Prof. dr Živojin Aleksić

Prof. dr Živojin Aleksić

Prof. dr Živojin Aleksić

Pravni fakultet

Prof. dr Živojin Aleksić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1931. u Beogradu, od oca Luke i majke Milice Todorov, gde je završio gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1956. Na univerzitetu u Lozani 1962/63 specijalizirao je Kriminalistiku i magistrirao. Na pravnom fakultetu je u Beogradu doktorirao 1964. sa temom „Primena naučnih dostignuća i ličnih izvora dokaza u krivičnom postupku„. Ova teza objavljena je i u Nemačkoj, SSSR-u, Mađarskoj i Poljskoj. Završio je tri kursa za uporedno pravo na univerzitetima u Peskari, Amsterdamu i Strazburu u okviru Međunarodne akademije za uporedno pravo.

U okviru Ujedinjenih nacija specijalizovao se i radio na borbi protiv zloupotrebe opojnih droga.

U više zemalja Afrike i Azije obučavao je sudske veštake i policiju. Asistent na Katedri za krivične nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu postao je 1958. Ubrzo posle položenog usmenog doktorskog ispita, habilitovan je za ispitivača za predmet Krivično procesno pravo 1959. Godine 1962. prelazi na rad u Institut za kriminološka i kriminalistička istraživanja, gde dobija zvanje višeg naučnog saradnika.

Na Pravni fakultet u Beogradu vraća se 1973. prvo kao vanredni profesor a 1979. izabran je za redovnog profesora za predmet Kriminalistika. U dva mandata bio je šef Katedre za krivične nauke. U penziju odlazi 1996.

Bio je predsednik Jugoslovenskog udruženja za krivično pravo i kriminologiju, zatim Predsednik Uduženja pravnika Beograda, Predsednik Međinarodnog uruženja prava u okviru Međunarodne organizacije „Svetski mir putem prava“.

Po pozivu predavao je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, zatim na pravnom fakultetu u Zagrebu (8 godina). Može se reći da je predavao gotovo na svim fakultetima u zemlji kao vodeći stručnjak iz oblasti dokazivanja krivičnih dela, tako da su skoro sve magistarske i doktorske teze iz ovih oblasti prošle kroz njegove ocene, što je i danas slučaj, bez obzira o kome se fakultetu radi u SRJ.

U inostranstvu je kao profesor po pozivu držao predavanja ili kurseve u SAD, Japanu, Kini, SSSR-u, Filipinima, Australiji, Nemačkoj, Engleskoj, Poljskoj itd. Više puta se pojavljivao kao ekspert pred Međunarodnim sudom u Hagu. Predstavljao je Jugoslaviju na suđenju ubicama ambasadora Rolovića (Štokholm), Vojna misija (Berlin) itd. Iako u penziji obavlja i danas društvenu aktivnost, pre svega, u Beogradu. Dobitnik je niza priznanja i povelja i počasnih funkcija. Odlikovan je 1971. Ordenom rada sa zlatnim vencem. Naučno Društvo Srbije izabralo ga je za svog člana 1996.

Profesor Aleksić je objavio 10 knjiga kao autor i 18 knjiga kao koautor. Pored toga ima objavljenih oko 300 članaka referata i drugih priloga.

Do sada je objavio 28 knjiga i oko 300 članaka i prikaza. Odabrana dela (8 tomova – 10 knjiga) objavio je «Glosarijum» decembra 1996. godine pod naslovom „Zločin izazov društvu„.

I tom:

  • Primena naučnih i tehničkih dostignuća u krivičnom postupku, kod ličnih izvora dokaza.
  • Uviđaj i veštačenje paljevina.
  • Metodika otkrivanja krivičnih dela maloletnika (ukupno 486 strana).

II tom: Naučno otkrivanje zločina (str. 397)

III tom: Kriminalistika (str. 487)

IV tom: Veštačenje falsifikata, dokumenata, rukopisa i novca (str. 265)

V tom: Praktikum iz kriminalistike (str. 400)

VI tom: Tasin dnevnik I (1870-1906, str. 317)

VII tom: Tasin dnevnik II (1870-1906) prvi srpski učeni policajac (str. 320)

VIII tom: Kriminalistika u Srbiji (kovčežić za istoriju 1793-1914 str. 375)

Pored ovih odabranih i sabranih dela, prof. Aleksić je objavio više knjiga u saradnji sa svojim kolegama. Među ovim knjigama ističe se zajednički rad sa njegovim učiteljem prof Milutinovićem koji je posvećen multidisciplinarnom pristupu kriminalitetu maloletnika. Zatim se među ovim knjigama zapažaju knjige u saradnji sa inž. Kostićem, koje su posvećenje aktuelnim pitanjima požara, paljevinja i eksplozija sa aspekta krivičnih nauka.

U svojim radovima u saradnji sa svojim kolegama prof. Aleksić je uvek birao aktuelne teme i to posebno one koje su ili nedovoljno obrađene ili nisu uopšte obrađene u našoj literaturi. Tako je posebno obrađeno pitanje „Prevare u osiguranju“, u saradnji sa dr Zoranom Radovićem, zatim nekoliko knjiga u saradnji sa uglednim kriminalistom i njegovim učiteljom prof. dr Vladimirom Vodinelićem. Ovde svakako treba navesti i prvi Leksikon kriminalistike, koji je napisao sa dr Z. Milovanovićem.