Prof. dr Ljubiša Mitrović

Ljubisa Mitrovic

Prof. dr Ljubiša Mitrović

Filozofski fakultet Niš

Dr Ljubiša R. Mitrović (rođen 1943) sociolog, profesor emeritus Univerziteta u Nišu.

Bio je šef Katedre za opštu sociologiju i rukovodilac poslediplomskih studija na smeru Sociologija društvenog razvoja na Filozofskom fakultetu u Nišu. Dekan Filozofskog fakulteta i prorektor Univerziteta u Nišu.

Rukovodilac makro projekta Kultura mira, identiteti, međuetnički odnosi u Srbiji i na Balkanu u procesu evrointegracije (2006-2010) i Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (179074), koje realizuje Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu a finansira Ministarstvo za prosvetu i nauku RS.

Član je Svetske univerzitetske akademije („Platon“/Patra u Grčkoj), Sveslovenska akademija nauke i  umetnosti (Moskva) i Međunarodna akademija duhovnih posvećenika F. M. Dostojevski (Moskva, Odeljenje u Novom Sadu). Počasni je profesor univerziteta u Velikom Trnovu „SV Kiril i Metodi“ (u Bugarskoj), počani je profesor univerziteta Sv. Kliment Ohridski – Bitola (Makedonija),  i počasni doktor Honarary doctorate of letters  Internacionalni bibliografski Centar – Kembridž (Velika Britanija). Direktor je Centra za balkanske studije u Nišu, i glavni i odgovorni urednik časopisa „Balkanske sinteze“.
Objavio je preko 550 bibliografskih jedinica iz oblasti sociologije na srpskom, ruskom, nemačkom, francuskom, engleskom, makedonskom i bugarskom jeziku. Posebno su zapažene studije i monografije: Ognjišta koja gasnu (1970), Samoupravljanje i diktatura proletarijata – uvod u sociologiju samoupravljanja (1980), Sociologija i savremenost (1984), Socijalna dinamika (1985), Sociologija razvoja (1992), Srbija i socijaldemokratski izazov (1994), Savremeno društvo: Strategije razvoja i akteri (1996), Sociologija (1997), Društvene promene i akteri (1999), Novi svetski poredak i Balkan (1999), Opšta sociologija: predmet, metod i teorije (1999), Balkan – granica i most među narodima (2000), Globalizacija i savremena levica (2000), La globalisation et les acteurs (2001), The Balkans – The Border as well as the Bridge Among the Cultures and Peoples (2001), Globalization and the Balkans (2002), Sociologija i istorija (2003), Savremeni Balkan u ključu sociologije društvenih promena (2003), Opšta sociologija (2003), Put u zavisno društvo (2004), Sociologija turizma (2005), Ka kulturi mira na Balkanu (2005), Balkanska raskršća i alternative (2006), Balkan u vrtlogu tranzicije (2006), Savremene strukturne promene i kultura mira (2007), Geokultura razvoja, identiteti i kultura mira (2008), Savremeni Balkan u ključu geopolitike (2008), Tvorci novih paradigmi u sociologiji (2008), Homo turistucus i kultura mira (2009), Makers of new paradigms in sociology (2009), Tranzicija u periferni kapitalizam (2009), Homo religiosus i kultura mira (2010) i Prehodъt kъm periferen kapitalizъm (2010), Geokultura razvoja Balkana i savremena sociologija (2011), Univerzitet i društvene promene (2012), U vrtlogu tranzicije (2012), Uvod u studije globalizacije (2013), Sociološki ogledi (2013), Geopolitička tranzicija Balkana (2014), Pod lupom sociologa (2015).