Aktivnosti

Karijerne mogućnosti inženjera automatike i mehatronike u eri digitalizacije i industrije 4.0

Predavanje će održati gostujući predavač prof. dr Hasan Smajić sa Univerziteta primenjenih nauka u Kelnu (TH Keln – University of Technology, Arts and Science, Germany) u okviru „Internet amfiteatra Naučnog društva Srbije“,  dana 23. aprila od 13:00 do 14:00 časova. 

Informaciju o načinu pristupa ovom „on-line“ predavanju, sadržaj predavanja i biografiju predavača možete naći na ovom linku

Članovi NDS-a na „Stanford listi“ 2% najuticajnijih naučnika

Univerzitet Stanford je objavio listu 2% najuticajnijih naučnika u svetu baziranu na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina. Na toj listi se nalaze sledeći članovi Odeljenja tehničkih nauka Naučnog društva Srbije, i to za celokupnu karijeru:

 1. Dušan Teodorović
 2. Miomir Vukobratović
 3. Livija Cvetićanin
 4. Milorad Bojić
 5. Vesna Mišković-Stanković

i za kalendarsku 2019. godinu:

 1. Dušan Teodorović
 2. Livija Cvetićanin
 3. Vesna Mišković-Stanković

Kompletne liste se mogu pogledati na linku https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2  u tabelama Table S6-career-2019 i Table S7-singleyr-2019.

Iz Odeljenja prirodno-matematičkih nauka na listi za 2019. godinu su:
1. Nenad Mladenović
2. Zoran Marković

Nastanak, pionirski period i razvoj kardiohirurgije u Srbiji – feljton

Uvaženi član Naučnog društva Srbije profesor dr Dušan Velimirović je autor feljtona koji je u 12 nastavaka izlazio u dnevnom listu Politika tokom februara 2021. godine. Značajan deo teksta se odnosi na profesora dr Vojislava Stojanovića, osnivača i prvog predsednika NDS-a. Feljton se nalazi na sledećem linku „Feljton“.

Naučno društvo Srbije i emisiji „Kuća nauke“

Na televiziji RTS u okviru emisije „Kuća nauke“, pričano je na temu istorijata, budućih očekivanja i samog značenja Naučnog društva Srbije. Celu emisiju pogledajte na sledećem linku.

Sastanak Predsedništva NDS

Dana 10 aprila 2019. godine održan je sastanak Predsedništva NDS, na kome su, posle plodne i duge diskusije, donete sledeće odluke:

– dosadašnji Generalni sekretar NDS, dr Željko Čupić, preuzima mesto sekretara OPMN.
– dosadašnji zamenik sekretara odeljenja, Prof. dr Jasmina Dimitrić-Marković, ostaje na mestu zamenika sekretara OPMN.
– dosadašnji član Predsedništva iz OPMN, Prof. dr Jaroslav Labat, ostaje u sastavu Predsedništva.

– dosadašnji sekretar OTN, Prof. dr Vladimir Stevanović, preuzima funkciju Generalnog sekretara NDS.
– dosadašnji zamenik sekretara odeljenja, Prof. dr Vesna Mišković-Stanković, zauzima mesto sekretara OTN.
– OTN, uz prvenstvenu pomoć novog sekretara, će izabrati novog zamenika sekretara OTN
– dosadašnji član Predsedništva iz OTN, Prof. dr Branislav Đorđević, ostaje u sastavu Predsedništva.

– U OMBN nema promena i svi članovi Predsedništva ostaju na svojim funkcijama.
– U ODN nema promena i svi članovi Predsedništva ostaju na svojim funkcijama.

Izbori za nove članove Naučnog društva Srbije, za 2018. godinu

Pravo Izbora za člana Načnog društva Srbije (NDS) ima svaki nastavnik u zvanju vanrednog ili redovnog profesora odgovarajućih fakulteta, svih Univerziteta u Srbiji, kao i viši naučni saradnik, odnosno naučni savetnik, Instituta ili naučne institucije u Srbiji, u skladu sa Statutom NDS-a.

