Prof. dr Vlajko Brajić

Prof. dr Vlajko Brajić

Pravni fakultet

Prof. dr Vlajko Brajić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1939. godine u Lipovu kod Kolašina, od oca Mihaila i majke Vukosave Šuković. Školovao se u Kolašinu, a maturirao 1958. u Bijelom Polju. Na Pravnom fakultetu u Beogradu je diplomirao 1962. godine; stepen magistra pravnih nauka stekao je 1968., a zatim doktora nauka 1971. godine, sa disertacijom: Problemi zapošljavanja u uslovima tehnološkog progresa. Izabran je za asistenta na Pravnom fakultetu u Beograsdu 1965., za docenta 1973., za vanrednog profesora 1978., a 1983. godine za redovnog profesora za Radno pravo i Osnove sociologije rada. Držao je nastavu iz predmeta Radno pravo i Uvod u pravo na nekoliko fakulteta u zemlji, a predavao je i Međunarodno pravo i Sudsko-organizaciono pravo; učestvovao je u poslediplomskoj nastavi na skoro svim pravnim fakultetima bivših jugoslovenskih republika. Držao je takođe predavanja na Međunarodnim postdiplomskim studijama u Segedinu.

Profesor Brajić je bio je zamenik predsednika Saveta Univerziteta u Beogradu. Bio je direktor Međunarodnog univerzitetskog centra za društvene nauke; sudija Osnovnog suda udruženog rada u Beogradu i Suda  udruženog rada Srbije;  bio je predsednik Komisije za međunarodno radno pravo u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove; predsednik Odbora za društvene nauke u Ministarstvu za nauku i tehnologiju Republike Srbije; član Jugoslovenske delegacije na zasedanjima  Opšte konferencije Međunarodne konferencije rada; bio je član Saveznog pravnog saveta.

Na specijalizaciji u inostranstvu prof. Brajić je boravio u SAD 1978. godine u programu za dekane pravnih fakulteta; zatim u Francuskoj, Poljskoj, Engleskoj i Skandinavskim zemljama.

Prof. Brajić je učestvovao na brojnim međunarodnim kongresima i naučnim skupovima sa referatima. Na Evropskom kongresu  IIRA  imao je uvodni referat za jednu od tri glavne teme kongresa (Bari-Napulj 1991.). Držao je po pozivu predavanja na više univerziteta u inostranstvu. Bio je član Međunarodnog izdavačkog saveta:  The International Journal of Comparative Labour and Industrial Relations (Leiscester, UK and Kluwer, Netherland); Uređivao je časopis Rad i socijalno pravo. Bio je član  International Advisory Board of International Encyclopedia of Laws, Kluwer, Hag;  član redakcije Arhiva za pravne i društvene nauke. Obavljao je funkciju Predsednika Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje; bio je član Udruženja pravnika.

Objavio je preko 150 radova, u zemlji i u inostranstvu. Među značajnijim radovima koji su objavljivani u časopisima, su: Journées de la societé de legislation comparé, Paris; Bulletin of Conparative Labour Law Relations, KU Leuven; Connectient Journal of International Law; u univerzitetskim publikacijama Univerziteta u Vroclavu, u Zbornicima radova međunarodnih kongresa ili naučnih skupova: IX Internacional Congress – International Society of Labour Law and Social Security, Washington DC, 1982; Yugoslav Reports of XII International Congress of Comparative Law, Sidney – Melbourne, 1986; Lorganizazione sindicale, AG, Ginfre elitore, 1988; Economic and Political Changes in Europe: Implicatons in Judustrial Relations, Goucci Editore, Bari, 1993.

Profesor Brajić je učestvovao u više naučno istraživačkih projekta u zemlji i inostranstvu

Profesor Brajić je izučavajući uticaj tehnoloških promena u oblasti rada došao do značajnih zaključaka koji se odnose na pravo i van oblasti rada. Tako je pokrenuo pitanje potrebe novog definisanja pojmova kao što su rad i samog pojma pravo. Bavio se kritičkom analizom prava i u vreme kada to nije bilo uobičajeno. U oblasti opšte teorije prava zapažene su koncepcije profesora Brajića u pogledu odnosa autonomnog (i samoupravnog kao autonomnog) prava prema zakonu. Citiran je u brojnim zbirnim radovima u zemlji i inostranstvu.

Od priznanja profesor Brajić je dobio: Plaketu studenata Beogradskog univerziteta, Plaketu sudova udruženog rada Jugoslavije, Plaketu grada Beograda i Orden rada sa zlatnim vencem. Profesor Brajić je izabran i za člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti 1993. godine.