Prof. dr Dušan Nikolić

Dušan Nikolić

Prof. dr Dušan Nikolić

Pravni fakultet Novi Sad

Rođen je 1962. godine u Pančevu.

Diplomirao je 1986. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Na istom fakultetu je 1990. godine završio poslediplomske magistarske studije (magistarska teza: Pravno normiranje i zaštita kibernetskih funkcija). Doktorirao je sa odlikom (summa cum laude) 1994. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (doktorska disertacija: Pojam građanskopravne sankcije).

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu biran je u sva saradnička i nastavnička zvanja: asistent pripravnik (1996); asistent (1990); docent (1995); vanredni profesor (2000) i redovni profesor (2000).

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na osnovnim studijama drži nastavu iz nastavnih predmeta Uvod u građansko pravo (od 1995) i Stvarno pravo (od 1995). Od 1995. do 2000. godine poveravana mu je nastava iz nastavnog predmeta Obligaciono pravo. Na doktorskim studijama drži nastavu iz sledećih nastavnih predmeta: Sistem privatnog prava (od 2008); Privatno pravo u Evropskoj uniji (od 2008) i Pravo urbanizma, arhitekture i građevinarstva (od 2008).

Kao istraživač i gostujući profesor boravio je na više univerziteta i naučnih instituta: Pravni fakultet Univerziteta u Ženevi (2002, 2004, 2006); Max-Plank Institut za uporedno i međunarodno privatno pravo u Hamburugu (2004 i 2007) i Pravni fakultet Univerziteta u Mariboru (2005). U okviru međuuniverzitetske saradnje boravio je na dvadesetak drugih univerziteta i instituta.

Aktivno je učestvovao u radu više nacionalnih i međunarodnih organizacija i udruženja. Bio je: koordinator organizacije Mladih istraživača Vojvodine (1986-1988); član Predsedništva Jugoslovenoskog udruženja za medicinsko pravo (1997-1999); član upravnog odbora Mreže univerziteta centralne i istočne Evrope, sa sedištem u Veneciji (2003-2005). Član je: Međunarodne akademije za uporedno pravo, sa sedištem u Parizu, koju čini 300 vodećih komparativista iz čitavog sveta (od 2007); Komisije za životnu sredinu i energiju Međunarodne trgovisnke komore, sa sedištem u Parizu (od 2007); Predsedništva Udruženja pravnika Srbije (od 2011); Međunarodne akademske asocijacije za prostorno planiranje, pravo i svojinske odnose (od 2012) i Svetskog udruženja za mešovite pravne sisteme (od 2015). Počasni je potpredsednik Međunarodne asocijacije za sportsko pravo, sa sedištem u Atini (od 2008) i punopravni član Evropskog pravnog instituta, sa sedištem u Beču (od 2014).

Učestvovao je na mnogobrojnim naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Podneo je nacionalne referate za Srbiju na svetskim kongresima za uporedno pravo u Utrehtu (2006); Vašingtonu (2010) i Beču (2014). Kao član delegacije Međunarodne trgovinske komore u Parizu učestvovao je na više međunarodnih skupova visokog ranga u vezi sa održivim razvojem, klimatskim promenama i zaštitom životne sredine, koje su organizovale Ujedinjene nacije.

Bio je član više naučnih i stručnih tela Republike Srbije: Komisije za akreditaciju visokoškolskih ustanova (2003); Radne grupe za izradu Nacrta Zakonika o pravu svojine i drugim stvarnim pravima (2005-2009); Nacionalnog naučnog saveta pri Ministarstvu za životnu sredinu (2008-2010) i Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje (2011-2914; 2015). Član je Nacionalnog saveta Republike Srbije za klimatske promene (2015 – ).

Učestvovao je u kreiranju pravne prakse kao sudija Suda časti pri Regionalnoj privrednoj komori u Novom Sadu (1996-1998) i sudija Suda časti pri Privrednoj komori Srbije (1998-2000). Takođe je učestvovao u rešavanju sporova pred Međunarodnom trgovinskom arbitražom u svojstvu izabranog arbitra. Više puta je bio konsultant Ustavnog suda Srbije.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu obavljao je sledeće dužnosti: član Nastavnonaučnog veća (više mandata); član Saveta (više mandata); vršilac dužnosti dekana (2000); dekan (2002-2004); predsednik Radne grupe za pripremu institucije i studijskih programa za akreditaciju (2007); rukovodilac doktorskih studija (2008-2010).

Na Univerzitetu u Novom Sadu je obavljao sledeće dužnosti: član Saveta (više mandata); član Senata (više mandata); član Saveta eksperata za multidisciplinarne studije; Predsednik Odbora za statutarna pitanja. Godine 2015. izabran je za rektora Univerziteta u Novom Sadu.

U Matici srpskoj, najstarijoj kulturnoj i naučnoj instituciji srpskog naroda, bio je član Odbora za društvene nauke (2005-2008) i Generalni sekretar (2008-2012).

Aktivno je učestvovao u oblikovanju periodike kao: član izdavačkog saveta međunarodnog časopisa Transition Studies Review, Venecija – Beč (2003-2005); član uređivačkog odbora međunarodnog časopisa Sports Law Review, Atina (od 2006); osnivač i glavni urednik međunarodnog časopisa European Lawyer Journal / Evropski pravnik, Novi Sad (od 2006); član naučnog saveta časopisa Analele Universitatii de vest din Timişoaraseria DreptTemišvar, (od 2007); član uredništva Zbornika Matice srpske za društvene nauke, Novi Sad, (2008-2010); član izdavačkog saveta časopisa Revista de Dreptul Proprietatii Intelectuale, Bukurešt (od 2008); član uređivačkog odbora međunarodnog časopisa Nova pravna revija, Sarajevo, (od 2010); član naučnog saveta časopisa Societas et iurisprudentia, Trnava, (od 2013) i član naučnog saveta časopisa Forum Iuris Europaeum, Trnava, (od 2015).

Bio je rukovodilac više naučnih i razvojnih projekata: Upotreba obradivog poljoprivrednog zemljišta, istraživački projekat Mladih istraživača Vojvodine  (1986-1987); Unapređenje pravnog obrazovanja u skladu sa bolonjskim procesom – razvojni projekat Pravnog fakulteta u Novom Sadu (2002–2004); Privatno pravo u Vojvodini između dva svetska rata – naučni projekat Matice srpske (2005–2010); Unapređenje pravnog obrazovanja u oblasti prava životne sredine – međunarodni naučni i razvojni projekat realizovan u saradnji sa Kolumbija univerzitetom u Njujorku (2006– 2009); Harmonizacija prava Republike Srbije sa pravom Evropske unije – naučni projekat Pravnog fakulteta u Novom Sadu (2008-2011).

 

Autor je i koautor 15 knjiga i oko 200 drugih naučnih radova.

Ukupan naučni rad spada u najvišu kategoriju u oblasti društvenih nauka (A1).

Govori engleski, a služi se francuskim, ruskim i slovačkim jezikom.