Prof. dr Mihailo Nikolić

Prof. dr Mihailo Nikolić

Prof. dr Mihailo Nikolić

Medicinski fakultet

Prof. dr Mihailo Nikolić je rođen 1934. godine u Jagodini, od oca Dimitrija i majke Desanke Nikolić. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu, kao i Medicinski fakultet, gde je diplomirao 1961. godine. Po završenoj vojnoj obavezi i lekarskom stažu zapošljava se 1962. godine na Higijenskom institutu Medicinskog fakulteta, a 1964. godine biva biran za asistenta za predmet Higijena. Specijalistički ispit je položio 1967., a habilitacioni rad iz oblasti mentalnog zdravlja starih ljudi odbranio je 1968. godine. Za docenta za predmet Higijena izabran je 1970. godine. Doktorsku disertaciju je odbarnio 1976. godine iz oblasti uticaja gradske buke na psihosomatsko zdravlje ljudi. U zvanje vanrednog profesora izabran je 1976., a redovni profesor postaje 1982. godine.
Pored stručne, naučne i pedagoške delatnosti prof. Nikolić je u više mandata biran u razna rukovodeća tela Medicinskog fakulteta: član Veća za nastavu, član Saveta, predsednik Kadrovske komisije, šef Katedre za higijenu i medicinsku ekologiju, Upravnik Instituta. Od 1976-78 bio je član KPO i Prodekan Medicinskog fakulteta. Bo je odbornik gradskog veća Skupštine grada (1965-69.), kada je biran i za člana Saveta za zdravlje Skupštine grada. Bio je predsednik Komiteta za zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine grada Beograda. Počasni je član Balkanske medicinske unije.
Kao istaknuti naučni radnik i profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu uvršten je u knjigu „Who is who in Europe research and development“, Bekwer Sower, 1995, pp. 442, kao i u sva tri izdanja knjige „Ko je Ko u Srbiji“ (1991, 1995, 1996). Dobitnik je Ordena rada sa Zlatnim vencem, Spomen plakete grada Beograda, Povelje SLD-a, Zlatne plakete Medicinskog fakulteta u Beogradu kao i mnogih drugih priznanja.
Prerani odlazak 1996. godine ga je zatekao na funkciji Direktora Instituta za Higijenu i medicinsku ekologiju, Urednika časopisa Medicinska istraživanja Medicinskog fakulteta u Beogradu, člana Medicinske Akademije Srpskog lekarskog društva, Predsednika sekcije za preventivnu medicinu i člana etičkog komiteta SLD-a, Predsednika stručnog veća za medicinske nauke Univerziteta u Beogradu, Predsednika komisije za polaganje specijalističkih ispita iz Higijene.
Kao jedan od glavnih istaživača učestvuje u više naučno-istraživačkih projekata kao što su: „Istraživanje zdravstvenog stanja omladine na radnim akcijama“, „Maladaptacija i njene posledice“, koji je rađen po jedinstvenoj metodologiji u Srbiji, Hrvatskoj i BiH. Bio je jedan od glavnih istraživača u petogodišnjoj studiji „Epidemiologija moždanih apopleksija Stroke“, koja je po jedinstvenoj metodologiji izvođena u Beogradu i Ročesteru (SAD). Bio je glavni je istraživač projekta „Uticaj komunalne buke na psihosomatsko zdravlje“, nosilac projekta „Određivanje najznačajnijih faktora rizika povređivanja i oboljevanja sa izradom mera zaštite“, kao i projekata „Ispitivanje uticaja avionske buke na tok i ishod trudnoće i stanja novorođenčadi“ u trajanju od pet godina, i „Ispitivanje međuzavisnosti zajnačajnijih faktora životne sredine na polju malignih oboljenja stanovništva tri opštine Srbije“.
Prof. Nikolić je učesnik mnogih domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Bio je član je naučne grupe SANU koja radi na problemima specifične preosetljivosti organizma.
Prof. Nikolić je objavio preko 130 štampanih radova, monografija, knjiga i abstrakta i aktivno učestvovao na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu. Publikovao je 19 knjiga i monografija, 5 projekata i elaborata, 6 radova u celini u stranim časopisima, 19 radova u celini u domaćim časopisima, 23 rada u celini u zbornicima, i ostatak u formi abstrakta.
Godine 1981. je bio generalni sekretar IX Međunarodnog kongresa i član predsedništva Međunarodnog udruženja za higijenu, preventivnu i socijalnu medicinu (IFHPSM). Pored zapažene naučne i stručne aktivnosti poseduje izvanredne pedagoške, organizacione i publicističke kvalitete. Jedan je od autora udžbenika i praktikuma Higijene za studente medicine, kao i glavni i odgovorni urednik novog Praktikuma koji je izašao 1993. godine. Autor je i više udžbenika za usmereno obrazovanje iz ove oblasti, a bio je i glavni urednik udžbenika Higijene.