Odeljenje medicinsko-bioloških nauka

 • Prof. dr Vaso Antunović

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Vaso Antunović

  Prof. dr Vaso Antunović rođen je 1949. godine u Srnetici, opština Drvar, od oca Dušana i majke Nenadović Margite. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sarajevu. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je februara 1973. sa prosečnom ocenom 9,04.
  Od 1974. godine radi u Institutu za neurohirurgiju KCS, gde je sa odličnim uspehom položio specijalistički ispit iz neurohirurgije 1980. godine. Magistarski rad odbranio je 1978., a doktorsku disertaciju 1987. godine. Za asistenta pripravnika izabran je 1979. godine, u zvanje asistenta unapređen je 1982., (više…)

 • Prof. dr Slobodan A. Apostolski

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Slobodan A. Apostolski

  Prof. dr Slobodan A. Apostolski, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je u Beogradu 1950. godine, od oca Apostola i majke Sandre Petrovske. Gimnaziju je završio 1969. godine, a Medicinski fakultet u Beogradu 1974. godine kao student generacije. Odmah se uključuje u istraživački rad u oblasti imunologije na Institutu za eksperimentalnu medicinu VMA, ali se ubrzo potom, 1976. godine zapošljava kao lekar na specijalizaciji Neuropsihijatrijske klinike Medicinskog fakulteta u Beogradu, danas Instituta za neurologiju Kliničkog centra Srbije. (više…)

 • Prof. dr Tatjana Atanasijević

  Medicinski fakultet

  Prof. dr Tatjana Atanasijević (redovni profesorna predmetu Sudska medicina, Medicinski fakultet, Univezitet u Beogradu)
  Adresa ustanove:Institut za sudsku medicinu, Deligradska 31a; Beograd

  OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI
  Ime, srednje ime i prezime: Tatjana (Čedomir) Atanasijević (više…)

 • Prof. dr Jovan D. Vasiljević

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Jovan D. Vasiljević

  Prof. dr Jovan D. Vasiljević, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, rođen je 1951. godine u Beogradu od oca Dragoljuba, profesora hirurgije i majke Branislave Bošković, inženjera tehnologije. Srbin, pravoslavne vere. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu, a diplomirao je na Medicinskom fakultetu 1975. godine sa prosečnom ocenom 9,73. Nagrađivan je nagradama Univerziteta i Medicinskog fakulteta u Beogradu.
  Od 1976. radi na Institutu za patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu kao asistent pripravnik. (više…)

 • Prof. dr Dušan B. Velimirović

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Dušan B. Velimirović

  Prof. dr Dušan B. Velimirović rođen je 1947. godine u Beogradu (otac Branko, majka Milica, rođena Stefanović). Srednju školu je završio u Beogradu (Prva Beogradska gimnazija) 1966. godine, a diplomirao 1972. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalistički staž iz opšte hirurgije je obavio na II Hirurškoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu od 1974-1980, gde je položio specijalistički ispit 1980. godine. Zaposlen je na Institutu za Kardiovaskularne bolesti Kliničkog Centra Srbije (više…)

 • Prof. dr Miroslav Đorđević

  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

  Datum rođenja: 10.2.1965. u Kruševcu

  Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1991. god. Zaposlen je na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu od 1994. god. Specijalizaciju dečje hirurgije završio je jula 1998. god., užu specijalizaciju dečje urologije aprila 2002, a specijalizaciju urologije maja 2002.
  Doktorsku disertaciju iz oblasti urologije pod nazivom „Novi pristup za hirurško lečenje Pejronijeve bolesti“ (više…)

 • Prof. dr Predrag B. Đorđević

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Predrag B. Đorđević

  Prof. dr Predrag B. Đorđević, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, internista, endokrinolog, dijabetolog. Rođen je u Kruševcu 1940. godine od oca Branka, advokata, i majke Leposave Rajić. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Kruševcu. Magistrirao 1971. sa temom: „Uticaj fenergana na anafilaktičku reakciju miokarda sensibilisanih zamoraca“. Specijalista Interne medicine od 1972. godine, a doktorsku disertaciju, pod nazivom „Antigeničnost najčešće primenjivanih preparata insulina“, je odbranio 1976. godine. (više…)

 • Prof. dr Dragoslav S. Đukanović

  Stomatološki fakultet
  Prof. dr Dragoslav S. Đukanović

  Prof. dr Dragoslav S. Đukanović, redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu na predmetu Parodontologija i oralna medicina, doktor stomatoloških nauka. Rođen je u Beogradu 1935. godine od oca Svetislava i majke Jelenke Vukov. Na Stomatološki fakultet u Beogradu upisao se 1954. godine, a diplomirao je među prvima u svojoj generaciji sa prosečnom ocenom 9,66. Svoju magistarsku tezu: „Procena hirurškog lečenja parodontopatije“ odbranio je 1968. godine, kao prvu odbranjenu magistarsku tezu iz stomatologije u Jugoslaviji. (više…)

