Odeljenje prirodno-matematičkih nauka

 • Prof. dr Petar Adžić

  Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu

  Dr Petar Adžić, redovni profesor Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1950. godine u Jagodini. Po nacionalnosti je Srbin, pravoslavne vere. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) Univerziteta u Beogradu (UB), iz oblasti nuklearne fizike (“Radioizotopi u reakcijama (g,xnp)“). Od 1977. zaposlen je u ”Grupi za nuklearnu spektroskopiju” u INN “Vinča“. Magistarski rad (“Gama spektroskopija prirodnih uzoraka“) odbranio je 1980., a doktorsku disertaciju, takođe iz oblasti nuklearne (više…)

 • Prof. dr Vera V. Vujičić

  Fakultet Organizacionih nauka

  Prof. dr Vera V. Vujčić, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka u penziji, rođena je 1947. godine u Beogradu od oca Veljka Kovačevića i majke Nade, rođene Čubrilović. U Beogradu je završila osnovnu školu i gimnaziju, nakon čega se upisuje na Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, gde 1970. godine stiče diplomu matematičara. U periodu od 1970. do 1972. pohađa postiplomske studije na Univerzitetu Ratgers (Rutgers) u SAD, gde magistrira 1972. godine sa magistarskim radom Superlinearno konvergentni algoritam za bezuslovnu optimizaciju (A superlinearly convergent algorithm for unconstrained optimization).  (više…)

 • Dr. Tatjana Davidović

  Matematički institut SANU

  Tatjana Davidović  (devojačko prezime Petrović) rođena je 21.12.1964. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Matematičku gimnaziju. Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je u junu 1983. godine, gde je diplomirala  u oktobru 1987. godine na smeru za računarstvo i informatiku. Poslediplomske studije upisala je 1988. godine na smeru za računarstvo Matematičkog fakulteta, a u novembru 1992. godine odbranila je magistarsku tezu pod naslovom “Jedan prilaz paralelizaciji izračunavanja matematičkih modela (više…)

 • Prof. dr Milan S. Dimitrijević

  MILAN S. DIMITRIJEVIĆ je astronom, fizičar, pesnik  rođen u Leskovcu 24. VIII  1947.  Otac mu je Sergije Dimitrijević (Pirot, 1912 – Beograd, 1987) a majka Nadežda (Anđelković) Dimitrijević (Leskovac 1924 – Beograd, 2010). Diplomirao je Astronomiju 1972, a Fiziku 1973, na PMF u Beogradu. Tu je magistrirao 1976, a doktorirao  1978. Radi u Institutu za fiziku u Beogradu 1974-1978, 1983-1984;  Institutu za primenjenu fiziku 1978-1983, na Astronomskoj opservatoriji 1984-2012.  Od 2012. u penziji.   Savezni Ministar za nauku, (više…)

 • Prof. dr Jasmina Dimitrić Marković

  Profesor Fakulteta za fizičku hemiju, Univeziteta u Beogradu
  Prof. dr Jasmina Dimitrić Marković

  Datum rođenja: 9.3.1965.

  Zvanje: redovni profesor

  Adresa: Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, Studentski trg
  12-46, 11000 Beograd, Tel: 381 11 333 6624.
  E-mail: markovich@ffh.bg.ac.rs (više…)

 • Dr Aleksandar V. Kostić

  Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta

  Dr Aleksandar Kostić, redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 18. februara 1964. godine u Beogradu od oca Veselina, profesora engleske književnosti i majke Nevenke Barbalić, profesora engleskog jezika. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu, gde je 1988. godine i diplomirao na Rudarsko-geološkom fakultetu, smeru za Istraživanje ležišta mineralnih sirovina. Nagrađivan je nagradama Srpskog geološkog društva (za diplomski rad) i Rudarsko-geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu (za naučnu monografiju). (više…)

 • Prof. dr Jaroslav M. Labat

  Fizički fakultet
  Prof. dr Jaroslav M. Labat

  Prof. dr Jaroslav M. Labat, redovni profesor Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1933. godine u Bačkom Petrovcu od oca Mihala i majke Emilije Lačok. U rodnom mestu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Nakon mature upisuje se na Prirodno-matematički fakultet u Beogradu grupa fizika gde diplomira 1957 godine. Za asistenta na istoj grupi je izabran 1958. godine. Početkom 1961. odlazi na poslediplomske studije na Univerzitet u Liverpulu (Engleska) gde doktorira 1963. godine sa temom: “ Study of azimuthal pinch discharge in hydrogen „. (više…)

 • Prof. dr Branka G. Lazić

  Poljoprivredni fakultet Novi Sad
  Prof. dr Branka G. Lazić

  Prof. dr Branka G. Lazić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, u penziji, rođena je 1937. u Subotici od oca Gruje i majke Zvezdanke Dobrić. Po narodnosti je srpkinja. Osnovnu školu, Gimnaziju i Poljoprivredni fakultet završila je 1960. u Novom Sadu. Od 1. juna 1960. izabrana je za asistenta na predmetu Povrtarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, zatim za docenta, vanrednog profesora, a 1982. g. izabrana je za redovnog profesora. Bila je dekan od 1985-1989., i u dva mandata šef Katedre za ratarstvo i povrtarstvo. (više…)

 • Prof. dr Zoran Marković

  Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
  Prof. dr Zoran Marković

  Datum rođenja: 24.1.1948.

