Prof. dr Stevan Kukoleča

Prof. dr Stevan Kukoleča

Prof. dr Stevan Kukoleča

Ekonomski fakultet

Prof. dr Stevan Kukoleča rođen je u Glini 1913. godine. Završio Pravni fakultet u Beogradu 1936. godine a doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1954. godine. Od 1957. godine je vanredni, a od 1962. godine redovni profesor na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, za predmet Ekonomika s organizacijom proizvodnje. Predavao je na redovnim ili poslediplomskim studijama ekonomiku preduzeća i teoriju organizacionih sistema na ekonomskom fakultetu u Beogradu, Skoplju, Subotici, Nišu, Kragujevcu, Ljubljani, Banjaluci i na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

            Najvažniji radovi kojima je uticao na razvoj teorije i prakse:

            Od ukupno preko 20 objavljenih knjiga i oko 150 naučnih članaka u časopisima i naučnih saopštenja na skupovima, najznačajniji sa gledišta naučnog doprinosa ekonomskoj teoriji i metodologiji, kao i ekonomskoj praksi su: Ekonomika preduzeća knj. I i II (12 izdanja): sadrži autorovu originalnu teoriju o ekonomiji preduzeća. – Organizaciono poslovni leksikon: 2 toma, str. 2000 – Merenje poslovnog uspeha: razvoj metoda kontrole poslovnog uspeha sa predlogom originalnih metoda. Ekonometar: jedinstven model merenja razvoja privrednog sistema – Osnovi teorije organizacionih sistema: originalno delo sa sistematskim prilazom i analizom dinamike organizacionih sistema. – Teorija vertikalnog klasifikovanja proizvoda: originalna metodološka studija.

            Najvažniji naučni doprinosi:

            Definisao je preduzeće kao dinamički materijalni organizacioni sistem. – Dao koncepciju kvaliteta ekonomskih sistema i koncepciju tripartitnog shvatanja ekonomskog sistema. – Postavio je i razradio „Ekonometar“ kao instrument kvantificiranja kvalitativnog i kvantitativnog razvoja ekonomskog sistema. – Postavio metodologiju klasifikovanja robe po proizvodnim procesima i registrovanje transfera živog rada u minuli rad. Njegov „Organizaciono-poslovni leksikon“ je prvi univerzalni poslovni leksikon (prekriva 24 naučna područja) sa 20.000 poslovnih izraza, sa oko 30.000 pojmova, sa oko 20.000 pojmova koji su leksikografski prvi put zahvaćeni a žive u privrednoj praksi; sa oko 22.000 (od ukupno 42.000) izraza koji vuku korene iz 19 stranih jezika, sa preciznim tumačenjem tih korena.