Naučno društvo Srbije – 35 godina rada

Naučno društvo Srbije – 35 godina rada

Naucno drustvo Srbije 35 godina rada

Nakon izvršene promocije monografije „30 godina rada Naučnog društva Srbije, 1969-1999“, na Skupštini održanoj 25. novembra 1999. godine, izvršen je i izbor novih 17 članova Društva. Od tada do kraja 2004. godine, rad Naučnog društva Srbije (NDS) bi se mogao prikazati praćenjem aktivnosti u sledećim segmentima: članstvo, predavanja i naučni sastanci, časopis (Scientific Review), Rad organa i tela Društva, i ostale aktivnosti.

Članstvo

Od osnivanja Društva 1969. godine do 2004. godine u Naučno društvo Srbije izabrana su 173 člana. Po odeljenjima, Društvo ima u Odeljenju prirodno-matematičkih nauka 28 članova (26 naša člana i 2 inostrana člana); u Odeljenju tehničkih nauka 37 članova; Odeljenje medicinsko-bioloških nauka ima 31. člana (29 naših članova i 2 inostrana člana); i u Odeljenju društvenih nauka ima 21 član (19 naših i 2 inostrana člana), što ukupno čini 117 članova Društva.

Na Skupštini 2002. godine prvi put su u Naučno društvo Srbije izabrani naučnici iz inostranstva. To su istaknuti profesori univerziteta i naučnici sa visokim međunarodnim priznanjima koji su sarađivali sa nekim našim institucijama i/ili radili na našim projektima. Očekujemo da će se preko inostranih članova uspostaviti življa saradnja sa odgovarajućim asocijacijama u inostranstvu i proširiti delatnost našeg Društva. Od osnivanja Društva do sada je preminulo, na žalost, 56 uglednih i zaslužnih članova Društva. Sve su to bili istaknuti naučni radnici, većinom profesori beogradskog, ali i drugih Unoverziteta, koji su zapaženim rezultatima dali značajan doprinos našoj i svetskoj nauci uopšte, i doprineli ugledu i afirmaciji Društva.

Predavanja i naučni sastanci

Naučna predavanja predstavljaju osnovnu i kontinuiranu aktivnost Društva. Ona doprinose da se stručna i šira javnost upozna sa najnovijim naučnim dostignućima i istraživanjima. Predavanja drže uglavnom članovi Društva, ali pored njih, i ugledni profesori univerziteta, akademici, naučnici koji su najčešće i potencijalni kandidati za izbor u Društvo.    Od 1999. godine održano je 76 naučnih skupova, pokrivajući praktično sve svere savremene nauke, iz svih delatnosti naša četiri Odeljenja.

Šira aktivnost Naučnog društva Srbije se odvija, pored pomenutih naučnih predavanja, i kroz simpozijume (konferencije), diskusije okruglog stola, promocije knjiga i izdavanje časopisa Scientific Review.

Prof. dr Budimir Filipović, sa Odeljenjem  prirodno-matematičkih nauka  NDS-a, organizovao je razmatranje Prednacrta Zakona o sistemu zaštite životne sredine (dve diskusije – novembra 2001.), kao i okrugli sto na temu Problematika obezbeđenja vode za piće u Republici Srbiji.

Ukazano je na zabrinjavajuće stanje u domenu obezbeđenja kvalitetne vode za piće u Republici Srbiji i predložene su neke mere za unapređenje tog stanja. Zaključci i predlozi mera sa ovih skupova dostavljeni su odgovarajućim institucijama.  Interesovanje proizvođača vode, kao i javnih glasila bilo je izuzetno veliko.

Na Simpozijumu  „Hrana u  21. veku“,  koji je održan  novembra 2001. godine u Subotici, na predlog prof. dr Branke Lazić, Naučno društvo Srbije učestvuje kao suorganizator uz Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, Ministarstavo za nauku i tehnologiju Republike Srbije  i druge  institucije.

