Активности друштва

Рад Научног друштва од оснивања до 1969. године приказан је у књизи „Научно друштво Србије – 20 година рада, Београд, 1991“, а овде је описана делатност Друштва у периоду 1990-1999. После изузетно успешних резултата током двадесет година свог рада, Научно друштво Србије (НДС) је почетком деведесетих година значајно смањило све своје активности. Дошло је до дужег застоја у организовању научних и стручних предавања, прекинуто је издавање часописа, низ година није одржан ниједан симпозијум нити научни скуп. Чланови НДС-а се нису обесхрабрили и у изузетно тешким условима. У скоро потпуној изолацији земље и прекиду научних и стручних комуникација са другим земљама, тражили су путеве за поновно оживљавање рада Друштва. Тако је средином 1994. године, на иницијативу групе најактивнијих чланова, дошло до заказивања Пленума и избора нових органа Друштва, Председника, Председништва и Секретара Одељења. Овим чином НДС је поново почело да ради, са великим амбицијама и богатим програмима и плановима.

Даље

Избори за нове чланове Научног друштва Србије, за 2018. годину

Право Избора за члана Начног друштва Србије (НДС) има сваки наставник у звању ванредног или редовног професора одговарајућих факултета, свих Универзитета у Србији, као и виши научни сарадник, односно научни саветник, Института или научне институције у Србији, у складу са Статутом НДС-а.

 

Кандидати за избор прилажу своју биографију, адресу, број моб. тел., е-mail, списак публикација, индекс цитираности, награде, признања и учешће на домаћим и међународим научним пројектима на mail: naucno.drustvo.srbije@gmail.com или на mail: jovan.vasiljevic@med.bg.ac.rs

Кандидати конкуришу за пријем у једно од 4 Одељења НДС-а, зависно од своје научне делатности (Одељење природно-матаматичких наука - ОПМН), Одељење техничких наука (ОТН), Одељење медицинско-биолошких наука (ОМБН) и Одељење друштвених наука (ОДН). Председништво НДС задржава право да усмери пријаву на одговарајуће Одељење.

 

Број кандидата који ће бити примљени у поједина Одељења је предходно дефинисан одлуком Председништва НДС-а.

 

Поред наведеног, кандидати за избор у НДС морају имати и писмену подршку бар 2 члана НДС-а, по могућности из Одељења за које конкуришу.

 

Поменута 2 члана НДС-а (Референти) достављају Реферат о кандидату ( на 2 странице), у најкраћем периоду (такође на mail: naucno.drustvo.srbije@gmail.com)

 

Добијена документације ће бити достављена секретарима одгварајићих Одељења. Они ће припремити материјале и заказати састанак Одељења. Конкурс за пријем нових чланова је продужен до 1. јуна, 2018. године.

 

Након гласања на сваком Одељењу посебно, а према утрђеној квоти за пријем, секретари Одељења подносе писани извештај Председништву НДС-а, са листом предложених кандидата за избор у одговарајуће Одељење.

 

Након усвајања 4 листе предложених кандидата, Председништво НДС-а заказује Изборну Скупштину НДС-а ( планирана за јесен 2018.године), на којој ће тајним гласањем свих присутних чланова НДС-а, као и гласова добијених електронским путем, бити утврђена коначна листа новопримљених чланова НДС-а.

 

У овом изборном поступку биће изабрано 6 нових чланова за ОПМН, 4 нова члана за ОТН, 4 нова члана за ОМБН и 7 нових чланова за ОДН.

Коначни резултати одржаних избора нових чланова у НДС, за 2018. годину, биће окачени на саијту НДС-а 3 дана након Изборне Скупштине, а биће и изабрани кандидати информисани путем меијла.

 

Уручење Повеља о пријему ће бити накнадно одређено.

       

Проф. др Јован Лоле Васиљевић

Председник Научног друштва Србије

Избор, права и дужности чланова Друштва

Чланови Друштва могу бити домаћи и страни држављани који су остварили значајна достигнућа у развоју науке или примени научних сазнања. Члан Друштва се постаје избором на Пленуму Друштва, након спроведеног поступка кандидовања и вредновања предложених кандидата. Предлог за избор се подноси у писменом облику од стране или Одељења Друштва (2 члана Друштва) или научне и стручне институције. У предлогу се налазе сви релевантни подаци из којих се може оценити подобност кандидата за избор. На основу писаног реферата од стране два члана Друштва, у коме се уз биографске и библиографске податке, дају сви подаци о научном доприносу којим је кандидат "утицао на развој теорије, односно праксе у својој научној области", на Пленуму Друштва се врши избор. Избор се обавља тајним гласањем а изабран је онај кандидат који је добио преко две трећине гласова присутних чланова Друштва на Пленуму.

Даље