Prof. dr Ljiljana Stanković

Prof. dr Ljiljana Stanković

Ekonomski fakultet Niš
  1. Osnovni biografski podaci

Profesor dr Ljiljana Stanković rođena je 3. februara 1952. godine u Grkinji kod Niša. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1973. godine. Zaposlena je na istom fakultetu 1974. godine. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1982. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom “Uporedna analiza strategije diferenciranja proizvoda i strategije segmentacije tržišta” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu, 1990. godine.

Dr Ljiljana Stanković je redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu na predmetima iz oblasti marketinga  (Marketing, Ponašanje potrošača i Marketing komuniciranje na osnovnim akademskim studijama; Marketing usluga i Relacioni marketing na master akademskim studijama i Strategijski marketing na doktorskim akademskim studijama). Mentor je i član komisija za ocenu i odbranu velikog broja diplomskih, završnih, master i magistarskih radova i doktorskih disertacija. Na Fakultetu obavlja i naučne i istraživačke aktivnosti u okviru projekata koji se realizuju u Centru za ekonomska istraživanja.

Prof. Stanković je i predsednik Srpskog udruženja za marketing, član Matičnog odbora za društvene nauke RS, Predsedništva Saveza ekonomista Srbije i upravnog odbora Gradske organizacije potrošača Niša i glavni i odgovorni urednik časopisa vodećeg nacionalnog značaja  „Marketing“.

  1. Radovi (najvažniji radovi):

Glavna oblast istraživanja dr Ljiljane Stanković je strategijski marketing, prvenstveno pitanja vezana za marketing istraživanja, marketing strategije i marketing kontrolu. Objavila je više od 200 radova – udžbenika, monografija, radova objavljenih u naučnim časopisima i zbornicima referata –  samostalno i u koautorstvu. Urednica je više tematskih zbornika, recenzent udžbenika, monografija i radova objavljenih u časopisima i tematskim zbornicima nacionalnog i međunarodnog značaja. Bila je i urednica časopisa vodećeg nacionalnog značaja Ekonomske teme i Facta Universitatis Series Economics and Organization.

III. Članstvo, funkcije i priznanja u domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama:

Profesorka Stanković je uključena u rad organa svoje matične institucije, Ekonomskog fakulteta u Nišu, gde je obavljala funkcije Šefa katedre za Poslovno upravljanje, Prodekana za nauku, predsednika Saveta fakulteta. Bila je i član Nastavno-naučnog veća Univerziteta u Nišui Saveta Univerziteta..

Član je Matičnog odbora za društvene nauke Republike Srbije.

Prof. Stanković je član Srpskog udruženja za marketing od osnivanja, dugogodišnji član Predsedništva, a u 2015. godini je izabrana za Predsednika ovog prestižnog udruženja koje okuplja istraživače i stručnjake iz navedene oblasti.

Obavljala je i funkcije člana Saveta Ministra za zaštitu potrošača pri Ministarstvu trgovine, turizma i usluga RS i Upravnog odbora Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača.

Predavač je i na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na master studijama i Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu na svim nivoima studija. Više godina bila je angažovana kao nastavnik na Prirodno matematičkom fakultetu u Nišu..

Ističe se i njen istraživački rad u okviru nacionalnih i međunarodnih istraživačkih projekata. Bila je rukovodilac projekta 149052 – Razvoj konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija,  koji je finansijski podržalo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i koji je realizovn u periodu 2006-2010.godine, kao i jednog međunarodnog projekta. U proteklih  pet godina, bila je angažovana kao istraživač na dva nacionalna projekta podržana od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj RS i na jednom međunarodnom projektu finansiranog od strane Evropske komisije, u okviru Programa celoživotnog učenja.

Prof. Stanković je angažovana i na brojnim aktivnostima i projektima neformalne eduakcije, kako za studente institucije na kojoj je zaposlena, tako i za eksterne korisnike – članove poslovne zajednice i druge zainteresovane korisnike.