Prof. dr Predrag Šulejić

Prof. dr Predrag Šulejić

Prof. dr Predrag Šulejić

Pravni fakultet

Prof. dr Predrag Šulejić rođen je u Smederevskoj Palanci 1934. godine od oca Živadina i majke Vidosave. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Smederevskoj Palanci, a na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1957. godine. Školske 1961/62. kao stipendista Evropskog univerzitetskog centra u Nansiju (Francuska) sa uspehom završio studije ovog centra i diplomirao sa temom : „Le progres technique et l’ evolution du droit de responsabilité civile“. Za asistenta na Pravnom fakultetu u Beogradu izabran je 1962. godine, za docenta 1968., za vanrednog profesora 1973. godine, a za redovnog profesora na istom fakultetu 1979. godine. Školske 1967/78. godine boravio u Parizu kao stipendista Francuske vlade, gde je usavršavao privredno-pravne discipline, a posebno pravo osiguranja na posle-diplomskim studijama na Pravnom fakultetu u Parizu (Pantheon- Sorbonne).

            Na Pravnom fakultetu u Beogradu predaje na predmetima : Trgovinsko pravo (Privredno pravo), Međunarodno privredno pravo, Pravo osiguranja. Na istom fakultetu odbranio je doktorsku disertaciju sa temom „Osiguranje od građanskopravne odgovornosti“ 1964. godine, a zatim je postavio i izgradio kao posebnu nastavno-naučnu disciplinu, predmet „Pravo osiguranja“. Napisao je prvi udžbenik u nas za taj predmet. Na poslediplomskim studijama na Pravnom fakultetu u Beogradu više od deset godina rukovodio je specijalističkim poslediplomskim studijama pod naslovom „Ugovori u međunarodnoj trgovini“.

Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu nekoliko godina je izvodio nastavu iz predmeta Međunarodno privredno pravo i predmeta Osiguranje, a na istom fakultetu izvodi nastavu na poslediplomskim studijama iz oblasti aktuarstva. Na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu izvodio je nastavu iz predmeta Saobraćajno pravo. Na Fakultetu za menadžment i osiguranje u Beogradu izvodi nastavu iz predmeta Pravo osiguranja. Na Pravnom fakultetu u Novom Sadu učestvovao je u nastavi na poslediplomskim studijama. Na svim pomenutim fakultetima rukovodio je u svojstvu mentora pri izradi magistarskih i doktorskih disertacija.

            Na Pravnom fakultetu u Beogradu, kao i van njega, obavljao je razne funkcije: prodekan Fakulteta, šef Katedre za građansko pravo, član Saveta fakulteta, predsednik Statutarne komisije Univerziteta u Beogradu, član raznih organa Savezne i Republičke skupštine (član Komisije za reviziju zakona iz oblasti imovinskih osiguranja, član Komisije za multilateralne pregovore Urugvajske runde GATT-a, član radnih tela za izradu Zakona o osiguranju Saveznog i Republičkog ministarstva), predsednik Suda časti Privredne komore Beograda, arbitar na listi arbitara Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Jugoslavije, član Odbora za pravosudne ispite Ministarstva pravde republike Srbije. Predsednik je Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Crne Gore. Član je Komisije za osiguranje Međunarodne trgovinske komore u Parizu.

Bio je član Arbitražnog suda Međunarodne trgovinske komore u Parizu (2001-2003). Učestvovao je kao arbitar i kao predsednik arbitražnog veća u brojnim sporovima pred domaćim i međunarodnim arbitražama.

            Govori i piše francuski i engleski jezik, služi se nemačkim i ruskim. Napisao je preko 100 bibliografskih jedinica: knjige (udžbenici), radovi monografskog karaktera, stručni članci, rasprave, komentari zakona, enciklopedijske odrednice, skripta, prikazi, među kojima je i veći broj na stranim jezicima. Među radovima monografskog karaktera najzanačajniji su: „Osiguranje od građanske odgovornosti“, Beograd, 1967., „Pravo osiguranja“ (četvrto izdanje), Beograd, 1997., „Pravni položaj osiguravajućih organizacija u Jugoslaviji“, Novi Sad, 1978., „Saobraćajno pravo“, Beograd, 1985. (koautor), „Komentar Zakona o obligacionim odnosima“, redakcija Blagojević-Krulj, kao i Komentar istog zakona, redakcija S. Perović, Beograd, 1995., „Komentar Zakona o osiguranju imovine i lica“, Beograd, 1996 (koautor), „Osiguranje“, Ekonomski fakultet u Beogradu, 2002. (koautor).

U okviru Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta u Beogradu izradio je naučne projekte: „Osiguranje investicionih radova u inostranstvu“, kao i projekt „Nove tendencije u razvoju osiguranja od odgovornosti“. Među radovima na stranim jezicima najbrojniji su nacionalni referati na kongresima Svetskog udruženja za pravo osiguranja (AIDA), među kojima su: “Third party indemnity car insurance under Yugoslav law”, Budapest, 1996, AIDA Motor insurance Working Party; “Le beneficiaire du contrat d assurance”, X Congrès AIDA, Marakech, 1998”, ”Mesures preventives dans les assurances en Yougoslavie”, Congres mondial de l’ AIDA, Madrid, 1978”, “The financial Supervision of Inssusrance Companies with particular regard to the Financials Reserves recuied for Insurance Operations”, national report,VIII Congres of AIDA, Kopenhagen, 1990; “Insurance Contract Law”, edition M. Fontaine,Vol.I, 1990, p.305-319.

Ostali radovi: ”The insurance System in Yugoslavia“, ”Financial and Banking System in Yugoslavia“, Belgrade,1985, str.129-141; “Les formes juridiques de l’ assainissment des organisations economiques dans le droit Yougoslave”, Colloque juridique franco-yougoslave, Paris, 1987; L’ influence de l’ ordre public sur le contrat d assurance”, Yugoslav law, 1/1983; “The relationship between contractual and tort liabilities in new Yugoslav law”, Essay in honor of Nicholas Deloukas, ed. by The Faculty of Law of the University of Athens, 1989,Vol.II, p.437; “The New Yugoslavien Law of Obligations – Important Aspects for Internatonal Contracts”, Revue de Droit des Affaires Internationales (International Bussines Law Journal), no.4&5, 1990, p.631-653; “International Arbitration in Yugoslavia”, Research Center of Bussines Law, Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, 1997.

            U svojstvu predsednika Udruženja za pravo osiguranja Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) organizovao je i rukovodio godišnjim Savetovanjima koja se održavaju na Paliću i uređivao zbornike radova koji su prezentirni na ovim skupovima. Takođe je jedan od osnivača i urednika časopisa „Revija za pravo osiguranja“ koje izdaje pomenuto udruženje.