomarkera oksidacionog stresa, ev.br. 173041 (biologija)

Листа селектованих референци

Pajović S, Nikezić G, Martinović JV. Effects of ovarian steroids on suproxide dismutase activity in the rat brain. Experientia, 49, 73-75, 1993.

Pajović S, Nikezić G and Martinović JV. Effects of estradiol and progesterone on superoxide dismutase activity in the rat hypothalamus. Neuroendocrinology Letters, 16, 35-40, 1994.

Pajović S, Nikezić G and Martinović JV. Effects of ovarian hormones superoxide dismutase activity in rat brain synaptosomes. Neuroendocrinology Letters, 16, 291-296, 1994.

Pajović S, Saičić ZS, Spasić MB, Petrović VM, Martinović JV. Effects of progesterone and estradiol benzoate on superoxide dismutase activity in the brain of male rats. Experientia, 52, 221-224, 1996.

Snežana B Pajović, Jelena Kasapović Jovo V Martinović. Superoxide dismutase activities in different tissues of female rats treated with olive oil. Physiological Research, 46, 381-384, 1997.

S Pejić, J Kasapović, SB Pajović. Effects of olive oil on superoxide dismutase activity in the brain of newborn and young female rats, Physiological Research, Vol. 48, pp. 297-301, 1999.

 Joksić G, Pajović SB, Stanković M, Pejić S, Kasapović J, Cuttone G, Calonghi N, Masotti L, Kanazir DT. Chromosome aberrations, micronuclei, and activity of superoxide dismutases in human lymphocytes after irradiation in vitro, Cellular and Molecular Life Sciences, Vol. 57, pp. 842-850, 2000.

Pajović BS, Joksić G, Kasapović J, Pejić S, Kanazir TD. Role of antioxidant enzymes in radiosensitivity of human blood cells, Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology, Vol. 19, pp. 325-331, 2000.

Kasapović J, Pajović SB, Pejić S, Martinović JV. Effects of estradiol benzoate and progesterone on superoxide dismutase activity in the thymus of rats. Physiological Research, 50, pp. 97-103, 2001.

Stojiljković V, Todorović A, Kasapović J, Pejić S, Pajović SB. Antioxidant enzyme activity in rat hippocampus after chronic and acute stress exposure. Ann N Y Acad Sci, 1048: 373-376,  2005.

Todorović A, Kasapović J, Pejić S, Stojiljković V, Pajović SB. Differences in antioxidative response of rat hippocampus and cortex after exposure to clinical dose of gamma rays. Ann N Y Acad Sci, 1048, 369-372, 2005.

Pejić S, Kasapović J, Todorović A, Stojiljković V, Pajović SB. Lipid peroxidation and antioxidant status in blood of patients with uterine myoma, endometrial polypus, hyperplastic and malignant endometrium. Biol Res,  39(4), 619-629, 2006.

Pajović SB, Pejić S, Stojiljković V, Gavrilović Lj, Dronjak S, Kanazir DT. Alterations in hippocampal antioxidant enzyme activities and sympatho-adrenomedullary system of rats in response to different stress models. Physiol Res, 55, 453 – 460, 2006.

Stojiljković V, Todorović A, Radlović N, Pejić S, Mladenović M, Kasapović J, Pajović SB. Antioxidant enzymes, glutathione and lipid peroxidation in peripheral blood of children affected by coeliac disease. Ann Clin Biochem, 44(Pt 6), 537-43, 2007.

Pejić S, Todorović A, Stojiljković V, Cvetković D, Lučić N, Radojičić RM, Saičić ZS, Pajović SB. Superoxide dismutase and lipid hydroperoxides in blood and endometrial tissue of patients with benign, hyperplastic and malignant endometrium, Anais da Academia Brasileira de Ciencias, 80 (3), pp. 515-522, 2008.

Pajović SB, Saicić ZS. Modulation of antioxidant enzyme activities by sexual steroid hormones. Physiological research / Academia Scientiarum Bohemoslovaca, 57 (6), pp. 801-811, 2008.

Pajović SB, Saičić ZS. Modulation of antioxidant enzyme activities by sexual steroid hormones, Physiological Research, 57 (6), pp. 1-20, 2008.

Pajović SB, Radojčić MB, Kanazir DT. Neuroendocrine and oxidoreductive mechanisms of stress-induced cardiovascular diseases, Physiological Research, 57 (3), pp. 327-338, 2008.

