Odeljenje društvenih nauka

 • Prof. dr Sima Avramović

  Pravni fakultet
  Prof. dr Sima Avramović

  Prof. dr Sima Avramović rođen je 19. jula 1950. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju u tadašnjoj VIII beogradskoj gimnaziji. Pravni fakultet u Beogradu je upisao 1969/70. godine, a diplomirao u junu 1973. sa prosečnom ocenom 9,92. Posle diplomiranja kao stručni saradnik izvodio je vežbe iz predmeta Opšta istorija države i prava i Rimsko pravo, a za asistenta-pripravnika je izabran aprila 1975. godine. U zvanje asistenta za predmet Opšta istorija države i prava je izabran 1979. (više…)

 • Prof. dr Ljubiša S. Adamović

  Ekonomski fakultet
  Prof. dr Ljubiša S. Adamović

  Prof. dr Ljubiša S. Adamović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1928. godine u Zemunu, od oca Stevana i majke Slavojke Dević. Osnovnu školu i gimnaziju u Beogradu i Kikindi (maturirao 1947.). Diplomirao je na Novinarskoj i diplomatskoj visokoj školi u Beogradu 1952. godine. Poslediplomske studije iz ekonomskih nauka i magistratura na Ohajo univerzitetu (SAD) 1958. Doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1961. godine.
  Radno iskustvo: „Ekonomska politika“(1954.-57.), Institut za međunarodnu politiku i privredu. (više…)

 • Prof. dr Gordana Vukadinović

  Prof. dr Gordana Vukadinović rođena je 1949. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu 1971. Na istom fakultetu je magistrirala 1977. godine odbranivši sa odlikom magistarski rad Ideja prirodnog prava u delu Žan-Žak Rusoa. Doktorsku disertaciju na temu Pojam samoupravnog prava odbranila je sa odlikom na Pravnom fakultetu u Beogradu 1981. Za asistenta Pravnog fakulteta u Novom Sadu izabrana je 1972. godine, za docenta 1983. godine, za vanrednog profesora 1989. godine a za redovnog profesora 1995 (više…)

 • Prof. dr Vladimir Grečić

  Ekonomski fakultet

  Vladimir Grečić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 3. februara 1938. godine u Laznici, kod Žagubice, od oca Petra i majke Stanke rođene Vojkić. Osnovnu školu je završio u Žagubici, a srednju ekonomsku školu u Požarevcu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1966, magistrirao 1970. a doktorirao 1972. godine, odbranivši disertaciju pod naslovom „Migracije radne snage u Evropi“. (više…)

 • Prof. dr David Đ. Dašić

  David Đ. Dašić, redovn iprofesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, rođenje 1941. u Brezojevici (kodPlava), od ocaĐorđija i majke Darke Jokić. U rodnom mestu završio je osnovnu, a srednju školu, sa odličnim uspehom, u Peći 1959.

  Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1963. Za postignuti uspeh na studijama (prosek ocena 10) školske 1962/1963, (više…)

 • Dr Miloš Živković

  Pravni fakultet u Beogradu

  Dr Miloš Živković rođen je 26.03.1972. godine u Beogradu. Osnovnu školu „Banović Strahinja“ i srednju školu ŠUOV „Beogradski bataljon“ (XIII beogradska gimnazija) završio u Beogradu, sa prosekom 5,00 tokom celog školovanja. Pravni fakultet u Beogradu upisao 1990/91, diplomirao 10.10.1996. sa prosečnom ocenom 9,83.1996/1997. upisao poslediplomske studije na Pravnom fakultetu u Beogradu, magistarski rad „Obim saglasnosti neophodan za zaključenje ugovora“ odbranio s odlikom 7. maja 2004. 29. januara 2010. (više…)

