Prof. dr Miloš Samardžija

Prof. dr Miloš Samardžija

Prof. dr Miloš Samardžija

Pravni fakultet

Prof. dr Miloš Samardžija, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1920. godine u Klokočevcima. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1947. godine na kome je stekao doktorat ekonomskih nauka 1956. godine. Do izbora za asistenta na Pravnom fakultetu 1949. godine radio je u administrativnim ustanovama, zatim od 1951. do 1953. godine u Ambasadi FNRJ u Parizu.  Vraća se na Pravni fakultet, gde je biran u sva univerzitetska zvanja, a za redovnog profesora 1965. godine. Predavao je Političku ekonomiju, zatim Privredni sistem Jugoslavije. Kao stipendista Fordove fondacije boravio je u SAD na proučavanju problema teorije i politike cena. Držao je i predavanja na univerzitetima u SAD kao gostujući profesor.
Bio je član Ekonomskog saveta SIV-a, kao i član i predsednik Ekonomskog saveta Skupštine SR Srbije. Član je Naučne sekcije Saveza ekonomista Jugoslavije od njenog osnivanja. Bio je član Redakcionog odbora časopisa „Socijalizam“ i direktor Instituta za ekonomiku investicija. Uređivao je ekonomsku biblioteku 1958-1960. godine u izdanju Nolita.
Bio je ekonomski savetnik u Ekonomskoj komisiji OUN za Evropu u Ženevi od juna 1972. godine. Dugi niz godina, kao ekspert OUN, obavlja funkcije ekonomskog savetnika u zemljama u razvoju.
Najvažniji radovi kojima je uticao na razvoj teorije i prakse: napisao je i objavio radove iz oblasti ekonomske teorije, teorije vrednosti i cena i iz domena privrednog sistema Jugoslavije i posebno socijalističkog samoupravljanja. Nekoliko knjiga – udžbenika i monografija i veći broj referata, rasprava i članaka. Neki radovi su objavljeni u inostranim časopisima, zbornicima i posebnim publikacijama.
Najznačajnije radove predstavljaju sledeće publikacije: Cena proizvodnje – metodološko-teorijska razmatranja, Politika cena, Problemi cena u socijalističkoj privredi, Privredni sistem Jugoslavije (udžbenik).
Najvažniji naučni doprinosi: Njegovi radovi predstavljaju doprinos izučavanju teorijskih problema vrednosti i cena, zatim privrednog sistema, a posebno odnosa plana i tržišta u socijalističkoj privredi. Tu posebno dolaze doprinosi u istraživanjima iz domena uporednih privrednih sistema i posebno socijalističkih sistema, sovjetskog i istočnoevropskih zemalja i socijalističke Jugoslavije.
U Ekonomskoj komisiji Ujedinjenih nacija u Ženevi radio je u Odeljenju ekonomskih analiza kao zamenik direktora i vodio sektor – socijalističke zemlje (centralno-planske ekonomije). Organizovao je i rad na problemima državnog planiranja u zemljama tržišne privrede u Zapadnoj i Južnoj Evropi. Pitanje međusobnih ekonomskih odnosa i posebno spoljne trgovine između zapadnih i istočnih zemalja – članica Ekonomske komisije su bili predmet godišnjih izveštaja (The Economic Survay for Europe i Trade Bulletin). U zemljama u razvoju radio je na problemima razvojnog planiranja (Development planning) i organizovao izradu godišnjih i srednjeročnih planova i investicionih programa.
Najvažniji naučni doprinos koji je svojim radom prof. Samardžija postigao, može se najbolje sagledati kroz sledeću analizu: „njegovi radovi predstavljaju doprinos izučavanju teorijskoh problema vrednosti i cena, zatim privrednog sistema, a posebno odnosa plana i tzržišta u socijalističkoj privredi.
Tu posebno dolaze doprinosi u istraživanjima iz domena uporednih privrednih sistema.
Danas živi u inostranstvu, u Švajcarskoj, u Ženevi.