Kandidati za izbor prilažu svoju biografiju, adresu, broj mob. tel., e-mail, spisak publikacija, indeks citiranosti, nagrade, priznanja i učešće na domaćim i međunarodim naučnim projektima na mail: naucno.drustvo.srbije@gmail.com ili na mail: jovan.vasiljevic@med.bg.ac.rs

Kandidati konkurišu za prijem u jedno od 4 Odeljenja NDS-a, zavisno od svoje naučne delatnosti (Odeljenje prirodno-matamatičkih nauka – OPMN), Odeljenje tehničkih nauka (OTN), Odeljenje medicinsko-bioloških nauka (OMBN) i Odeljenje društvenih nauka (ODN). Predsedništvo NDS zadržava pravo da usmeri prijavu na odgovarajuće Odeljenje.

Broj kandidata koji će biti primljeni u pojedina Odeljenja je predhodno definisan odlukom Predsedništva NDS-a.

Pored navedenog, kandidati za izbor u NDS moraju imati i pismenu podršku bar 2 člana NDS-a, po mogućnosti iz Odeljenja za koje konkurišu.

Pomenuta 2 člana NDS-a (Referenti) dostavljaju Referat o kandidatu ( na 2 stranice), u najkraćem periodu (takođe na mail : naucno.drustvo.srbije@gmail.com)

Dobijena dokumentacije će biti dostavljena sekretarima odgvarajićih Odeljenja. Oni će pripremiti materijale i zakazati sastanak Odeljenja. Konkurs za prijem novih članova je produžen do 1. juna, 2018. godine.

Nakon glasanja na svakom Odeljenju posebno, a prema utrđenoj kvoti za prijem, sekretari Odeljenja podnose pisani izveštaj Predsedništvu NDS-a, sa listom predloženih kandidata za izbor u odgovarajuće Odeljenje.

Nakon usvajanja 4 liste predloženih kandidata, Predsedništvo NDS-a zakazuje Izbornu Skupštinu NDS-a ( planirana za jesen 2018.godine), na kojoj će tajnim glasanjem svih prisutnih članova NDS-a, kao i glasova dobijenih elektronskim putem, biti utvrđena konačna lista novoprimljenih članova NDS-a.

U ovom izbornom postupku biće izabrano 6 novih članova za OPMN, 4 nova člana za OTN, 4 nova člana za OMBN i 7 novih članova za ODN.

Konačni rezultati održanih izbora novih članova u NDS, za 2018. godinu, biće okačeni na saijtu NDS-a 3 dana nakon Izborne Skupštine, a biće i izabrani kandidati informisani putem meijla.

Uručenje Povelja o prijemu će biti naknadno određeno.


 
 
 
 

Prof. dr Jovan Lole Vasiljević

Predsednik Naučnog društva Srbije

Naučno društvo Srbije na Srpskoj naučnoj televiziji

Srpska naučna televizija nas je prvi put posetila 22. decembra, 2016. godine na Skupštini Naučnog društva srbije koja je održana u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Beogradu. U prvom prilogu Predsednik Naučnog društva Srbije prof. dr Jovan Lole Vasiljević je ispričao istorijat društva kao i planove za budućnost.

Ubrzo nakon prve posete, usledila je i poseta Institutu za patologiju, Medicinskog fakulteta u Beogradu, tačnije prof. dr Jovanu Loletu Vasiljeviću. Ovom prilikom, profesor je gledaoce upoznao sa svojim dostignućima u oblasti patologije, kao i aktivnostima Naučnog društva Srbije i budućim planovima i aktivnostima društva.

Srpska naučna televizija je bila u poseti i prof. dr Vesni Mišković Stanković, redovnom profesoru Tehnološko-metalurškog fakulteta i zamenik sekretara odeljenja tehničkih nauka, Naučnog društva Srbije. Profesorka je na kraju svog izlaganja naglasila, da prijem u Naučno društvo Srbije, 2008. godine, za nju predstavlja veliko profesionalno priznanje.

Prof. dr Katica Stevanović Hedrih diplomirani mašinski inženjer i doktor tehničkih nauka je za Srpsku naučnu televiziju iznela detalje 51. godine aktivnog naučnog rada. Trenutno je rukovodilac projekta ON174001 ”Dinamika hibridnih sistema složenih struktura” i redovni profesor u oblasti Teorijske i primenjene mehanike.

