Prof. dr Ranka Kuić

Prof. dr Ranka Kuić

Filozofski fakultet

Prof. dr Ranka Kuić rođena je 1925. godine u Sarajevu. Posle Filozofskog fakulteta (germanistika) u Beogradu (1951.),  III stepen studija završila je 1954. u Bristolu (Velika Britanija) i doktorat iz književnih nauka stekla je  1954. godine u Ljubljani; ima i naučna zvanja naučnog saradnika Instituta lingvistike u Londonu, redovnog člana Velške akademije u Velikoj Britaniji. Bila je član Udruženja književnika Srbije, član Udruženja književnih prevodilaca Srbije, član Međunarodnog PEN-a (London), član Jugoslovensko-britanskog društva za nauku i kulturu Jugoslavije, član Uprave Šakspirovog društva, Beograd, član Sveslovenskog saveza u Beogradu; dobila je mesto u Internacionalnom registru naučnih, književnih i kulturnih 2000 profila sveta (sa sedištem u SAD), itd.

            Pored predavanja na jugoslovenskim univerzitetima, bila je gostujući profesor po pozivu na univerzitetima u Pragu, Varšavi, Krakovu, Budimpešti, Amsterdamu, Antverpenu, Brnu, Bratislavi, Londonu, Oksfordu, Bristolu, Bangoru. . .

            Objavila je oko 500 bibliografskih jedinica (od toga 10 knjiga) naučnih, književnih, istorijskoknjiževnih rasprava i studija. Velike uspehe postigla je u afirmisanju srpske umetničke i narodne poezije u svetu (posebno Desanke Maksimović, Miloša Crnjanskog, Stevana Raičkovića i dr. prevodima u stihovima sa slikovima na engleski jezik). Priznati su joj mnogi naučni radovi iz komparativistike (odnos srpske književnosti prema evropskim literaturama) gde je otkrila mnoge vrlo značajne činjenice o odnosu drevnog keltskog jezika, velšanskog, i srpskog, keltske kulture i folklora i srpskog. Otkrila je i dokazala uticaj srpske narodne poezije na velike  književnike sveta  (S.T.Kolridž, Longfelou i dr.). Naučno je dokazala keltsko poreklo nekih reči u slovenskoj paraleli nekih značajnih pojmova u vezi sa srpskim folklorom i narodnom poezijom velškom i srpskom, srpskom i engleskom, srpskom i američkom, srpskom i holandskom.

            Akademik prof. dr Ranka Kuić, koja za sobom ima 50 godina književnog i prevodilačkog i 40 godina naučnoistraživačkog rada (od dana kada je dobila prvu nagradu Univerziteta u Beogradu za naučni rad),  afirmisala je, svojim značajnim naučnim rezultatima, srpsku kulturu u evropskoj i svetskoj kulturnoj baštini.