Zapaženo predavanje O razvoju kibernetike u Rusiji, održao je jedini predavač iz inostranstva Valerij Borisovič Kudrjavcev, član Akademije tehničkih nauka Ruske federacije, počasni doktor nauka Univerziteta u Beogradu.

Pored toga, Odeljenje prirodno-matematičkih nauka NDS-a, održalo je još tridesetak predavanja iz oblasti botanike, poljoprivrede, vinogradarstva, genetičkih resursa, matematike, matematičke logike, informatike, primene informacionog sistema  u geografskim prouča-vanjima, mehanike, hemije, primene računarstva i drugih oblasti. Promovisana je i knjiga dr Milete Perišića „Đerdapska akumulacija“.

U toku prethodnog perioda aktivnost Odeljenja tehničkih nauka se ostvarivala kroz sastanke Odeljenja, predavanja i objavljivanje radova u časopisu «Scientific Review».

Održano je 6 predavanja:   iz automatskog upravljanja,  digitalne  obrade  signala, i drugih projekata na kojima su radili članovi odeljenja. Sastanci su se održavali više puta godišnje radi razmatranja pripreme predavanja, kandidovanja i izbora novih članova, statusnih pitanja, obaveštavanja o radu na naučnostručnim projektima i dr.

Predavanja su bila dobro posećena zbog interesantnih tema i praćena plodnim diskusijama i razmenama mišljenja.

Odeljenje medicinsko-bioloških nauka, u saradnji sa  Društvom medicinskih biohemičara Jugoslavije, čiji je predsednik prof. dr Nada Majkić-Sing, organizovalo je Naučnu konferenciju posvećenu prof. dr Ivanu Berkešu,  decembra 2001. godine.

Pored toga, Odeljenje medicinsko-bioloških nauka održalo 11 predavanja iz oblasti  neurologije, hirurgije, psihijatrije, dijabetologije, ginekologije, stomatologije, farmakologije,  veterine,  kao i promociju 2 knjige:  Imunske bolesti srca i krvnih sudova, autora prof. dr Milutina Mirića i prof. dr Jovana D. Vasiljevića,  kao i  Dijagnostika graviditeta domaćih životinja, prof. dr Vojislava Pavlovića.

Odeljenje društvenih nauka održalo je u ovom periodu oko 26  naučnih skupova. Govorilo se o problemima na Kosovu i Metohiji, o liderstvu, o trgovini delovima ljudskog tela,  o denacionalizaciji, o pravu na toleranciju, o promeni broja stanovnika  Vojvodine i drugim temama.

Na predlog prof. dr Oskara Kovača intenzivirana je saradnja Odeljenja društvenih nauka  Naučnog društva Srbije sa Zadužbinom Ilije M. Kolarca. Godine 2001. održano je  na Kolarcu 10 predavanja uključujući i ciklus predavanja pod zajedničkim naslovom  Evropska unija i Jugoslavija – Modaliteti budućih odnosa, a  2004. godine  održan je još jedan ciklus od 6 predavanja na temu  Tendencije korporacijskih strategija.

Predavanja su u redigovanoj formi štampana na engleskom jeziku u časopisu Scientific Review. Sadržaj referata iznosi iskustva razvijenih zemalja u koncepciji poslovnih strategija kompanija, koja se mogu inplementirati u formiranje tržišno orjentisanih poslovnih strategija domaćih preduzeća. Osnovna poruka je da je potrebno mnogo više pažnje obratiti na mikroekonomske strukturalne reforme, umesto da se insistira samo na makroekonomskoj politici.

Održane su i 2 promocije knjiga: Devizni kursevi, prof. dr Milutina Ćirovića  i  Srbi na raskršću,  prof. dr Milana Vojnovića.

Scientific Review 

Naučno društvo Srbije izdaje svoj časopis Naučni Pregled, čiji je prvi broj objavljen 1974. godine, a od broja 14 (1995.) časopis izlazi  na engleskom jeziku pod nazivom  Scientific Review.