 • Prof. dr Nina Japundžić-Žigon

  Profesor medicinskog fakulteta, Univeziteta u Beogradu

  Datum rođenja: 3.1.1963. u Beogradu
  Zvanje: Redovni profesor
  Adresa: Laboratorija za kardiovaskularnu farmakologiju, Institut za farmakologiju, Medicinski fakultet u Beogradu, Dr Subotića 1, 11000 Beograd, Tel: 381 11 2685 997
  www.cardiovascularpharmacology.com

  OBRAZOVANJE I EDUKACIJA:
  1969 – 1981.        Osnovno i srednje školovanje u Beogradu i Montrealu (Kanada),
  1986.            Osnovne studije, Medicinski fakultet u Beogradu, srednja ocena (10), (više…)

 • Prof. dr Vladan Živaljević

  Medinciski fakultet u Beogradu

  Vladan Živaljević je rođen 1967. godine u Čačku. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu je diplomirao 1993. godine sa prosečnom ocenom 9,55.
  Od 1995. godine radi u Centru za endokrinu hirurgiju, Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Sada se nalazi na mestu načelnika Centra.
  Specijalistički ispit iz opšte hirurgije je položio 2000. Godine sa odličnom ocenom. Subspecijalistički ispit iz endocrine hirurgije je položio 2019. Godine na Medicinskom fakultetu (više…)

 • Prof. dr Katarina Ž. Isaković

  Farmaceutski fakultet
  Prof. dr Katarina Ž. Isaković

  Prof. dr Katarina Ž. Isaković, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu u penziji, rođena je u Laliću (Vojvodina) 1926. godine od oca Živojina Milina i majke Zorke Kovačić. Gimnaziju je učila u Somboru, Novom Sadu i Bečeju, maturirala 1947. Iste godine upisala se na Medicinski fakultet u Beogradu na kome je diplomirala 1953. U toku studija, kao odličan student nagrađivana je tri puta. Odbranila je 1962. doktorsku disertaciju „Uloga Fabriciusove kese u stvaranju antitela u pilića„, iz oblasti imunologije. (više…)

 • Prof. dr Aleksandar Karamarković

  Medinciski fakultet u Beogradu

  Aleksandar (Radoslav) Karamarković rođen je 1964. u Novom Pazaru.Osnovnu školu “Svetozar Marković” zavrsšio je u u Beogradu, a srednju u Petoj Beogradskoj gimnazija 1982. sa odličnim uspehom (dobitnik Alasove Diplome).
  Na Medicinskom fakultetu u Beogradu, diplomirao je 1987. sa prosečnom ocenom 9,93. Na istom fakultetu magistrirao je 1992. (uža naučna oblast:hirurška anatomija) a doktorirao 2001. godine (više…)

 • Dr Milica Lazović

  Medicinski fakultet

  Dr Milica Lazović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, rođena je u Prokuplju. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Nišu, a diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Nišu 1980. godine sa prosečnom ocenom 9,60. Nagrađivana je nagradama Univerziteta u Nišu.

  Od 1985. do 2009 godine bila je zaposlena u Kliničkom Centru u Nišu, a od 2009. godine na Institutu za Rehabilitaciju u Beogradu. Godine 1984. odbranila je magistarski rad, Spec. ispit položila je 1985. (više…)

 • Prof. dr Vladimir S. Kostić

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Vladimir S. Kostić

  Prof. dr Vladimir S. Kostić je rođen 1953. godine u Beogradu, od oca Svetislava i majke Slobode Nestor. U istom gradu završava osnovno i srednje obrazovanje, a 1978. godine završava Medicinski fakultet (MF) Univerziteta u Beogradu. U Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije se zapošljava 1980. godine. Specijalista neuropsihijatrije postaje 1985. godine, a od 1987. godine je načelnik Odeljenja za degenerativne bolesti CNS-a i od 2001. direktor Instituta. Redovni je profesor Neurologije na MF u Beogradu, a od 2002. do 2004. godine i njegov dekan. (više…)

 • Prof. dr Nada T. Majkić-Singh

  Farmaceutski fakultet
  Prof. dr Nada T. Majkić-Singh

  Prof. dr Nada T. Majkić-Singh, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođena je 1947. godine u Majkić Japri, od oca Trive i majke Mare Topolić. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 1969. godine, magistrirala 1972. i doktorirala 1974. godine sa temom “Postavljanje kinetičke metode za određivanje aerobnih transhidrogenaza uz ABTS“.  Na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu radi od 1971. godine kao asistent za predmet medicinska biohemija. Birana je u zvanje docenta (1978.) i vanrednog profesora (1984.), (više…)