 • Prof. dr Đorđe Ignjatović

  Pravni fakultet u Beogradu

  Đorđe Ignjatović je rođen novembra 1952. u Užicu, a deset godina kasnije porodica se preselila u Čačak gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1971. upisao se na Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i 1975. diplomirao je sa odličnom prosečnom ocenom; magistrirao je 1979., a 1985. doktorirao. U međuvremenu, marta 1977. izabran je za asistenta na Pravnom fakultetu, gde je biran u sva nastavnička zvanja: za docenta 1987, za vanrednog 1993. i 1998. za redovnog profesora. (više…)

 • Prof. dr Dragoljub Đ. Kavran

  Pravni fakultet
  Prof. dr Dragoljub Đ. Kavran

  Prof. dr Dragoljub Đ. Kavran, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1933. godine, u Beogradu, otac Đura. Završio III Mušku gimnaziju i Pravni fakultet u Beogradu, sa odličnim uspehom. Nagrađivan. Doktorirao sa temom „Rukovođenje u organima državne uprave“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Deo svoje specijalizacije obavio je u SAD, Velikoj Britaniji, Italiji. Jezici: engleski, ruski, italijanski, služi se nemačkim i francuskim. Pored prava studirao je i svetsku književnost. Izabran za asistenta za upravno pravo (više…)

 • Prof. dr Momčilo D. Milisavljević

  Ekonomski fakultet
  Prof. dr Momčilo D. Milisavljević

  Prof. dr Momčilo D. Milisavljević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1929. godine u selu Braničevu, Srbija, Jugoslavija, od oca Dragoljuba i majke Danice Petronić, učitelja. U Nišu je završio osnovnu školu „Sveti Sava“ 1940. godine i Drugu mušku gimnaziju 1948. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirao je juna 1952. godine. Od oktobra 1952. do septembra 1953. godine nalazio se na odsluženju vojnog roka u školi za rezervne oficire. Po povratku iz vojske, u oktobru 1953. izabran je za asistenta Ekonomskog instituta FNRJ (više…)

 • Prof. dr Ljubiša Mitrović

  Filozofski fakultet Niš
  Ljubisa Mitrovic

  Dr Ljubiša R. Mitrović (rođen 1943) sociolog, profesor emeritus Univerziteta u Nišu.

  Bio je šef Katedre za opštu sociologiju i rukovodilac poslediplomskih studija na smeru Sociologija društvenog razvoja na Filozofskom fakultetu u Nišu. Dekan Filozofskog fakulteta i prorektor Univerziteta u Nišu.

  Rukovodilac makro projekta Kultura mira, identiteti, međuetnički odnosi u Srbiji i na Balkanu u procesu evrointegracije (2006-2010) i Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji (više…)

 • Prof. dr Dušan Nikolić

  Pravni fakultet Novi Sad
  Dušan Nikolić

  Rođen je 1962. godine u Pančevu.

  Diplomirao je 1986. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Na istom fakultetu je 1990. godine završio poslediplomske magistarske studije (magistarska teza: Pravno normiranje i zaštita kibernetskih funkcija). Doktorirao je sa odlikom (summa cum laude) 1994. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (doktorska disertacija: Pojam građanskopravne sankcije). (više…)

 • Prof. dr Miodrag V. Orlić

  Pravni fakultet
  Prof. dr Miodrag V. Orlić

  Prof. dr Miodrag V. Orlić rođen je u Zrenjaninu, diplomirao je na Pravnom fakultetu u 1962. Univerzitetsku karijeru započeo 1966. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i izabran je za profesora na istom fakultetu 1981. godine.

