Dr Miroljub Rančić

Dr Miroljub Rančić

Institut društvenih nauka

Dr Miroljub Rančić, naučni savetnik Instituta društvenih nauka u Beogradu, rođen je 1935. godine u Paraćinu, od oca Tihomira i majke Olge Pelivanović. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Paraćinu. Studije geografije završio 1960. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Od 1961. godine radi u Republičkom zavodu za statistiku Srbije kao rukovodilac na obradi popisa stanovništva. Godine 1962. izabran je za asistenta u Centru za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, gde je i penzionisan 1995. godine.
Završio je postdiplomske studije (smer. Stanovništvo i naselja) na Prirodno-matematičkom fakultetu, 1967. odbranio magistarsku tezu „Osnovne demografske karakteristike i strukture porodica i domaćinstava u Jugoslaviji“, a 1972. g. doktorsku disertaciju pod naslovom „Fertilitet autohtonog i migrantskog stanovništva u Jugoslaviji“. U zvanje naučnog saradnika biran je 1972. g., u zvanje višeg naučnog saradnika 1976. i u zvanje naučnog savetnika 1984. godine.
Kraće vreme bio je član Kolegijalnog poslovodnog organa Instituta društvenih nauka i upravnik Centra za demografska istraživanja, predsednik Naučnog veća tog instituta i Naučnog veća Instituta za socijalnu politiku. Biran je za člana Međunarodne unije za naučno istraživanje stanovništva, Evropskog udruženja demografa, Srpskog geografskog društva, Statističkog društva Srbije, Društva demografa Jugoslavije, Odbora za stanovništvo Srpske akademije nauka i umetnosti, 1985. za člana Naučnog društva Srbije.
Profesor je za predmet „Statistika stanovništva – demografija“ na Višoj školi za statistiku i informatiku (1974-1990), po pozivu držao predavanja „Migracije stanovništva“ u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu.
Napisao je udžbenik „Statistika stanovništva – demografija“ za studente Univerziteta i „Demografija I“ za srednje obrazovanje. Bio je član redakcije časopisa „Stanovništvo“ Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka i Društva demografa Jugoslavije.
Rukovodio je većim brojem projekata: „Demografske karakteristike naselja u SR Srbiji“, „Stanovništvo SR Srbije – demografski i prostorni razvoj“, „Demografski atlas Srbije“, „Problemi demografskog razvoja Srbije“.
Delovi studija u izdanju Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu: Šema rejona za demografska istraživanja, deo drugi, 1963; Skorašnje i predstojeće promene u reprodukciji i strukturi stanovništva SR Srbije, deo 10, 1963; Demografska kretanja i projekcije stanovništva u Jugoslaviji, deo 10 i 11 (j), 1964; Migracije stanovništva Jugoslavije, deo V, 1971; Fertilitet stanovništva u Jugoslaviji, deo 5, 1972; Razvitak stanovništva Jugoslavije u posleratnom periodu, deo 5, 1974; Ocena podele naselja na gradska, mešovita i seoska – teorijsko metodološki aspekti, studija, 1975; Pogledi na migracije stanovništva, urednik zbornika i autor uvodnog rada: Teorijske osnove ispitivanja migracija, 1985.
Učestvovao je na mnogim naučnim skupovima i objavio više članaka iz oblasti demografije, pretežno u časopisu «Stanovništvo», između ostalih: Koncepcije i problemi razvoja beogradskog regiona, Stanovništvo, br. 2, 1967; Fertilitet i kontrola rađanja u odnosu na trajanje braka, Stanovništvo br. 3-4, 1971; Problemi usmeravanja migracija radne snage, Stanovništvo 1-2, 1972; Zapažanja o promenama i tendencijama u najmanjim asocijacijama stanovništva Jugoslavije, Cvijićev Zbornik, SANU, 1965; Neki demografski aspekti proučavanja migracija u Jugoslaviji, Ohrid 1973, štampano u Stanovništvu 3-4 1973. i 1-2 1974; Influence of Rural-Urban migrations on Yugoslav Population, Lijež, 1973; Unutrašnje migracije i fertilitet stanovništva u Jugoslaviji, Zbornik sa savetovanja o izgradnji društvenih stavova o populacionoj politici u Jugoslaviji, 1973.