Prof. dr Miroslav Draškoci

Prof. dr Miroslav Draškoci

Farmaceutski fakultet

Prof. dr Miroslav Draškoci, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji, rođen je 1921. godine u Senjskom rudniku od oca Julija i majke Milice, rođene Todorović. Osnovnu školu i gimnaziju (Druga muška gimnazija) završio je u Beogradu 1939. godine, i iste godine se upisao na Medicinski fakultet u Beogradu. Zbog rata je prekinuo studije i nastavio ih 1945., na istom Fakultetu. Godine 1946. dobija stipendiju vlade ČSSR i nastavlja studije u Pragu, na Karlovom univerzitetu, gde je diplomirao aprila 1949 godine.

Odmah iza toga postavljen je za lekara-pripravnika na Institutu za patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, a januara 1952. za asistenta na istom institutu. Marta 1953. izabran je za asistenta na Institutu za farmakologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Godine 1972. odbranio je doktorsku disertaciju na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu pod naslovom „Prilog proučavanju farmakologije dietilamida liserginske kiseline“ (LSD), pa je početkom 1975. godine izabran za vanrednog profesora a 1978. godine za redovnog profesora za predmet Farmakologija na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Pored redovne nastave učestvovao je i u poslediplomskoj nastavi i rukovodio je specijalizacijom iz farmako-informatike. U više navrata davao je farmakološka mišljenja o lekovima koji su na bazi pozitivne ocene puštani kod nas u promet. Penzionisan je 1986. godine.

Tokom 1958/59 proveo je, kao stipendista Svetske zdravstvene organizacije, na radu u Nacionalnom institutu za medicinska instraživanja u Londonu. Neposredno posle toga Savet za medicinska istraživanja Velike Britanije postavio ga je za naučnog saradnika u istom Institutu, za narednih 6 meseci.

Učestvovao je sa referatima na 5 međunarodnih kongresa i 11 naučnih sastanaka u zemlji. Sa referatima je takođe učestvovao na 12 simpozijuma Farmaceutskog društva Srbije.

Na Farmaceutskom fakultetu vršio je brojne i značajne sledeće dužnosti: Upravnik Instituta za farmakologiju, bio je prodekan za finansije na Farmaceutskom fakultetu, predsednik Saveta Fakulteta, član Univerzitetskog saveta, član Republičke zajednice za obrazovanje i Republičke zajednice za nauku. Prof. Draškoci je bio član Savezne komisije za otrove, član je Jugoslovenskog društva farmakologa, član Jugoslovenskog društva fiziologa, član Farmaceutskog društva Srbije, potpredsednik je Naučnog društva Srbije i kao delegat Naučnog društva učestvovao 1990. u radu Republičke konferencije SSRN Srbije.

Prvi eksperimentalni radovi odnose se na proučavanje mineralnog metabolizma u životinja u dubokoj hipotermiji. Isto tako proučavane su i druge fiziološke promene koje nastaju u životinja u dubokoj hipotermiji. (Ovi radovi publikovani su u Glas-u SANU, Odeljenje medicinskih nauka). Međutim, značajniji naučni doprinosi su iz oblasti barijere krv-cerebrospinalni likvor, kao i radovi koji se bave proučavanjem prelaska supstancija iz likvora u moždano tkivo i u krv.

Veći interes privukao je rad u kome je postavljena metodika za određivanje vrlo malih količina LSD-a u biološkom materijalu. Služeći se tom metodom praćena je dinamika prelaska LSD-a iz krvi u perfundovane moždane komore mačke – Draškoci M.: Assay of lysergic acid diethylamide and its passage from blood into the perfused cerebral ventricles. Brit J Pharmacol 1960, 15 : 29-34. Značajni su i radovi u kojima se tretira imunosupresivno dejstvo rezerpina. Draškoci M. and Janković B. D.: Involution of thymus and suppression of immune responses in rats treated with reserpine. Nature 1964, 202 : 408-409; Janković B.D., Draškoci M., Paunović D. and Popesković Lj.: Suppression of experimental allergio encephalomyelitis in rats and chickens treated with reserpine. Nature 1964, 204 : 1101-1102.

Prof. Draškoci je publikovao 41 eksperimentalni rad i 14 stručnih radova. U „Science Citation Index“-u citiran je u stranim naučnim časopisima 175 puta, zaključno sa 1988. godinom. Pored toga radovi su mu citirani u 14 inostranih knjiga i monografija.

Naučni rad prof. Draškocija evidentiran je i u „International directory of investigators in psychopharmacology“, World Health Organization (National Institute of Mental Health, 1972.), kao i u Biography International, Men and Women of Achievement and Distinction, South Asia Pub. Cp. Delhi, India.