  Godinama je bio predsednik Saveta fondacija, generalni sekretar Jugoslovenskog Saveza pravnika i pravde u Vrhovnom sudu Srbije. On je bio predsednik Udruženja pravnika Srbije i arbitar u nekoliko privrednih sporova. (više…)

 • Dr Vladan Petrov

  Pravni fakultet u Beogradu

  Dr Vladan Petrov je rođen 4. jula 1975. godine u Smederevu. Osnovnu školu, nižu muzičku školu i gimnaziju završio je u Smederevu, sa odličnim uspehom. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1999. godine sa prosečnom ocenom 9,80. Magistarsku tezu „Sukob domova u dvodomom sistemu“ odbranio je 2002, a doktorsku disertaciju „Engleski ustav – priroda i struktura“ 2005. godine. Za asistenta pripravnika za predmet Ustavno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (više…)

 • Dr Dragoljub Popović

  Pravni fakultet u Beogradu

  Dragoljub Popović je rođen 25. Jula 1951.g. u Beogradu. Upisao je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 1970.g. a diplomirao je u septembru 1974.g. s prosečnom ocenom 9,81 kao najbolji student generacije.

  Na istom fakultetu je odbranio magistarski rad 1978.g. i doktorirao 1984.g. s tezom odbranjenom pod naslovom ”Odstupanje od krivice kao osnova vanugovorne odgovornosti (više…)

 • Dr Gojko Rikalović

  Ekonomski fakultet

  Gojko Rikalović rođen je 5. januara 1951. godine u Jaša Tomiću (Banat). U rodnom mestu je završio osnovnu školu, a srednju školu (gimnaziju) u Sečnju. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1975., magistrirao 1980 i doktorirao 1988. godine.

  Po završetku studija zaposlio se u institutu „Kirilo Savić“ u Beogradu kao naučni istraživač-pripravnik. Za asistenta pripravnika na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na predmetu Ekonomika Jugoslavije, izabran je 1976. godine. (više…)

 • Prof. dr Snežana Smederevac

  Rođenaje u Rumi, 1966. godine.
  Diplomirala na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1991. godine. Magistrirala na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 2006. godine. (Tema magistarskog rada: Porodični odnosi i atribucioi stil). Doktorirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu iz oblasti psihologije ličnosti 2001. godine. (Tema doktorske disertacije: Istraživanje faktorske strukture ličnosti na osnovu leksičkih opisa ličnosti u srpskom jeziku). (više…)

 • Prof. dr Ljiljana Stanković

  Ekonomski fakultet Niš
  1. Osnovni biografski podaci

  Profesor dr Ljiljana Stanković rođena je 3. februara 1952. godine u Grkinji kod Niša. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1973. godine. Zaposlena je na istom fakultetu 1974. godine. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1982. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom “Uporedna analiza strategije diferenciranja proizvoda i strategije segmentacije tržišta” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu, 1990. godine. (više…)

 • Dr Sofija Stefanović

  Dr Sofija Stefanović rođena je u Kikindi 1972. godine. Osnovnu školu završila je u Novom Sadu a gimnaziju u Sremskim Karlovcima. Diplomirala je 1995. godine na Odeljenju za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu dok je magistarske studije na istom fakultetu, na Odeljenju za interdisciplinarnu antropologiju završila 2000. godine.  Na Filozofskom fakultetu je 2006. godine odbranila doktorsku disertaciju „Mišićno-skeletni markeri stresa (više…)

 • Prof. dr Zoran Stojanović

  Pravni fakultet

  Rođen je u Beogradu 20.12.1947. godine. Osnovnu školu je završio u Titogradu, a gimnaziju u Beogradu, Pravni fakultet je završio u Beogradu (1970), stekao zvanje magistra krivičnopravnih nauka na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1973) i doktorirao na Pravnom fakultetu u Ljubljani (1981). Od 1.1.1971. do 28.2. 1972. godine radio je kao advokatski pripravnik, zatim kao samostalni pravni referent u spoljnotrgovinskoj firmi „Jugolek“ u Beogradu, a 1976. godine izabran je za asistenta na predmetu Krivično pravo (više…)

 • Prof. dr Darko Tanasković

  Darko Tanaskovic

  Darko Tanasković, rođen 4. januara 1948. u Zagrebu.
  Klasičnu (osmogodišnju) gimnaziju završio u Beogradu (1996). Na Filološkom fakultetu, takođe u Beogradu, diplomirao orijentalnu filologiju (1970), magistrirao (1972) i doktorirao (1979), disertacijom Arapski jezik u savremenom Tunisu – diglosija i bilingvizam, na istom fakultetu, gde je, na Katedri za orijentalistiku, izabran za asistenta-pripravnika za orijentalnu filologiju (1971). (više…)