  Zvanje: Direktor Matematičkog instituta

  Dr Zoran Marković je rođen 24. januara 1948. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Godine 1971. završio je studije na grupi matematika Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu.

  Postdiplomske studije iz Matematičke logike (više…)

 • Prof. dr Zoran Marković

  Instintut za informacione tehnologije

  Dr Zoran Marković je rođen je 1958. god. u Kragujevcu od oca Stanka i majke Ljubinke. Osnovnu i srednju Tehničku školu je završio u Kragujevcu. Diplomirao je 1981. god. na Prirodno-matematičkom fakultetu (studijska grupa Hemija), Univerziteta u Kragujevcu, gde je odbranio Magistarsku tezu 1989. god. pod naslovom „Prilozi teoriji Hosojinog indeksa“, i Doktorsku disertaciju 1995. god. pod naslovom „Proučavanje mehanizma fenilselenoeterifikacije i konformacione analize (više…)

 • Prof. dr Spomenko J. Mihajlović

  Geomagnetni institut

  Spomenko J. Mihajlović rođen je 1960. godine u Živinicama. BiH. gde je završio osnovnu i srednju školu. Studije na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (RGF) započeo je 1979. na Smeru za geofiziku, gde je i diplomirao 1984. Neposredno po diplomiranju. tokom 1985. godine počinje da radi u Geomagnetskom institutu Grocka na stručnim poslovima u oblasti geomagnetizma i aeronomije i usavrśava se kroz geomagnetska merenja i ispitivanja na Geomagnetskoj opservatoriji Grocka. (više…)

 • Prof. dr Žarko D. Mijajlović

  Matematički fakultet
  Prof. dr Žarko D. Mijajlović

  Prof. dr Žarko D. Mijajlović rođen je 1948. u Prokuplju od oca Dušana i majke Ljiljane. Prvi deo osnovnog školovanja učio je u Prokuplju, dok je drugi deo, kao i gimnaziju, završio u Beogradu. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, grupa za matematiku, 1971. Na istom fakultetu završio je postdiplomske studije 1973, dok je doktorsku disertaciju Prilog teoriji modela i Bulovih algebri odbranio 1977. Od 1972. zaposlen je na Prirodno-matematičkom fakultetu, i član je Katedre za algebru i logiku: najpre kao asistent (1972-79), zatim docent (1979-86), (više…)

 • Prof. dr Pavle M. Miličić

  Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
  Prof. dr Pavle Miličić

  Datum rođenja: 12.4.1934. (verovatnije 12.4.1932.), selo Unač, Opština Plužine, Crna Gora

  Diplomirao je matematiku na PMF-u Beogradu 1958.g.

  Magistarski rad je odbranio 1965. g. (rukovodilac akademik S. Aljančić ).

  Godine 1970. odbranio je doktorsku disertaciju (rukovodilac S. Kurepa iz Zagreba). (više…)

 • Prof. dr Gradimir V. Milovanović

  Elektronski fakultet Niš
  Prof. dr Gradimir V. Milovanović

  Prof. dr Gradimir V. Milovanović, redovni profesor Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu, rođen je 1948. godine u Zorunovcu kod Knjaževca (Srbija) od oca Vukašina i majke Vukadinke Savić. Po nacionalnosti je Srbin, pravoslavne veroispovesti. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, gimnaziju prirodno-matematičkog smera u Knjaževcu, a zatim Elektronski fakultet u Nišu, na kome je diplomirao 1971. godine sa prosečnom ocenom 9.54 na smeru za obradu podataka. Poslediplomske studije iz oblasti primenjene matematikezavršio je 1974. godine (više…)

 • Prof. dr Dragan Milosavljević

  Mašinski fakultet u Kragujevcu

  Profesor dr Dragan Milosavljević, po nacionalnosti Srbin, je rođen 20. januara 1951. godine u Kragujevcu od oca Ilije i majke Mikosave. Osnovnu i srednju školu završio je, kao nosilac Vukove diplome, u Kragujevcu. Godine 1969. upisao je Mašinski fakultet u Beogradu (odeljenje u Kragujevcu), a diplomirao 1974. godine, sa prosečnom ocenom 9,54 kao najbolji student generacije.

