Prof. dr Nikola Stjepanović

Prof. dr Nikola Stjepanović

Prof. dr Nikola Stjepanović

Pravni fakultet

Prof. dr Nikola Stjepanović rođen je 1907. godine u Visokom, Bosna i Hercegovina. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1931. godine. Na istom fakultetu je stekao doktorat pravnih nauka 1937. godine. Od 1932. do 1938. godine radio je kao sudijski pripravnik i pristav u Glavnoj kontroli. Od aprila 1938. godine radi kao docent na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta u Subotici, da bi 1940. godine bio izabran za vanrednog profesora. Za vreme rata biva otpušten sa Univerziteta, a 1944. godine, posle oslobođenja zemlje, preuzet je na Pravni fakultet u Beogradu gde je 1951. godine izabran za redovnog profesora za predmet Upravno pravo, jugoslovensko i uporedno. Na Pravnom fakultetu u Beogradu je vršio funkcije prodekana (1947/48.) i Dekana (1948/49. i 1949/50.). Bio je vrlo aktivan naučni, javni i društveni radnik.

Pored dužnosti na Pravnom fakultetu obavljao je niz vrlo odgovornih i značajnih funkcija i dužnosti. Tako je bio član Saveznog pravnog saveta, član i predsednik Pravnog saveta SR Srbije, član i predsednik Ustavnog suda Srbije; član brojnih stručnih tela i specijalnih komisija; pravni savetnik državnih organa i dr., predsednik Jugoslovenskog udruženja za upravne nauke i praksu, član Međunarodnog instituta za upravne nauke u Briselu i dr.

            Držao je predavanja po pozivu na univerzitetima u inostranstvu (Pariz, Njujork, Pitsburg, Talahasi (SAD), Tunis, Kairo i dr.).

            Bio je član matične komisije za osnivanje, i jedan od osnivača Naučnog Društva Srbije 1969. godine.

            Najvažniji radovi kojima je uticao na razvoj teorije i prakse:

            Kao vrlo uvaženi i priznati stručnjak za uporedno pravo u zemlji i inostranstvu, objavio je vrlo veliki broj radova (knjiga, studija, članaka, rasprava i referata). Najznačajniji su: Administrativno (upravno) pravo SFR Jugoslavije – Položaj građana i organizacija u upravnom postupku – La Notation, technique de promotion au mérite – Upravno sudstvo kao sredstvo zaštite zakonitosti.

            Najvažniji naučni doprinosi:

            Svojim radovima prof. Stjepanović je dao značajne originalne doprinose tretiranju pojedinih osnovnih principa i institucija upravnog prava. On je u istraživanjima i analizi pojedinih pravnih problema vrlo uspešno primenjivao pored uporednog i sociološke metode. On razvija teoriju pravnih funkcija države, i daje značajan prilog izučavanju društvenih sadržaja uprave, sudstva i zakonodavstva.

            Njegovi teorijski stavovi su ugrađeni u praktična rešenja i normativnu regulativu u upravnom pravu Jugoslavije.