 • Dr Dragor Hiber

  Pravni fakultet u Beogradu

  Rođen je 1952. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Na Pravni fakultetu u Beogradu upisao se 1971/72, diplomirao 1975. sa prosečnom ocenom 9,96 kao najbolji student u generaciji. Poslediplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisao 1975/76. Petog januara 1983. sa odlikom odbranio magistarski rad «Prestanak stanarskog prava». Doktorsku disertaciju na temu «Bitna zabluda pri zaključenju ugovora» odbranio je 1991. Poslediplomske studije (više…)

 • Prof. dr Branislav V. Šoškić

  Ekonomski fakultet
  Prof. dr Branislav V. Šoškić

  Prof. dr Branislav V. Šoškić, akademik, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, redovni član Evropske i Crnogorske Akademije nauka i umjetnosti, rođen je 1922. godine u Gusinju, od oca Vase i majke Vukane Stojković. Školovao se u Novom Pazaru i (maturirao 1940) u Beranama. Studije započeo 1940/41 na Univerzitetu u Beogradu. Učesnik NOR-a, od 1941, hapšen i interniran u logore Albanije, kao komesar bataljona NOVJ učestvovao u oslobađanju Beograda 1944, kasnije major JNA. Studirao (od 1947/48) i diplomirao (kao student generacije) (više…)

 • Prof. dr Predrag Šulejić

  Pravni fakultet
  Prof. dr Predrag Šulejić

  Prof. dr Predrag Šulejić rođen je u Smederevskoj Palanci 1934. godine od oca Živadina i majke Vidosave. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Smederevskoj Palanci, a na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1957. godine. Školske 1961/62. kao stipendista Evropskog univerzitetskog centra u Nansiju (Francuska) sa uspehom završio studije ovog centra i diplomirao sa temom : „Le progres technique et l’ evolution du droit de responsabilité civile“. Za asistenta na Pravnom fakultetu u Beogradu izabran je 1962. godine, za docenta 1968., za vanrednog profesora (više…)

 • Dr. Đan Antonio Benakio

  Đan Antonio Benakio rođen je u Padovi 21. avgusta 1955. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu.
  Pravne nauke je studirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Padovi, na kome je i diplomirao 1980. godine sa odličnim uspehom. Sledeće godine usavršavao se kao stipendista na Univerzitetu Bokoni (Bocconi) u Milanu. Od 1982. do 1984. godine bio je ugovorno angažovan na tri godine u naučno istraživačkom radu (više…)

 • Prof. dr Henryk Pisarek

  Prof. dr Henryk Pisarek

  Henryk Pisarek est né le 24 décembre 1932 à Klobuck (Pologne). Il  poursuivait et a achevé en 1958 les études de philosophie à l’Université Lomonosov de Moscou. Il a continué là-bas les études  de troisième cycle. Il les a terminées en 1961, en soutenant sa thèse, intitulé Rol Edvarda Zeligovskogo i Sigismunda Sierakovskogo v ideologitcheskoi i osvoboditielnoi bor’be polskogo i russkogo narodov, et il a obtenu le grade de docteur en philosophie. Il a continué sa carrière universitaire  à l’Université de Wroclaw. D’abord comme maître de conférences, ensiute, après sa deuxième thèse, (više…)

 • Prof. dr George J. Kassimatis

  Emeritus Professor at the Faculty of Low of the University of Athens, Greece.

  He was born at Livadi of Kythira  island on the in 1932.

  He graduated from the Faculty of Low of the University of Athens, and finished his postgraduate studies at the Faculties of  Law of the Universities of Munich (Germany) and Bern (Switzerland), from 1959 till 1965. He is a Lawyer in Athens since 1960. (više…)