  Tokom školovanja je učestvovao na mnogim takmičenjima osvajajući republičke nagrade (više…)

 • Prof. dr Zoran Ognjanović

  Matematički institut SANU

  Zoran Ognjanović rođen je 27.02.1964. godine u Beogradu, od oca Dragoslava i majke Marije, devojačko Kalogjera. Osnovnu i srednju školu je završio u Beogradu. Studirao je na Matematičkom fakultetu Beogradskog od 1983. do 1987. godine, sa prosečnom ocenom 9,28. Po završetku redovnih studija upisao je magistarske studije je na istom fakultetu. Magistarski rad pod nazivom „Dokazivač teorema u modalnom računu S4 zasnovan na metodi dualnih tabloa“ odbranio je 1993. Doktorske studije upisao je 1995. na Univerzitetu u Kragujevcu (više…)

 • Prof. dr Snežana B. Pajović

  Medincisku fakultet u Nišu

  Prof. dr Snežana B. Pajović (rođ. Todorović, od oca Boška i majke Verice) rođena je 2.09.1961.god.  u Čačku. Majka je dva sina, Vladislava i Stefana. Posle završene Gimnazije upisala se na Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu gde je diplomirala na Odseku za biološke nauke na Grupi za molekularnu biologiju i fiziologiju (smer eksperimentalna biomedicina).   (više…)

 • Prof. dr Nedeljko S. Parezanović

  Matematički fakultet
  Prof. dr Nedeljko S. Parezanović

  Prof. dr Nedeljko S. Parezanović, redovni profesor Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1932. godine u Ivanjici, od oca Svetomira i majke Stajke Krivokuća. Osnovnu školu je završio u Ivanjici, a srednju školu u Beogradu. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu 1957. godine na grupi za mehaniku. Na istom fakultetu je odbranio i doktorsku tezu 1961. godine.
  Od 1950. do 1957. godine je radio u studiju Radio Beograda, a po diplomiranju na fakultetu prelazi (više…)

 • Prof. dr Miodrag Petković

  Elektronski fakultet Niš
  Prof. dr Miodrag Petković

  Prof. dr Miodrag Petković je rođen 1948. godine u Malči kod Niša. Diplomirao je na Elektronskom fakultetu u Nišu 1972. godine, a aprila 1973. izabran je za asistenta-pripravnika pri Katedri za matematiku Elektronskog fakulteta u Nišu. Čitav svoj radni vek, od 17. aprila 1973. sve do penzionisanja 1. oktobra 2015., proveo je na Elektronskom fakultetu. Doktorsku disertaciju iz oblasti Numeričke analize odbranio je 1980. Za docenta je izabran 1981., za vanrednog profesora 1986., a za redovnog profesora 1991. (više…)

 • Prof. dr Nadežda Petranović

  Fakultet za fizičku hemiju
  Prof. dr Nadežda Petranović

  Prof. dr Nadežda Petranović, redovni profesor Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu rođena je 1934. godine u Beogradu, od oca Alekse Perića i majke Julijane Čeh. Osnovnu školu i gimaniziju završila je u Beogradu. Na studije fizičke hemije, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, upisala se školske 1953/54 godine, gde je diplomirala 1959 godine. Po diplomiranju, iste godine, izabrana je za asistenta na Katedri za fizičku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu.

  Školske 1962/63 godine (više…)

 • Prof. dr Zoran Stevanović

  Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

  Datum rođenja: 29.5.1956.

  Zvanje: Redovni profesor, Šef Centra za hidrogeologiju karsta

  Adresa: Univerzitet u Beogradu – Rudarsko-geološki fakultet, Departman za hidrogeologiju, Đušina 7, 11000 Beograd, Tel: 381 11 3219 233

  OBRAZOVANJE I EDUKACIJA
  1974 – 1979.        Osnovne studije, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (više…)

 • Prof. dr Dragan Urošević

  Matematički Institut Sanu

  Dragan Urošević je rođen 22. novembra 1964. godine u Kosjeriću, Srbija. Osnovnu školu je završio u Sečoj Reci. Prva dva razreda srednje škole je završio u Kosjeriću, a treći i četvrti u Matematičkoj Gimnaziji u Beogradu. Diplomirao je na Prirodno-Matematičkom fakultetu u Beogradu, studijska grupa za matematiku, smer računarstvo i informatika. Poslediplomske studije je završio na Matematičkom fakultetu. Magistarsku tezu pod naslovom „Raspoređivanje zadataka (više…)