 • Dr Velimir Marković

  Dr Velimir Marković, vanredni profesor na Katedri hirurgija sa anesteziologijom, specijalista opšte hirurgije, rođen je u Beogradu 13.11.1959. od oca Aleksandra, profesora hirurgije i  majke Milice, magistra farmacije. Srbin, pravoslavne vere. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu a diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine. (više…)

 • Prof. dr Vojislav M. Leković

  Stomatološki fakultet
  Prof. dr Vojislav M. Leković

  Prof. dr Vojislav M. Leković, redovni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1949. godine u Podgorici. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu 1974.godine. Od 1976. radi na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Magistarsku tezu odbranio je 1979.godine, a doktorirao je 1981.godine. U svojoj karijeri obavljao je niz odgovornih funkcija na Stomatološkom fakultetu. Sada je na funkciji dekana Stomatološkog fakulteta,u drugom mandatu. Profesor je po pozivu na Kalifornijskom Univerzitetu (više…)

 • Prof. dr Mihajlo M. Mitrović

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Mihajlo M. Mitrović

  Prof. dr Mihajlo M. Mitrović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, hirurg, rođen je 1938. godine u Beogradu od oca Mitra, profesora hirurgije i majke Danice Dimitrijević. Pravoslavne je veroispovesti. Oženjen je i ima dvoje dece. Gimnaziju je završio u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu je upisao 1956. a diplomirao je 1963. Specijalizaciju opšte hirurgije je započeo 1966. na Prvoj Hirurškoj klinici u Beogradu. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije je položio 1970. Za asistenta pri katedri hirurgije (više…)

 • Prof. dr Dragomir T. Mladenović

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Dragomir T. Mladenović

  Prof. dr Dragomir T. Mladenović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji, rođen je 1919. godine u Leskovcu, od oca Todora i majke Mladene Stoičević. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Leskovcu 1938. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1948. godine. Nakon položenog specijalističkog ispita iz ginekologije i akušterstva 1952., provodi određeno vreme na poslediplomskom usavršavanju, prvo u Londonu i Parizu, a zatim na klinikama u SAD. Izabran je za asistenta 1951., docenta 1955., vanrednog profesora 1965. (više…)

 • Prof. dr Aleksandar N. Nešković

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Aleksandar N. Nešković

  Prof. dr Aleksandar N. Nešković je rođen 1959. godine u Čačku. Otac Nikola i majka Olivera su bili inženjeri. Osnovnu i srednju školu i muzičku školu je završio u Beogradu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1988. godine, gde je 1993. godine magistrirao na poslediplomskim studijama iz kardiologije, a 1999. godine odbranio i doktorsku disertaciju pod naslovom »Ehokardiografska studija remodelovanja leve komore posle akutnog infarkta miokarda«. Docent je interne medicine i kardiologije (više…)

 • Prof. dr Vojislav M. Pavlović

  Veterinarski fakultet
  Prof. dr Vojislav M. Pavlović

  Prof. dr Vojislav M. Pavlović, redovni profesor Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, rođen je 1950. godine u Beogradu, od oca Milana i majke Milenke Srbljanović, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao na Veterinarskom fakultetu 1976.godine. Prvo je radio u Institutu za medicinska istraživanja, gde se bavio problemom toksoplazmoze. Godine 1978. izabran je za asistenta pripravnika na Katedri za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje domaćih životinja Veterinarskog fakulteta u Beogradu. Iste godine upisuje (više…)

 • Prof. dr Ivan Paunović

  Centar za endokrinu hirurgiju, Klinički Centar Srbije

  Datum rođenja:  25.06.1955 u Beogradu
  Zvanje: redovni profesor
  Adresa: Centar za endokrinu hirurgiju, Klinički Centar Srbije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Koste Todorovića 8,, 11000 Beograd,

  OBRAZOVANJE:
  1974 – 1981.        Osnovne studije Medicinski fakultet u Beogradu,
  1982 – 1984.        Poslediplomske studije za magisterijum iz endokrinologije Medicinski fakultet u Beogradu,
  (više…)

 • Prof. dr Ivana Petronić Marković

  Univerzitetska dečja klinika

  Datum rođenja: 26.8.1958.
  Zvanje: redovni profesor

  Adresa: Univerzitetska dečja klinika, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Tiršova 10, 11000
  OBRAZOVANJE I EDUKACIJA:
  1977 – 1982.        Osnovne studije
  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, (više…)

