Проф. др Ливија Цветићанин

Проф. др Ливија Цветићанин

Факултет техничких наука у Новом Саду

Проф. др Ливија Цветићанин је рођена у Сенти 7. априла 1952. године. Машински факултет у Новом Саду је уписала 1970. године, а дипломирала је 1975. године са оценом 10 на дипломском раду и са просечном оценом у току студија 9,50, као прва у својој генерацији. Магистарски рад под називом: Уравнотежење крутих ротора са променљивом масом је одбранила 1977. годинена Одсеку за механику на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду. У међувремену се удала и родила је сина. Докторску дисертацију под називом: Слободне нелинеарне осцилације ротора на који се намотава трака, одбранила је на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду 1981. године.

Проф. Цветићанин се одмах по завршетку студија запослила на Факултету техничких наука у Новом Саду где и данас ради. У октобру 1975. године изабрана је за асистента на Катедри за теорију машина и механизама. На тој Катедри је бирана у сва наставничка звања. Године 1991. је изабрана за редовног професора за ужу научну област Теорија машина и механизама. Године 1994. је стекла звање редовног професора и за научну област Механике.Обавља наставу на предметима: Механика машина 1, Механика машина 2, Пренос снаге и кретања, Бука и вибрација, Теорија хаоса, Статика, Кинематика, Динамика, Теорија осцилација и други. Предавала је Статику на Машинском факултету у Српском Сарајеву од 1999. до 2006. године. На Технолошком факултету у Новом Саду је више година предавала Основе машинства, а на Пољопривреном факултету Механику машина. Била је наставник и на докторским студијама на државном универзитету у Новом Пазару.

Проф. Ливија Цветићанин је била ментор преко 40 дипломских и мастер радова, као и једног специјалистичког рада. Руководила је израдом 7 магистарских радова, била је ментор7 докторских дисертација и члан бројних комисија за одбрану димпломских, мастер, магистарских и докторских радова и комисија за изборе у звање.Проф. Цветићанин јебила члан хабилитационих комисија на Политехничком универзитету у Темишвару и на Институту за механику Румунске академије наука у Букурешту. Била је и члан комисије за одбрану докторске дисертације на Универзитету Црне Горе 2015. године и рецензент једне докторске тезе на Универзитету Таксила у Пакистану 2017. године.

Проф. Цветићанин је држала предавања на већем броју универзитета у земљи и иностранству. Била је на студијским боравцима у Јапану, САД, Немачкој, Румунији, Мађарској, Словачкој, Пољскоји другим земљама. Године 2012. је била предавач у InternationalCentreforMechanicalSciencesCISM, Удине, Италија, где је држала предавања под називом DynamicsoftheMassVariableBody.

У оквиру научног доприноса кандидата из Механике,истичу се резултати у области нелинеарних осцилација. Развила је више метода за решавање нелинеарних диференцијалних једначина које представљају математички модел ових осцилатора, као што су Хомотопијски пертурбациони метод за чисто нелинеарне једначине, Метод тачног периода осциловања и Приближни аналитички метод са променљивом амплитудог и фазом осциловања.Проф. Ливија Цветићанин је извршила генерализацију методе на нелинеарне осцилаторе код којих је степен нелинеарности ма који позитиван рационалан број и увела у примену Ateb специјалне функције за описивање осцилација. Издавачка кућа Springerпубликовала је две њене монографије о строго нелинеарним осцилацијама.

У области Теорије машина и механизама проф. Ливија Цветичанин се претежно бави динамиком машина и механизама и динамиком ротора. За описивање нелинеарних осцилација ротора увела је комплексне диференцијалне једначине и тако омогућила једноставнију анализу низа феномена у реалном ротационом систему. Кандидат се бави и проблемима неидеалних механичких система, односно неидеалним механичким погоном машина. Издавачка кућа Springerпубликовала је монографију где је она први аутор. Ипак, као најзначајније бисмо истакли њен рад у области динамике машина и механизама са променљивом масом. Из ове области објавила је две монографије на енглеском језику (Gordon&Breach, Springer).Ове монографије обухватају преко 70 њених радова.Тренутно је истраживачки рад кандидата усмерен ка еластичним метаматеријалима, а у оквиру COSTакције СА15125 под називом DENORMS.