 • Prof. dr Katica (Stevanović) Hedrih

  Matematički institut SANU
  Prof. dr Katica (Stevanović) Hedrih

  Dr Katica R. (Stevanović) Hedrih, doktor tehničkih nauka, u zvanju redovni profesor univerziteta, (od 1986) je akademik Akademije nauka visokih škola (i univerziteta) Ukrajine (od 1996), Akademije nauka visokog obrazovanja Ukrajine i internacionalne Akademije nelinearih nauka Moskva (od 1997). Aktivni je rukovodilac projekta ON174001  “Dinamika hibridnih sistema složenih struktura“ (2011-2019) u Matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, koji finansira Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. (više…)

 • Prof. dr Dragoslav Herceg

  Prirodno-matematički fakultet Novi Sad
  Prof. dr Dragoslav Herceg

  Prof. dr Dragoslav Herceg, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, rođen je 1948. godine u Kuli, Vojvodina, Srbija, od oca Đorđa i majke Milosave Pejak. Osnovnu školu i Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ završio je u Novom Sadu. Na studije matematike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu upisao se školske 1967/68. godine a diplomirao je 1971. Na istom fakultetu je završio poslediplomske studije, odbranom magistarske teze (više…)

 • Prof. dr Živorad M. Čeković

  Hemijski fakultet
  Prof. dr Živorad M. Čeković

  Prof. dr Živorad M. Čeković, redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1934. godine u Koštunićima, kod Gornjeg Milanovca, od oca Milete i majke Anđelije Jovković. Gimnaziju je završio u Čačku i maturirao 1954. Iste godine upisao se na Hemijsku grupu Prirodno-matematčkog fakulteta (PMF) u Beogradu, gde je i diplomirao 1960. Još kao student zaposlio se kao demonstrator u Hemijskom institutu PMF-a, gde je radio sve do završetka studija. Posle odsluženja vojnog roka 1961., izabran je za asistenta na Katedri za hemiju PMF-a u Beogradu. (više…)

 • Dr Željko Čupić

  Naučni savetnik Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerziteta u Beogradu
  Dr. Željko Čupić

  Dr Željko Čupić naučni savetnik Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, rođen je 13. avgusta 1963. godine u Beogradu, od oca Dimitrija i majke Ljubinke Milivojević. Osnovnu školu završio je u Železniku, a srednju Hemijsku na Banovom brdu, gde je stekao diplomu tehničara za fizičku hemiju. Studije je upisao na Fakultetu za fizičku hemiju gde je pod neposrednim rukovodstvom i mentorstvom prof. Ljiljane Kolar-Anić i prof. Slobodana Anića diplomirao 1989. godine, magistrirao 1993. godine i doktorirao 1998. godine odbranivši doktorsku tezu (više…)

 • Prof. dr Valerij Vasiljevič Kozlov

  Prof. dr Valery V Kozlov

  Prof. dr Valerij Vasiljevič Kozlov rodio se  1. januara 1950. godine.  I Rusiji Kandidat fizičko-matematičkih nauka postao je  1974. godine, doktor istih nauka 1978., profesor Moskovskog državnog univerziteta imeni Lomonosova, 1983, šef  Katedre matematičke statistike i slučajnih procesa MGU 1999. godine.  Dopisni član Ruske akademije nauka (RAN) postao je 1997., a redovni član 2000, potpredsednik RAN  od 2001. godine. Član je nekoliko redakcijskih odbora vodećih naučnih časopisa iz matematike i mehanike. (više…)

 • Prof. dr Giuseppe Rega

  Universita' di Roma La Sapienz

  Professor emeritus Giuseppe Rega
  Professor  emeritus of Solid and Structural Mechanics, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, Universita’ di Roma La Sapienza,  Roma, Italy
  E-mail: Giuseppe.Rega@uniroma1.it

  https://www.researchgate.net/profile/Giuseppe_Rega/stats (više…)

 • Prof. dr Walter Lacarbonara

  Sapienza University of Rome

  Professor Dr. Walter Lacarbonara

   

  Adresa: Sapienza University of Rome, via Eudossiana 18, 00184 Rome

  E-mail: walter.lacarbonara@uniroma1.it

  Web: https://sites.google.com/a/uniroma1.it/ (više…)

 • Professor Dr. Uday Chand De, Ph.D., D.Sc.

  Calcutta University

  Professor Dr. Uday Chand De, Ph.D., D.Sc.
  Emeritus Professor
  Department of Pure Mathematics
  Calcutta University

  „ I find that the harder I work, the more luck I seem to have“– Professor De has been proving this throughout his life. Coming off a village, named Shambhu Pur in the district of Burdwan, West Bengal, Prof. De has completed his spring time of life in this village. After that he has completed his B.Sc.(Hons.)in Mathematic (više…)