Stojiljković V, Todorović A, Pejić S, Kasapović J, Saičić ZS, Radlović N, Pajović SB. Antioxidant status and lipid peroxidation in small intestinal mucosa of children with celiac disease  Clinical Biochemistry, 42 (13-14), pp. 1431-1437, 2009.

 

Pejić S, Todorović A, Stojiljković V, Kasapović J, Pajović SB. Antioxidant enzymes and lipid peroxidation in endometrium of patients with polyps, myoma, hyperplasia and adenocarcinoma Reproductive Biology and Endocrinology, 7, art. no. 149, 2009. 

 

 Filipović D, Pajović SB. Differential regulation of CuZnSOD expression in rat brain by acute and/or chronic stress, Cellular and Molecular Neurobiology, 29 (5), pp. 673-681, 2009.

 

 Kasapović J, Pejić S, Stojiljković V, Todorović A, Radošević-Jelić L, Saičić ZS, Pajović SB. Antioxidant status and lipid peroxidation in the blood of breast cancer patients of different ages after chemotherapy with 5-fluorouracil, doxorubicin and cyclophosphamide. Clin Biochem, 43(16-17):1287-93. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2010.08.009, 2010.

Stojiljković V, Pejić S, Kasapović J, Gavrilović L, Stojiljković S, Nikolić D, Pajović SB. Glutathione redox cycle in small intestinal mucosa and peripheral blood of pediatric celiac disease patients. An Acad Bras Cienc, 84(1):175-84, 2012.

Gavrilović L, Stojiljković V, Kasapović J, Popović N, Pajović SB. and  Dronjak S. Treadmill exercise does not change gene expression of adrenal catecholamine biosynthetic enzymes in chronically stressed rats. Anais da Academia Brasileira de Ciencias, 85(3):999-1012. doi: 10.1590/S0001-37652013005000041, 2013.  

 

Đorđević NO, Pejin B, Novaković MM, Stanković DM, Mutić JJ, Pajović SB, Tešević VV. Some chemical characteristics and antioxidant capacity of novel Merlot wine clones developed in Montenegro. Scientia Horticulturae, 225, 505-511, 2017.

 

Đorđević NO, Todorović N, Novaković IT, Pezo LL, Pejin B, Maraš V, Tešević VV, Pajović SB. Antioxidant activity of selected polyphenolics in yeast cells: The case study of Montenegrin Merlot wine. Molecules, 23, 1-14. doi: 10.3390/molecules23081971, 2018.

Popović Nataša M, Pajović Snezana B, Stojiljković Vesna R, Todorović Ana U, Pejić Snežana A, Pavlović Ivan Lj, Gavrilović Ljubica V. Activities of the Dopaminergic System and Glutathione Antioxudant System in the Hippocampus of Stressed rats. Neurophysiology, 5 (50), 332-338, 2018.

Todorović Ana U, Pejić Snežana A, Gavrilović Ljubica V, Pavlović Ivan Lj, Stojiljković Vesna R, Popović Nataša M, Pajović Snežana B. Expression of Antioxidant Enzymes in Patients with Uterine Polyp, Myoma, Hyperplasia and Adenocarcinoma. Antioxidants, 4 (8), str.97, 2019.

Popović N, Stojiljkovic V, Pejic S, Todorovic A, Pavlovic I, Gavrilovic, L. Pajovic SB. Modulation of hippocampal antioxidant defense system in chronically stressed rats by lithium. Oxid Med Cell Longev ; Article ID 8745376, 2019.

Ivan Pavlović, Snežana Pejić, Sanja Radojević-Škodrić, Ana Todorović, Vesna Stojiljković, Ljubica Gavrilović, Nataša Popović, Gordana Basta- Jovanović, Zoran Džamić, Snežana B. Pajović. The effect of antioxidant status on overall survival in renal cell carcinoma. Clinical research, DOI: https://doi.org/10.5114/aoms.2019.86818, 2019.

Todorović, A.; Pejić, S.; Gavrilović, L.; Pavlović, I.; Stojiljković, V.; Popović, N.; Pajović, S.B. Expression of antioxidant enzymes in patients with uterine polyp, myoma, hyperplasia, and adenocarcinoma, Antioxidants , 8, 97. https://doi.org/10.3390/antiox8040097, 2019.

 

Popović N, Stojiljkovic V, Pejic S, Todorovic A, Pavlovic I, Gavrilovic, L. Pajovic SB. Modulation of hippocampal antioxidant defense system in chronically stressed rats by lithium. Oxid Med Cell Longev ; Article ID 8745376, https://doi.org/10.1155/2019/8745376, 2019.