Др Александар В. Костић

Др Александар В. Костић

Професор Рударско-геолошког факултета

Др Александар Костић, редовни професор Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, рођен је 18. фебруара 1964. године у Београду од оца Веселина, професора енглеске књижевности и мајке Невенке Барбалић, професора енглеског језика. Основну и средњу школу завршио је у Београду, где је 1988. године и дипломирао на Рударско-геолошком факултету, смеру за Истраживање лежишта минералних сировина. Награђиван је наградама Српског геолошког друштва (за дипломски рад) и Рударско-геолошког факултета, Универзитета у Београду (за научну монографију).

Од 1989. године ради на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду, од звања асистента приправника до редовног професора. На истом факултету одбранио је 1995. године магистарску тезу „Концепције и методологија истраживања лежишта нафте и гаса на примеру депресије Дрмно“, под менторством Проф. др Владимра Аксина, такође члана Научног друштва Србије. Стручно усавршавање из области микроскопског проучавања органске супстанце обавио је у периоду 1995-2000 године, код Марка Ерцеговца, академика, под чијим менторством је 2000. године одбранио и докторску дисертацију „Генеративни нафтно-гасни потенцијал терцијарних седимената Банатске депресије“. Докторска дисертација је у периоду 1999-2000 била подржана и од стране фондације ААPG (American Association of Petroleum Geologists). У звање доцента изабран је 2001. године, у звање ванредног  професора 2010. године, а од 2015. године je у звању редовног професора.

На основним, мастер и докторским студијама Рударско-геолошког факултета, Проф. Костић предаје предмете: Основи геологије нафте, Лежишта и истраживање нафте и гаса, Процена ресурса и резерви нафте и гаса, Пројектовање у истраживању лежишта нафте и гаса, Геологија и истраживање нафте и гаса, као и Моделовање басена у истраживању нафте и гаса.

У својој досадашњој каријери на факултету, обављао је дужности секретара катедре, руководиоца Института за Истраживање лежишта минералних сировина, шефа Катедре за фосилна горива, а од 2015. године шефа Департмана за Економску геологију.

Био је ментор или члан комисије у бројним дипломским, завршним, мастер и магистарским радовима, као и докторским дисертацијама. Био је и председник или члан комисје за избор у звање више наставника и сарадника Рударско-геолошког и Хемијског факултета, Универзитета у Београду, као и члан или председник многих факултетских комисија РГФ (етичка, дисциплинска, за акредитацију, евалуацију и др.).

Члан је Српског геолошког друштва (СГД), једног од најстаријих научних друштава у Србији, Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС), од 2003. године Међународне комисије за петрологију угља и органску петрологију – ICCP (International Committee for Coal and Organic Petrology), а од 2017. године и Националног комитета Карпато-балканске геолошке асоцијације (CBGA).

            Поред свог ангажовања на факултету, члан је комије за полагање стручних испита из области лежишта и истраживања нафте и гаса, а од 2001. године је био ревидент практично свих пројеката истраживања нафте, гаса и уљних шејлова у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини, као и елабората о резервама нафте, гаса и уљних шејлова у Србији. Од 2012. године је уредник за геологију у часопису  “Tehnika” (СИТС), а од 2018. године је и члан Савета Универзитета у Београду.

Проф. Костић је аутор преко 60 научних и стручних радова од чега 14 у часописима са SCI листе. Његови радови су цитирани преко 130 пута у међународним научним часописима, а о значајној сарадњи сведочи више радова објављених у коауторству са иностраним стручњацима. Аутор је научне монографије „Термичка еволуција органске супстанце и моделовање генезе нафте и гаса у Панонском басену (Србија)“, за коју је награђен Повељом „Професор Бранислав А. Миловановић“ (РГФ, Београд), као и два универзитетска уџбеника.

            Публикације А. Костића које су до сада највише цитиране у међународним оквирима су: Ercegovac, M. & Kostić, A.: Organic facies and palynofacies: Nomenclature, classification and applicability for petroleum source rock evaluation.- Int. Jour. Coal Geol, 2006; Ercegovac, M., Životić, D. & Kostić, A., Genetic–industrial classification of brown coals in Serbia.- Int. Jour. Coal Geol., 2006; Rade Jelenković, Aleksandar Kostić, Dragana Životić and Marko Ercegovac: Mineral resources of Serbia. Geologica Carpathica,2008, Mrkić S., Stojanović K., Kostić A., Nytoft H.P., Šajnović A.: Organic geochemistry of Miocene source rocks from the Banat Depression (S.E. Pannonian Basin, Serbia). Organic Geochemistry, 2011 i Ercegovac M. and Kostić A.: The kerogen maturity of the Neogene sediments in the Drmno Depression (Kostolac, Serbia). – J. Serb. Chem. Soc., 1996.

До сада је био учесник 4 вишегодишња научна пројеката Министарства науке, као и руководилац пет реализованих пројеката нафтно-геолошких истраживања – од чега два међународног карактера. Руководио је и учествовао у различитим нафтно-геолошким истраживањима у Србији и Босни и Херцеговини (Република Српска).

Међу пројектима којима је руководио посебно се истичу: Регионална нафтно-геохемијска студија терцијарних творевина Сремске депресије – геолошко-економска оцена нафтно-гасног потенцијала (2003; Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине РС); Регионална нафтно-геохемијска студија малилх терцијарних басена Србије – геолошко-економска оцена нафтно-гасног потенцијала (2004; Министарство науке и заштите животне средине, РС); Прогнозна и геолошко-економска оцена ресурса и резерви фосилних горива Србије (2006-2010; Министарство науке и заштите животне средине, РС и Пројекат процене нафтно-гасног потенцијала источне Херцеговине (2016-2017; НИС, Нови Сад).

Проф. Костић је код нас први увео у примену методе прорачуна степена зрелости органске супстанце и утврдио који седименти су матичне стене за нафту и гас у нашем делу Панонског басена, о чему је од 2000. године и публиковао већи број радова. Коаутор је и софтвера за моделовање матурације органске супстанце и степена трансформације керогена у нафту и гас – „SimpleMat“ (1998). У његовом опусу посебно се истичу докторска дисертација и научна монографија које су резултат примене савремене концепције која се заснива на моделима генерисања и миграције нафте и гаса која до тада није код нас била обрађивана. Те оригиналне студије су и од великог практичног значаја за сагледавање закономерности акумулирања нафте и гаса у нашој земљи, али и шире.