Prof. dr Obren Popović

Prof. dr Obren Popović

Medicinski fakultet

Prof. dr Obren Popović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, rođen je u Beogradu 1934. godine od oca Sretena, inženjera, i majke Cvete Stefanović, doktora medicine, ginekologa. Školovanje je završio u Beogradu, diplomirao je 1959. godine na Medicinskom fakultetu sa prosečnom ocenom 9.5 i nagrađen kao najbolji student Univerziteta u Beogradu te godine. Bio je asistent na Institutu za patološku fiziologiju  (1960-1963), a od tada je na Klinici za interne bolesti KBC „Zvezdara“ . Biran je za asistenta (1970), docenta (1976), vanrednog (1982) i redovnog profesora (1987) pri Katedri interne medicine. Bio je načelnik Centra za gastro-enterologiju i hepatologiju, i savetnik Klinike za interne bolesti KBC „Zvezdara“ u Beogradu.

Bio je predsednik Udruženja gastroenterologa Jugoslavije, počasni član Udruženja patologa Jugoslavije, član SLD, član European Society for clinical investigation. Počasni je član – British Society of Gastroenterology i član Balkan Medical Union. Bio je podpredsednik Mediterranean Medical Society and Founding member.

Bio je član uređivačkih Odbora 7 međunarodnih i 3 domaća medicinska časopisa (Journal of Clinical Gastroenterology and Archives of Oncology). Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Archives of Gastro-entero-hepatology (1982 – 1997) kao i časopisa Zvezdara Clinic Proceedings, od 1995.

Držao je predavanja po pozivu na Mediciniskim fakultetima u Engleskoj (Birmingham), SAD (Boston, Richmond, San Francisco). Učestvovao je na brojnim međunarodnim skupovima sa referatima (i po pozivu) i kao član naučnih odbora u više stranih zemalja. Držao je predavalja po pozivu i na skupu Balkanske Medicinske Unije (Ioannina, 1998), a bio je i član organizacionog odbora I Evropske gastro-enterološke nedelje u Atini 1988 godine.

Profesor Popović je bio rukovodilac većeg broja naučnih projekata, počev od 1976. godine kontinuirano. Iz tih istraživanja proističe najveći broj njegovih publikacija.

Publikovao je ukupno preko 230 radova (18 u inostranim časopisima, 5 u inostranim zbornicima) i 5 monografija. Citiran je u SCI preko 70 puta. Najvažniji su sledeći radovi: Primary bile acid malabsorption: histologic and immunologic study in three patients – Iron absorption in normal and D, L-ethionine treated rats (koautor) – Sarcoidosis and protein losing enteropathy – Ox bile treatment of severe steatorrhea after massive ileectomy (koautor) – Giardiasis. Local immune defense and responses –A new approach to treatment of malabsorption syndromes by colostrum (koautor) – Digestivna semiologija.

Meću brojnim naučnim i stručnim doprinosima, Prof. Popović je dao opis novog entiteta sa dijarejom uzrokovanom žučnim kiselinama usled atrofije resica sluznice ileuma. Vršio je ispitivanje uticaja egzokrinog pankreasa na apsorpciju gvožđa; istraživanje crevnog gubljenja proteina u sarkoidozi; definisanje dinamike poremećaja varenja i apsorpcije kod bolesnica sa karcinomima genitalnih organa lečenih zračnom terapijom.

Posebno treba istaći istraživanja i prvu uspešnu primenu Holil – sarcosina, sintetske žučne kiseline, u lečenju izražene steatoreje po opsežnoj ileektomiji. Takođe, treba istaći priloge poznavanju imunologije lamblijaze rezistentne na nitroimidazole, kao i primenu kolostruma u lečenju malapsorpcionih sindroma.

Kao najznačajniji doprinosi Prof. Popovića mogu se smatrati organizovanje i razvoj, prvog do tada u našoj zemlji, a i danas jedinog, Centra za metaboličke poremećaje u okviru gastroenterološkog odeljenja KBC „Zvezdara“. Isti centar je namenjen i korišćen za dijagnostiku poremećaja varenja i apsorpcije, i hroničnih dijareja, ali prvenstveno za razvoj metodologija istraživanja i kontinuiranog rada na naučno-istrživačkim projektima od 1976. do danas.

Takođe, značajno dostignuće tog rada je opis novog entiteta koji se karakteriše primarnom atrofijom sluznice ileuma, uz normalnu sluznicu jejunuma (Popović O. et al.: Primary bile acid malabsorption. Histological and immunological studies in three patients. Gastroenterology, 1987, 92:1851-1858). Kasnije su opisani novi slučajevi ovog oboljenja u Francuskoj (Hopital Bichat, Paris), kao i kod nas, sa ukupno 11 slučajeva (P. Martean et al: Primary ileal villous atrophy is often associated with microscopic colitis. Gut, 1997, 41:561-564).