Prof. dr Slavko V. Carić

Prof. dr Slavko V. Carić

Prof. dr Slavko V. Carić

Pravni fakultet Novi Sad

Prof. dr Slavko V. Carić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, rođen je 1936. godine u Odžacima, Vojvodina, Srbija, od oca Vojina i majke Olge Jovanović. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novom Sadu sa odličnim uspehom 1955. godine. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je sa odličnim uspehom 1959., a doktorirao je 1964. godine, uspešno odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Pravni odnosi između špeditera i komitenta iz ugovora u špediciji“. Odmah posle diplomiranja 1959. godine, kao poseban stipendista za naučni rad Vlade SR Srbije, obavljao poslove asistenta na Pravnom fakultetu u Beogradu sve do 1964. godine.
Prof. Carić je na Univerzitetu u Novom Sadu neprekidno u radnom odnosu od 1960. godine do danas, i to prvo u zvanju asistenta, zatim od 1965. u zvanju docenta, od 1969. u zvanju vanrednog profesora, a od 1974. godine u zvanju redovnog profesora Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Prof. dr Slavko Carić je šef Katedre privredno-pravnih nauka i rukovodilac poslediplomskih studija privredno-pravnog smera.
Prof. Carić je veoma istaknuti i veoma cenjen naučni radnik iz oblasti privrednog prava, međunarodnog privrednog prava, bankarskog prava i saobraćajnog prav ai to ne samo u našoj zemlji, nego i u inostranstvu. Autor je samostalno ili u koautorstvu 87 knjiga i preko 450 članaka i rasprava iz ove oblasti prava, od kojih je preko 60 objavljen u inostranstvu. Posebno je značajan rad prof. Carića na enciklopedijama (Pravna enciklopedija, Poslovna i ekonomska enciklopedija, Enciklopedija imovinskog prava, Leksikon međunarodnog privrednog prava). U Pravnoj enciklopediji je član redakcije već više od 20 godina i uređuje onaj deo Pravne enciklopedije na čijoj izradi je angažovano preko 80 autora.
Prof. Carić rukovodio je velikim brojem naučno – istraživačkih projekata iz oblasti privrednog prava, međunarodnog privrednog prava, bankarstva i saobraćajnog prava.
Rukovodio je i Saveznim naučnim – istraživačkih projektom o privatizaciji neprofitabilnih organizacija, a neposredno je angažovan i na projektu o rekonstrukciji jugoslovenskog pravnog sistema i projektu o istoriji bankarstva u Vojvodini u okvirima Matice srpske.
Na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu prof. Carić je bio referent na preko 140 naučnih i stručnih skupova. Održao je veliki broj predavanja u inostranstvu.
Na poslediplomskim studijama i doktorantskim kursevima prof. Carić držao je predavanja na skoro svim pravnim fakultetima u Jugoslaviji, kao i na nekim ekonomskim fakultetima, a zatim na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i Fakultetu za fizičku kulturu u Novom Sadu, kao i na Interdisciplinarnim studijama na Univerzitetu u Novom Sadu i u Univerzitetu u Ljubljani. Bio je jedan od organizatora i predavača an Međunarodnoj bankarskoj školi na Paliću.
U više navrata boravio je u inostranstvu na naučnom i stručnom usavršavanju, a posebno kao Humboltov stipendista boravio je u Nemačkoj više od dve godine na većem broju univerziteta i naučnih instituta.
Posebno je značajan i vanredan doprinos prof. dr Slavka Carića u podizanju naučnog podmlatka. Kao mentor na izradi i javnoj odbrani doktorskih disertacija bio je preko 30 puta i preko 50 puta na izradi magistarskih radova.
Prof. Carić je dva puta biran za dekana Pravnog fakulteta u Novom Sadu, u dva mandatna perioda bio je prorektor Univerziteta u Novom Sadu, a preko 8 godina obavljao je funkciju direktora Naučno-obrazovnog instituta privredno – pravnih i ekonomskih nauka. Ukupno 18 godina bio na čelnim poslovodnim funkcijama, još kao asistent početnik bio je član prvog Saveta univerziteta u Novom Sadu 1960. godine.
Posebno je značajan rad prof. dr Carića, preko 30 godina, na izradama Ustava i velikog broja zakona kod nas. Isto tako preko 35 godina prof. dr Slavko Carić obavlja veliki broj funkcija arbitra u unutrašnjim i spoljnotrgovinskim sporovima, i to kako u Jugoslaviji, tako i u inostranim arbitražama (Beč, Cirih, London, Frankfurt na Majni i td.).
Prof. Carić je izabran za člana Naučnog društva Srbije. Član je velikog broja naučnih i stručnih organizacija u našoj zemlji i inostranstvu, kao na primer, Internacionalno udruženje pravnika, Svetska organizacija za industrijsku svojinu, za osiguranje itd. Sada je član Upravnog odbora Matice srpske u Novom Sadu, član Upravnog odbora Udruženja pravnika u privredi Jugoslavije, potpredsednik Udruženja pravnika Srbije.
Za svoj rad prof. Carić je do sada tri puta odlikovan, nosilac je takođe velikog broja povelja i drugih oblika priznanja u zemlji i inostranstvu.
Od objavljenih naučnih knjiga i monografija prof. Carića posebno treba naglasiti knjigu Ugovori robnog prometa (zajedno sa prof.dr Vladimirom Kaporom) koja je doživela deset izdanja i koja je u SFR Jugoslaviji bila udžbenik na redovnim i poslediplomskim studijama na deset univerziteta, zatim Pravni položaj privrednih organizacija, poslednje izdanje 1996, Bankarski poslovi i hartija od vrednosti, Međunarodni transport robe, Pravo poslovnog prometa, Privredno i radno pravo, Nove pojave u robnom prometu, Pravni aspekti privrednog planiranja, Međunarodno privredno pravo (zajedno sa drugim autorima), Saobraćajno pravo (zajedno sa drugim autorima), Ugovori građanskog i privrednog prava (zajedno sa drugim autorima) itd.
Posebno treba naglasiti izuzetan značaj prof. Carića u organizovanju poslediplomskih studija na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, počev od 1981. pa do danas. U okviru ovih studija kojima svo vreme rukovodi prof. dr Slavko Carić, napisano 46 knjiga od strane preko 60 autora iz zemlje i inostranstva, kao i serije knjiga o završenim naučno-istraživačkim projektima iz oblasti privrednog prava i bankarstva.
Prof. Carić je u uredništvima, redakcijama i izdavačkim savetima skoro svih naših najistaknutijih pravnih izdavača i časopisa. Preko deset godina u tri izborna perioda, bio je predsednik Izdavačkog saveta Naučne knjige u Beogradu, a danas je angažovan u savetima i redakcijama skoro svih najznačajnijih pravnih časopisa koji izlaze u našoj zemlji.
Sada se nalazi u stalnom radnom odnosu na Privrednoj akademiji u Novom Sadu koju je osnovao i kojom rukovodi i na kojoj je rukovodilac poslediplomskih studija, a predaje Privredno pravo, Međunarodno privredno pravo i Bankarsko pravo.