Prof. dr Nenad Đajić diplomirani mašinski inženjer, profesr Termodinamike i Energetike sa Rudarsko geološkog fakulteta.  Profesor je u gostovanju izneo najznačajnija dostignuća u svoj karijeri izneo detalje najznačajnijnih projekata na kojima je radi.

Prof. dr Dušan Velimirović

Ovo je početak velike saradnje Naučnog društva Srbije i Srpske naučne televizije, gde ćemo vas u budućnosti redovno obaveštavati o novim aktivnostima društva i naših članova.

Skupština Naučnog društva Srbije

ZAPISNIK  SA  SKUPŠTINE NAUČNOG DRUŠTVA SRBIJE

održane 22. decembra 2016. godine u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Beogradu

D N E V N I    R E D:

 1. Otvaranje Skupštine (+ minut ćutanja za poštu preminulim članovima Društva) + Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine ! Usvajanje ostatka Dnevnog reda + određivanje overivača Zapisnika ove Skupštine.
 2. Izveštaj o radu između dve Skupštine NDS-a (maj – decembar godine).
 3. Usvajanje novog Statuta NDS-a.
 4. Izbor novih članova Nadzornog odbora NDS-a i odluka Predsedništva NDS-a o izboru novog Generalnog sekretara NDS-a –  Dr Željko Čupić iz OPMN Društva.
 5. Pokretanje postupka izbora novih članova za proleće god., u skladu sa usvojenim Statutom NDS-a.
 6. Usvajanje odluke Predsedništva o plaćanju članarine za god. u iznosu od 3.000 din. godišnje. (Ko je u mogućnosti ili želi, može da uplati članarinu i za ranije godine).
 7. Uručenje Povelja NDS-a novim članovima, izabranim maja godine.
 8. Koktel
(više…)

Raspored predavanja novoprimljenih članova odeljenja medicinsko-bioloških nauka

Na proleće 2017. godine, Odeljenje medicinsko-bioloških nauka će organizovati seriju popularnih naučnih predavanja na Kolarcu.

 1. Doc. dr Jelena Sopta: „Patologija-od autopsije do molekula“
 2. Prof. dr Nina Žigon: „Nanolekovi“
 3. Prof. dr Miroslav Đorđević „Hirurgija genitalija kod pacijenata sa poremećajem polnog identiteta“
 4. Prof. dr Radan Džodić „Biopsija limfnih čvorova stražara kod medularnog tiroidnog mikrokarcinoma korišćenjem metilen plavila – pilot studija“
 5. Prof. dr Ivan Paunović „Laparaskopska adrenalektomija. Šta smo naučili posle prvih 160 operacija“
 6. Prof. dr Ivana Petronić Marković „Novi trendovi u dijagnostici i fizijatrijskom lečenju u dečjoj populaciji“

Mesto predavanja: Mala sala Kolarčevog univerziteta

Vreme: petkom od 18:00 sati

Trajanje predavanja: 45 minuta + 5 minuta diskusija

Termini: 10, 17, 24, 31 mart i 07, 14 april 2017

Na sledećem linku možete pogledati prezentacije i poslušati audio snimke predavanja.

Izborna Skupština NDS-a 2016.

Naučno društvo Srbije je sazvalo Izbornu Skupštinu NDS-a, za 30. maj u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Beogradu, Dr. Subotića 8, I sprat u 18.00 sati.

Na skupštini će biti razmatran izbor novog rukovodstva Društva (izbori za Predsednika, 4 podpredsednika i po jednog predstavnika svakog Odeljenja u Predsedništvu). Glasački listić sa spiskom kanditata i funkcijama mižete pogledati na sledećem linku.

Takođe, svako Odeljenja bi trebalo da da predlog za izbor Sekretara i zamenika sekretara Odeljenja.
Na kraju, a možda i najvažnije, biće i prijem novih članova Društva (prema predlozima i glasanju na Odeljenjima).

Prikaz biografija možete pogledati klikom na ime kandidata a samo nekolicini najstarijih clanova (koji se ne služe mail-om), biće dostavljen i štampani materijal. Tako će svi članovi Društva moći da se upoznaju sa predloženim kandidatima. Glasački listić možete preuzeti na sledećem linku.

Odeljenje prirodno-matematičkih nauka: (više…)