Štampaju se radovi koji se izloženi na javnim skupovima i ocene kao značajan prilog nauci. Scientific Review je svrstan u kategoriju vodećih časopisa nacionalnog i međunarodnog značaja i uvršten u listu Institute for Scientific Information, jer zadovoljava međunarodne kriterijume.

U ovom periodu  izašlo je još 9 brojeva časopisa  Scientific Review, i to od broja  24.  do broja 32.  Štampano je  5 brojeva serije „Science and Engeneering“, od toga je tri  broja uredio prof. dr Milić Stojić, a jedan dvobroj (29-30), kao gost urednik, prof. dr Nenad Đajić.

Štampan je jedan broj serije „Medical and Biological Science“; pripremio ga je kao gost urednik prof. dr Vladimir Kostić; i štampana su dva broja serije „Social Science“, čiji su urednici bili prof. dr Momčilo Milisavljević i kao gost urednik prof. dr Milutin Ćirović (31-32).

Na preko 700 stranica ukupno su objavljena  44 rada domaćih i jedan rad  autora  iz inostranstva.  U broju serije „Medical and Biological Science“ objavljen je  i prikaz knjige, kao i izveštaj sa Naučne konferencije posvećene prof. dr Ivanu Berkešu.

Časopis Scientific Review se štampa, uglavnom, zahvaljujući našim donatorima koji pokrivaju veći deo troškova štampe. U tome su nam pomogli Ministarstvo za nauku i tehnologiju  Srbije, Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i ekologiju, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz Beograda i dr.

Pored časopisa, Društvo objavljuje i posebna izdanja, a do sada  su objavljena dva izdanja monografije o radu Naučnog društva Srbije. Prvo, povodom 20-godišnjice  i  drugo, povodom 30-godišnjice rada Društva.

Monografija Naučno Društvo Srbije – 30 godina rada, koja je štampana 1999. godine, sadrži biografske i bibliografske podatke tadašnjih članova Društva. Radi što potpunijeg afirmisanja Društva u naučnoj i široj javnosti  iste godine otvoren je na internetu sajt Naučnog društva Srbije, na kome je prezentirana ova monografija u celosti, a kasnije je sajt dopunjen kratkim biografijama svih  38  novoizabranih  članova  Društva (1999. i 2002. godine).

Nakon dugotrajnog i veoma ozbiljnog rada na izmenama i dopunama Statuta NDS-a (komisuju su sačinjavali prof. Dr Milić Stojić. Prof. Dr Jovan Todorović i prof. Dr Jovan D. Vasiljević), nov Statut je štampan 2003. godine. Uz promociju ove monografije, biće izvršena i poslednja korekcija dopuna i izmena Statuta. Želja je da se dođe do tako prečišćenog i trajno primenljivog teksta, kako bi se primena novog Stauta osigurala za jedan duži vremenski period.

Rad Skupštine i drugih organa i tela Društva

U pomenutom periodu, održana je Skupština Naučnog društva Srbije 25. novembra 1999. godine, na kojoj je izabrano 17 novih članova Društva, i promovisana monografija Naučno Društvo Srbije – 30 godina rada.

Na Svečanoj sednici 19. aprila 2000. godine 17 novoizabranih članova  je dobilo  POVELJU  O IZBORU u  Naučno društvo Srbije.

Redovna Skupština Društva održana je i 23 novembra 2001. godine, na kojoj je prikazan presek trenutnog stanja u Gruštvu i doneta odluka o započinjanju izborne procedure novih članova (za 2002. godinu).

Godinu dana kasnije, održana je Izborna skupština NDS-a, 28. novembra 2002., na kojoj je izabran 21 novi član, od toga 15  domaćih  i 6 inostranih članova  Društva . Na istoj Skupštini izabran je nov sastav Pretsedništva i rukovodstva odeljenja Društva.