Prof. dr Slobodan K. Perović

Prof. dr Slobodan K. Perović

Prof. dr Slobodan K. Perović

Pravni fakultet

Prof. dr Slobodan K. Perović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1932. godine u Prokuplju, od oca Krste i majke Milice Vasiljević. Osnovnu školu učio u Kragujevcu, gimnaziju u Drugoj muškoj u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu (1956), na istom fakultetu doktorirao (1963), na kome je biran u sva univerzitetska zvanja: asistent (1958), docent (1964), vanredni profesor (1969), redovni profesor (1977), na kojoj dužnosti se i danas nalazi. Matični predmet: Obligaciono pravo. Šef Katedre za građansko pravo i dugogodišnji Predsednik postdiplomskih studija.

Veliki broj doktorskih i magistarskih disertacija rađeni su pod njegovim mentorstvom. Dugogodišnji član i predsednik brojnih univerzitetskih tela.

Član je Slovenačke akademije nauka i umetnosti, Društva za komparativno pravo u Parizu, Društva prijatelja francuske pravničke kulture u Parizu. Član je Pravnog saveta Jugoslavije.

Predsednik je Naučnog društva Srbije i Predsednik je Udruženja pravnika Jugoslavije. Osnivač Kopaoničke škole prirodnog prava. Arbitar međunarodnih arbitraža i Spoljnotrgovinske arbitraže u Beogradu.

Glavni je urednik časopisa „Pravni život“ i časopisa „Naučni pregled“, član Uređivačkog odbora časopisa „Arhiv za pravne i društvene nauke“. Glavni je redaktor Enciklopedije imovinskog prava (1978) i glavni redaktor Komentara Zakona o obligacionim odnosima (1995). Predsednik Uređivačkog odbora biblioteke „Klasici jugoslovenskog prava“. Glavni redaktor Opšte enciklopedije prava (u radu). Rukovodi petogodišnjim naučnim projektom pod nazivom Konstituisanje Srbije kao pravne države.

Učestvovao je na brojnim naučnim simpozijumima, domaćim i inostranim (preko 50), najčešće sa glavnim referatom ili nacionalnim referatom. Autor je više knjiga, udžbenika i monografija, naučnih studija i više stotina radova publikovanih u domaćim i inostranim izdanjima iz oblasti građanskog prava, komparativnog prava i filozofije prava.

Ukupnim opusom u ovim oblastima prava, uticao je na razvoj pravne teorije i prakse i po tom osnovu stekao naučni autoritet i ugled u zemlji i inostranstvu.

U literaturi civilnog prava, posebno obligacionog, autor je sistematskih dela, monografskih rasprava, kao i brojnih studija.

Glavna dela u ovoj oblasti su: Obligaciono pravo, aktuelni univerzitetski udžbenik (7 izdanja 800 str.). Delo je pisano na bazi klasične rimsko pandektne literature, naše i strane, i sadrži preko 1800 pozivanja na odgovarajuće izvore. Prikazano je i u francuskoj časopisnoj literaturi s obzirom na obimniji rezime (50 stranica na francuskom i engleskom jeziku). Brojne generacije studenata pravnih fakulteta, pre svega, beogradske pravne škole, stekle su i preko ovog udžbenika neophodna znanja iz ove oblasti prava; Opšta teorija ugovora (1968, 300 str.), posvećena pitanju autonomije volje i njenim ograničenjima. Brojna stanovišta iz ove knjige uticala su na rešenja jugoslovenskog zakonodavstva u oblasti kodifikacije ugovornog prava; Formalni ugovori u građanskom pravu (1964, 150 str.), monografija, zasnovana na izvorima teorije i prakse, široko prikazivana i često citirana u naučnim i stručnim radovima; Zabranjeni ugovori u građanskom pravu (1975, 260 str.), monografija, udžbenik na postdiplomskim studijama, posvećena spektru različitih teorija o javnom poretku, kao i njegovoj praktičnoj aplikaciji; Retroaktivnost zakona, teorija sukoba zakona u vremenu (1987, 320 str.), monografija, takođe, udžbenik na postdiplomskim studijama, raspravlja pitanje povratne snage zakona u odnosu na tzv. stečena prava. Pisana na bazi nemačke i francuske pravne literature, predstavlja prvu knjigu na našem jeziku koja na celovit i koherentan način obrađuje kategoriju stečenih prava; Ugovor kao akt moralne i pravne civilizacije (1993, 140 str.), studija, posvećena sintezi istorijskog i aktuelnog stanja ugovora kao akta saglasnosti volja.

U oblasti komparativnog prava i filozofije prava, glavna dela su: Pravno filozofske rasprave (1995, 540 str.), monografija, zbir autorovih studija o problemu pravde i pravne države, svojinskog pitanja, odnosa prirodnog i postojećeg prava, krizi pravnog sistema; Prirodno pravo i sud (1996, 130 str.), monografija, posvećena filozofiji prirodnog prava. U ovoj knjizi, autor je zasnovao Heksagon prirodnog prava, i to pravo na: život, slobodu, imovinu, intelektualnu tvorevinu, pravdu i pravnu državu. Ovo delo je objavljeno i na francuskom jeziku: Le Droit Naturel et le Juge (1997, 150 str.); Sudijska nezavisnost – prolegomena (1998, 130 str.), monografija, posvećena dimenzijama sudijske nezavisnosti, statusnoj nezavisnosti sudija i garancijama sudijske nezavisnosti. Rad je objavljen i na engleskom jeziku: Independence of the judiciary, kao i na francuskom jeziku: L´independance du juge (1998); Ljudska prava kao tekovina škole Prirodnog prava (1998, 150 str.), monografija, posvećena univerzalnosti i implementaciji ljudskih prava, ostvarenju i neostvarenju ljudskih prava; Ljudska prava i sudijska nezavisnost (1998, 210 str.), monografija, zbir autorovih studija o ljudskim pravima i sudijskoj nezavisnosti koje su već bile objavljene kao posebne celine; Pravda i stečena prava (1994, 130 str.), studija o pojmu i različitim shvatanjima pravde od antike do danas, a posebno o komutativnoj i distributivnoj pravdi; Prolongatio iuris naturalis (1996, 65 str.), studija o proširenju racionalnog prirodnog prava sa stanovišta međunarodne zajednice i pojedinih pravnih sistema; Kultura zakonitosti i prirodno pravo (1997, 120 str.), studija, posvećena determinantama opšte i pravne kulture, kao i legitimitetu i legalitetu prava u odnosu na apriorno (transcendentno) pravedno pravo per se; Moć prirodnog prava (1998, 105 str.), studija posvećena sledećim aksiomima: sfera prirodnog prava je sfera samosvesne slobode; prirodno pravo je univerzalno i sveljudsko, a pozitivno pravo je parcijalno i relativno; prirodno pravo je stvarnost čiji je smisao da služi pravdi; ostvarenje prirodnog prava je izraz demokratske kulture; nema pravne države bez ustanovljenog i primenjenog prirodnog prava; prirodno pravo obezbeđuje i razvija ekološku etiku.

Besede sa Kopaonika (1997, 170 str.), zbirka autorovih uvodnih izlaganja na godišnjim sesijama Kopaoničke škole prirodnog prava i to: tri zablude prepreke tržišnoj privredi i pravnoj državi; svojinski odnosi; vratimo se Školi prirodnog prava; moć i nemoć ugovora; Heksagon prirodnog prava; između čulnosti i umnosti prava; legalitet prirodnog prava.