 • Dr Olivera Stanojlović

  Institut za medicinsku fiziologiju

              Dr Olivera Stanojlović je od 1990. godine zaposlena na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je (1993) i doktorirala (1999) pod mentorstvom akademika V. Šušić, iz uže naučne oblasti Neurofiziologija. Birana je u sva nastavno-naučna zvanja i od 2013. godine je u zvanju redovnog profesora za naučnu oblast Medicinska fiziologija. (više…)

 • Prof. dr Vesna Stojanov

  Medinciski fakultet u Beogradu

  Prof. dr Vesna Stojanov je rođena 12.02.1963. u Gornjem Milanovcu. Osnovnu i srednju školu završila u Beogradu i poseduje Vukovu diplomu. Na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu studirala je u periodu 1982-1987. god. Na istom fakultetu odbranila je magistarski rad 1992. godine a doktorirala 1995. godine. Specijalizaciju iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu završila je 1995. godine, oktobra 2009. (više…)

 • Prof. dr Jelena Sopta

  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

  Datum rođenja: 31.7.1971.
  Zvanje: vanredni profesor
  Adresa: Institut za patologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
  Dr Subotića 1, 11000 Beograd,
  OBRAZOVANJE I EDUKACIJA:
  1990 – 1996.        Osnovne studije Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, (više…)

 • Dr Aleksandra Stanković

  Dr Aleksandra Stanković rođena je 27. novembra 1964. godine u Beogradu, gde je stekla osnovno, srednje i visoko obrazovanje.
  Od 1997. godine i nadalje zaposlena je u Laboratoriji za Radiobiologiju i molekularnu genetiku, Instituta za nuklearne nauke ”VINČA”, Beograd.
  2000. Magistrirala na odseku za Molekularnu biologiju i biohemiju na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa temom: »Asocijacija polimorfizama DNK u genima za angiotenzin I-konvertujuci enzim i receptor za angiotenzin II sa nivoima arterijskog krvnog pritiska u humanoj populaciji». (više…)

 • Prof. dr Radoje Čolović

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Radoje Čolović

  Prof. dr Radoje Čolović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univeziteta u Beogradu rođen je u Jugovu, Pljevlja 25.01.1944. godine od oca Boža i majke Darinke Klačar. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Pljevljima sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet u Beogradu upisao je školske 1963/64 a završio 1968.godine kao najbolje diplomirani student medicine i stomatologije u Srbiji i dobio godišnju nagradu SLD. Vojni rok je odslužio 1970.godine a zatim je 6 meseci radio u Banatskom Karađorđevu (više…)

 • Prof. dr Dragan Švrakić

  Prof.dr Dragan Švrakić

  Prof. dr Dragan Švrakić je rođen 1952. godine u Beogradu, gde 1978. godine završava Medicinski fakultet sa prosečnom ocenom 8.69. Od 1979. godine radi na Institutu za Psihijatriju KC Srbije. Specijalistički ispit iz Neuropsihijatrije položio je 1984. godine. Završava  poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku tezu „Narcistki  poremećaj ličnosti: pesimizam kao fenomenološka specifičnost i dijagnostički kriterijum patološkog narcizma“ brani 1985. godine. (više…)

 • Prof. dr Niki Agnantis

  Prof. dr Niki Agnantis

  Prof. dr Niki Agnantis je specijalista patolog, doktor medicinskih nauka i Fellonj of the Royal College of Pathologists, redovni profesor, Direktor Instituta za patologiju, bivši Dekan Medicinskog fakulteta u Janini (Grčka) i Prorektor istog Univerziteta. Dr Agnantis je završila specijalizaciju patologije na Antikancerskom Institutu u Atini, u bolnici “Sveti Sava”, odakle prelazi na Medicinski fakultet u Janjinu, gde je postala Direktor Instituta za patologiju 1991. (više…)

 • Dr. Eleftherios Eleftheriadis M.D., Ph.D., MBA

  Born in Thessaloniki, Greece, in 1958, where he finished his primary and secundary education, and latter the Medical School.

  Doctor of Medicine since 1985, Aristotelian University of Thessaloniki (AUTh), Medical School, Thessaloniki, Greece

  Resident in Pathology from 1986 – 1990, at “THEAGENION” Cancer Institute, Thessaloniki, Greece (više…)

 • Prof. dr Antonio Secchi

  Research and Professional Experience: Concluding with present position, list, in chronological order, previous employment, experience, and honors. Include present membership on any Federal Government public advisory committee. List, in chronological order, the titles, all authors, and complete references to all publications during the past three years and to representative earlier publications pertinent to this application. If the list of publications in the last three years  exceeds two pages, select the most pertinent  publications. Do not exceed two pages. (više…)