Prof. dr Momčilo D. Milisavljević

Prof. dr Momčilo D. Milisavljević

Prof. dr Momčilo D. Milisavljević

Ekonomski fakultet

Prof. dr Momčilo D. Milisavljević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1929. godine u selu Braničevu, Srbija, Jugoslavija, od oca Dragoljuba i majke Danice Petronić, učitelja. U Nišu je završio osnovnu školu „Sveti Sava“ 1940. godine i Drugu mušku gimnaziju 1948. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirao je juna 1952. godine. Od oktobra 1952. do septembra 1953. godine nalazio se na odsluženju vojnog roka u školi za rezervne oficire. Po povratku iz vojske, u oktobru 1953. izabran je za asistenta Ekonomskog instituta FNRJ na kome je radio do 1956. godine kada je izabran za asistenta na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, za predmet Ekonomika i organizacija preduzeća. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu odbranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Troškovi kao faktor poslovne politike preduzeća“ 1961. godine. Izabran je za docenta za predmet Planiranje i poslovna politika preduzeća 1962. U zvanje vanrednog profesora biran je 1967. a 1973. godine unapređen je u zvanje redovnog profesora.

U tom periodu razvio je dva predmeta: Planiranje i poslovna politika preduzeća i Marketing. Na fakultetu je obavljao dužnosti predsednika Komisije za postdiplomske studije, predsednika Komisije za doktorate, rukovodioca postdiplomskog kursa Poslovna ekonomija i šefa katedre za Ekonomiku i organizaciju preduzeća od 1982-1994. godine, kada je penzionisan.

Sada je rukovodilac Centra za menadžment Univerziteta u Beogradu i predsednik Odbora za ekonomiju pri Ministarstvu za nauku i tehnologiju Srbije. Član je naučne sekcije Saveza ekonomista Jugoslavije.

Bio je član redakcije više časopisa a šest godina je bio glavni i odgovorni urednik časopisa Marketing. Bio je glavni urednik „Leksikona marketinga“ koji je izdala Savremena administracija Beograd 1977. godine. Do uvođenja sankcija rukovodio je saradnjom naših ekonomskih institucija u okviru TEMPUS programa. Dobio je Oktobarsku nagradu Beograda 1974. godine za knjigu “Marketing”.

Boravio je više puta u inostranstvu: Boston, SAD, Harvard Business School, „Internacionalni nastavnički program“, 1958, jedna godina; Stanford, SAD, Stanford Business School, „Finansije i kontrola“, 1962, jedna godina; Berlin, Nemačka, International Institut for Management und Vervaltung, saradnik-istraživač, 1973, 3 meseca; London, V. Britanija, London School of Business Study, „Međunarodni marketing“, 1975, 2 meseca; Albany, USA, School of Business New York State University, razmena nastavnika, 1986, 2 meseca; Pittsburgh, USA, Business School University of Pittsburgh, Fulbrajtov program za predavače, 1989, 5 meseci; London, V. Britanija, Middlesex Universsity, TEMPUS program, 1991, 1 mesec.

Publikovani radovi profesora Milisavljevića mogu se razvrstati u četiri kategorije:

Kao univerzitetski nastavnik nesumnjivo je plodan pisac Udžbenika za studente. Prvu svoju knjigu pod naslovom „Osnovi ekonomskog obrazovanje“ (Rad, Beograd 1958) koja je doživela više izdanja objavio je kao asistent. Njegov udžbenik „Planiranje i razvojna politika preduzeća“ koautor sa J. Todorovićem doživeo je osam izdanja. Dalji korak u razvoju ove discipline je rad „Osnovi strategijskog menadžmenta„, Poslovna škola Megatrend Beograd 1997.

Dvadeseto izdanje udžbenika «Marketing», publikovano je 2001. godine, u izdanju Savremene administracije, Beograd. Za studente poslediplomskih studija objavio je dva udžbenika. Prvi je «Strategijski menadžment», Čigoja štampa, Beograd, 2000. godine, a drugi (u koautorstvu sa J. Todorovićem): «Marketing strategija», treće dopunjeno izdanje, Institut za tržišna istraživanja i Ekonomski fakultet, Beograd, 2000. godine.

U drugu kategoriju se mogu svrstati monografije. Prva je „Metod slučajeva primenjen u ekonomskom obrazovanju„, Informator, Zagreb, 1961. Njegova doktorska disertacija „Troškovi kao faktor poslovne politike preduzeća“ publikovana je 1965. godine od strane izdavačkog preduzeća Kultura, Beograd. Monografija „Politika cena preduzeća“ Savremena administracija Beograd, 1972. je imala veliki uticaj na način formiranja cena od strane jugoslovenskih preduzeća. U koautorstvu sa R. Senićem i S. Janoševićem publikovao je rad „Inovacije i tehnološka strategija preduzeća“ Ekonomski fakultet Beograd, 1993. Poslednja obimna monografija „Savremeni strategijski menament“, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2002., godine obrađuje probleme upravljanja preduzećem u procesu globalizacije svetske privrede.

Treću kategoriju radova čine prilozi u časopisima i zbornicima sa naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. U tu kategoriju spada preko sto priloga od kojih je jedna petina na stranim jezicima. Najveći deo priloga je iz dva osnovna naučna područja Upravljanja preduzećem i Marketinga. Manji broj priloga je posvećen problemima obrazovanja menadžera potrebnih savremenoj privredi.

Poslednju, četvrtu kategoriju, čine projekti koji se mogu svrstati u tri grupe. Prvu čini veći broj projekata rađenih na fakultetu i institutima sa kojima je Milisavljević sarađivao čiji su naručioci bili preduzeća i republička i savezna administracija. U drugoj grupi su projekti koji su u devedesetim godinama rađeni u okviru Centra za menadžment Univerziteta u Beogradu. Profesor Milisavljević je bio rukovodilac i istraživač u sledećim projektima: 1. Potrebe za menadžerima u Srbiji (1994.); 2. Menadžment u funkciji inovacija I i II knjiga (1995. i 1996.) i 3. Unapređenje inovativne aktivnosti u privredi Srbije (1997.). U treću grupu spadaju makroprojekti u fundamentalnim istraživanjima Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije: 1. Strategija razvoja samoupravnog preduzeća (1986.-1990.) i 2. Strategija preduzeća u tržišnoj privredi (1991.-1995.). Bio je i rukovodilac i istraživač makroprojekta Upravljanje transformacijom preduzeća (1996.-2000.).