Број укупних библиографских јединица проф. Ливије Цветићанин је 426: од тога 342 научне публикације, 13 примењених техничко развојних решења и 71 пројекат. Број радова у међународним часописима на SCIлисти је 142, при чему је једини аутор у 85 радова. Објавила је 6 књига и монографијакод угледних издавача (једини је аутор 4 дела), 12 поглавља у монографијама код угледних издавача, 45 радова саопштених на скуповима међународног значаја штампани у целини, 32 рада саопштених на скуповима међународног значаја штампаних у изводу, 18 радова у националним часописима, број радова у монографијама националног значаја и тематским зборницима је 65 и аутор је 9 радова са уводнихи пленарнихпредавања. Број цитата без самоцитата је 1060 (извор: Матица Српска у Новом Саду 30.11.2017.).

Проф. Ливија Цветићанин је члан издавачких одбора часописаMechanism and Machine Theory и Journal of Applied Mathematics. Била је члан уређивачких одбора часописаFactaUniversitatis, и TheoreticalandAppliedMechanics. По позиву је била Главни уредник једног броја часописа Journal of Applied Mathematics2013. године и гост-уредник у часописуDiscreteDynamicsinNatureandSociety 2016., 2017. и 2018. године. Рецензент је у већем броју часописа. Године 2012. је од часописа JournalofSoundandVibration и издавачке куће Elsevierдобила признање као изузетан рецензент. Проф. Цветићанин је једна од референата Zentralblattaод 2000. године.Била је организатор и члан научних и стручних одбора бројних међународних и домаћих скупова, конференција и симпозијума.

Као инжењер са лиценцом Инжењерске коморе Србије руководила је израдом већег броја пројеката изградње производних погона и фабрика у области израде опека и керамичких плочица за које дозволу даје Министарство грађевинарства Србије. Реализациојом ових пројеката проф. Цветићанин је дала велики допринос развоју савремене индустрије у Србији, посебно у области израде керамичких плочица и опека за које код нас постоје велики сировински потенцијали. Поред тога,проф. Цветићанин је руководила и радила на пројектима машина за потребе кабловске индустрије у бившој Југославији који су представљали субституцију увозној опреми. Проф. Цветићанин се већ 40 година бави проблемима вибродијагностике стања ротационих постројења и даје непосредне услуге индустрији у овој облсти. Од надлежних органа Србије добила је и лиценцу за обављање контроле буке и вибрација у радној и животној средини. Једна је од оснивача Друштва за контролу и заштиту од вибрација.

На Факултету техничких наука и Универзитету у Новом Саду обављала је низ функција од којих издвајамо најзначајније: продекан за наставу на Факултету техничких наука, директор Института за механику и машинске конструкције, шеф Катедре за механику Факултета техничких наука,члан Савета Факултета техничких наука, руководилац докторских студија Департмана и друго. Једна је од оснивача Графичког инжењерства и дизајна на Универзитету у Новом Саду 1999. године, као прве и једине школе те врсте у Србији која школује дипломиране инжењере графичког инжењерства и дизајна.

Проф. Цветићанин је члан већег броја научних и стручних асоцијација у земљи и иностранству, у којима је обављала и руководеће функције. Издвајамо:председник Југословенског друштва за механику и председник Друштва за механику Војводине, члан Управног одбора IFToMM-aза Србију, представник Србије у GAMMасоцијацији. Поред тога редовни је чланИнжењерске академије Србије (ИАС) и Српске академије нелинеарних наука (САНН).

Најзначајније награде и признања која су додељена кандидату су:Плакета народних хероја за изузетан успех у току студија и друштвено-политичку активност, Универзитет у Новом Саду, 1975., Награда Растко Стојановић, Југословенско друштво за механику, 1986., Октобарска награда града Новог Сада, 1998.,Награда Факултета техничких наука у Новом Саду за највећу научну продукцију у 2008. години. За рад: L. Cveticanin, Homotopy-perturbation method for pure non-linear differential equation, Chaos, Solitons and Fractals, 30 (2006) 1221-1230, издавачка кућа Thompson Routers доделила је проф. Ливији Цветићанин награду за најцитиранији једноауторски рад у Србији у 2011. години. Према Thompson Routers–у, рад спада у ред 1% најзначајнијих публикација у светским часописима из физике за 2006. годину.Почасни је професор Универзитета у Сегедину, Мађарска од 2018. године.